Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας ορισμένων κατηγοριών ατόμων με αναπηρία – Σύσταση και λειτουργία Παρατηρητηρίου Ρευστότητας

Δεκ 3, 2020 | Κοινωνικές Παροχές, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας ορισμένων κατηγοριών ατόμων με αναπηρία – Σύσταση και λειτουργία Παρατηρητηρίου Ρευστότητας

Ακόμη μία νέα τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή του λαθρεμπορίου-Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων.»  

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας, κατά βάση, του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα:

1. Υπάγεται, εφεξής, στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Δημοσιονομικών Ελέγχων (Ε.Δ.ΕΛ.), η έκδοση των αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθεισών δαπανών (σήμερα ανήκει στον Υπουργό Οικονομικών). Η ως άνω αρμοδιότητα της Ε.Δ.ΕΛ. καταλαμβάνει και τους ελέγχους εκείνους, τα αποτελέσματα των οποίων έχουν οριστικοποιηθεί από την Ε.Δ.ΕΛ., κατά την έναρξη ισχύος των υπό ψήφιση διατάξεων, αλλά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης των αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης.

2. Παρέχεται στον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) εξουσιοδότηση να αναθέτει, με απόφασή του, στις Τριμελείς Επιτροπές των Γραφείων Νομικών Συμβούλων (Γ.Ν.Σ.) των καθ΄ ύλη αρμόδιων Υπουργείων, καθώς επίσης και στις Τριμελείς Επιτροπές των Γ.Ν.Σ. των οικείων Ν.Π.Δ.Δ ή Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υπηρεσία διεξάγεται από το Ν.Σ.Κ, υποθέσεις επαρχιών στις οποίες δεν λειτουργούν Δικαστικά Γραφεία, ή αν στα Δικαστικά Γραφεία που λειτουργούν δεν είναι δυνατή η συγκρότηση της σχετικής Επιτροπής.

3. Διευρύνονται οι κατηγορίες Α.Μ.Ε.Α. που δικαιούνται του ευεργετήματος των φορολογικών απαλλαγών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 490/1976, όπως ισχύει (απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας κ.λπ.).

4. Παρέχονται νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων, σχετικά με την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνού.

5. Προβλέπεται ότι, τα μισθώματα από εκμετάλλευση κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου και των λοιπών ν.π.δ.δ., των οποίων οι μισθωτές έχουν αποβιώσει. καταβάλλονται στο Ελληνικό Δημόσιο ή στο αντίστοιχο Ν.Π.Δ.Δ., μέχρι τη λήξη της μίσθωσης.

6. Διευρύνονται οι φορείς που απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για δικαιώματά τους επί ακινήτων, με την προσθήκη σε αυτούς των δημόσιων ανωνύμων εταιρειών του ν. 3429/2005 υπό ειδική εκκαθάριση, κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

7. Οι εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.. Ολυμπιακή Αεροπορία -Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αερόπλοια Α.Ε. “GALILEO HELLAS Α.Ε.”, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής ΕΝ.Φ.Ι.Α.. κατά το στάδιο ειδικής εκκαθάρισης αυτών.

8. Ορίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων Α.Ε. (παρ. 24 του αρ. 14α του ν. 3429/2005), δεν εφαρμόζεται το στάδιο πρόσκλησης αναγγελίας απαιτήσεων προς ικανοποίηση των πιστωτών, στην περίπτωση που μετά την πώληση της επιχείρησης (στο σύνολό της ή επιμέρους περιουσιακών στοιχείων αυτής), το πλειστηρίασμα δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη της κρατικής επιχορήγησης που έχει λάβει η εταιρεία.

9.Συμπληρώνονται οι διατάξεις για τις ειδικές εκκαθαρίσεις δημοσίων επιχειρήσεων του ν. 3429/2005 και προβλέπεται ότι, σε περίπτωση κάλυψης των δαπανών των εν λόγω εκκαθαρίσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό, λόγω ανεπάρκειας ταμειακών διαθεσίμων, το ισόποσο της κρατικής δαπάνης που διατέθηκε ικανοποιείται κατά προτεραιότητα από το πλειστηρίασμα, μετά την πώλησή τους. Περαιτέρω, σε περίπτωση, μη επάρκειας του πλειστηριάσματος για τον ανωτέρω σκοπό, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για την αναγγελία απαιτήσεων άλλων πιστωτών.

10 .α. Συστήνεται Παρατηρητήριο Ρευστότητας (εφεξής Παρατηρητήριο), με σκοπό την εν γένει παρακολούθηση της ρευστότητας στην αγορά κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα.
β. Ορίζονται οι αρμοδιότητες και το όργανο διοίκησής του που ονομάζεται Συμβούλιο Ρευστότητας (εφεξής Συμβούλιο) συγκροτούμενο από ένδεκα (11) μέλη. Προβλέπεται για το εν λόγω Συμβούλιο, ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας του, η σύνθεσή του, καθώς και ενέργειες στις οποίες δύναται να προβαίνει για την εκπλήρωση των σκοπών του Παρατηρητηρίου (συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων από τους οριζόμενους φορείς).
γ. Προβλέπεται η, βάσει των ανωτέρω στοιχείων, σύνταξη αναφορών προς τον Πρωθυπουργό, καθώς και εκθέσεων για την εξέλιξη της πιστωτικής επέκτασης στη χώρα και παρέχεται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου και του Συμβουλίου κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

11. Συμπληρώνεται το άρθρο 16 του ν.4375/2016. αναφορικά με την αντιμετώπιση στεγαστικών αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι, με υπουργική απόφαση μπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση και άνευ ανταλλάγματος, δημόσια ακίνητα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. για την αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Προστίθεται ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ υπό τον τίτλο «ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ», ως εξής:

Άρθρο 1
Αποφάσεις Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου για δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθεισών δαπανών- Τροποποίηση των περ. α’ και β΄ της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 4314/2014

1. Στο άρθρο 12 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στο τελευταίο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 8 η φράση «Η αρμοδιότητα για την έκδοση των αποφάσεων ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθεισών δαπανών ανήκει στον Υπουργό Οικονομικών.» αντικαθίσταται από τη φράση «Η αρμοδιότητα για την έκδοση των αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθεισών δαπανών ανήκει στην Ε.Δ.ΕΛ., εφαρμοζόμενης της παρ. 8 του άρθρου 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» και η περ. α΄ της παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:
«8. (α) Μετά το πέρας του ελέγχου, το όργανο ελέγχου των παρ. 6 και 7, συντάσσει έκθεση προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου, στην οποία περιλαμβάνει και τυχόν συστάσεις για τη λήψη αναγκαίων δημοσιονομικών διορθώσεων, και την υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Η Διεύθυνση αυτή, αφού ελέγξει την πληρότητα της έκθεσης, την κοινοποιεί στον ελεγχόμενο, στην οικεία Διαχειριστική Αρχή και στον κατά περίπτωση ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης, στην Αρχή Πιστοποίησης και στην Εθνική Αρχή Συντονισμού. Οι ανωτέρω φορείς έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα επίδοσης της έκθεσης ελέγχου. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι εκθέσεις προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου με τις τυχόν αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις των ανωτέρω φορέων και σχετική εισήγηση της εκάστοτε αρμόδιας Διεύθυνσης Ελέγχου εξετάζονται από την Ε.Δ.ΕΛ., η οποία εγκρίνει και οριστικοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων. Στη συνεδρίαση της Ε.Δ.ΕΛ. δύναται να παρευρίσκονται, μετά από πρόσκλησή της, οι φορείς που υπέβαλαν αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις, για την υποστήριξη των θέσεών τους. Τα οριστικά αποτελέσματα των ελέγχων της Ε.Δ.ΕΛ. κοινοποιούνται σε όλους τους ανωτέρω φορείς, καθώς και σε όποιο φορέα κρίνεται από την Ε.Δ.ΕΛ. αναγκαία η κοινοποίηση. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης σημαντικού ευρήματος με δημοσιονομική επίπτωση ή υπόνοιας απάτης, τα οριστικά αποτελέσματα των ελέγχων της Ε.Δ.ΕΛ. κοινοποιούνται επιπλέον και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσα δαπάνη, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33. Η αρμοδιότητα για την έκδοση των αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθεισών δαπανών ανήκει στην ΕΔΕΑ, εφαρμοζόμενης της παρ. 8 του άρθρου 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».
β) Στο τέταρτο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 8 η φράση «Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η Ε.Δ.ΕΛ., εφόσον θεωρεί ότι συντρέχει περίπτωση να γίνουν οριζόντιες δημοσιονομικές διορθώσεις ή να ληφθούν λοιπά διορθωτικά μέτρα, εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών την έκδοση σχετικής απόφασης.» αντικαθίσταται από τη φράση: «Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η Ε.Δ.ΕΛ., εφόσον θεωρεί ότι συντρέχει περίπτωση να γίνουν οριζόντιες δημοσιονομικές διορθώσεις ή να ληφθούν λοιπά διορθωτικά μέτρα, προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης» και η περ. β΄ της παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής: «(β) Η Ε.Δ.ΕΛ., σε συνέχεια αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ελέγχων της, καθώς και των επιτόπιων επαληθεύσεων που διενεργούνται από τις Διαχειριστικές Αρχές ή τους Ενδιάμεσους φορείς Διαχείρισης, και ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων, μπορεί να απευθύνει συστάσεις για οριζόντιες δημοσιονομικές διορθώσεις και λοιπά διορθωτικά μέτρα στην οικεία Διαχειριστική Αρχή και στον κατά περίπτωση Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, στην Αρχή Πιστοποίησης και στους ελεγχόμενους φορείς. Οι σχετικές συστάσεις της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου κοινοποιούνται στους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και στην Εθνική Αρχή Συντονισμού, με έγγραφο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων. Οι εν λόγω φορείς έχουν δικαίωμα να υποβάλουν στην Ε.Δ.ΕΛ., εγγράφως, αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου σε αυτούς. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η Ε.Δ.ΕΛ., εφόσον θεωρεί ότι συντρέχει περίπτωση να γίνουν οριζόντιες δημοσιονομικές διορθώσεις ή να ληφθούν λοιπά διορθωτικά μέτρα, προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται υπόψη για τη σύνταξη από την Ε.Δ.ΕΛ. της γνωμοδότησης της υποπερ. (i) της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 11».

2. Η αρμοδιότητα της Ε.Δ.ΕΛ. για την έκδοση αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης καταλαμβάνει και τους ελέγχους εκείνους, τα αποτελέσματα των οποίων έχουν οριστικοποιηθεί από την Ε.Δ.ΕΛ., κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αλλά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης των απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες Τριμελών Επιτροπών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 6 ν. 3086/2002

Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3086/2002 (Α΄324) και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Οι Τριμελείς Επιτροπές γνωμοδοτούν για:
α) τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών ή αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, τη μη άσκηση αγωγών ή άλλων ένδικων βοηθημάτων από το Δημόσιο, την παραίτηση από αγωγές ή άλλα ένδικα βοηθήματα, που ασκήθηκαν από αυτό, την αποδοχή αγωγών ή άλλων ένδικων βοηθημάτων που ασκήθηκαν κατά του Δημοσίου, εφόσον η υπόθεση υπάγεται γενικά στην καθ΄ ύλην, αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου, του Μονομελούς Πρωτοδικείου και του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου. Το αυτό ισχύει και για υποθέσεις, που υπάγονται στην καθ΄ ύλην αρμοδιότητα και κάθε άλλου δικαστηρίου, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της ως ιδιωτικής ή διοικητικής, δεν υπερβαίνει το ποσό της καθ΄ ύλην αρμοδιότητας του Μονομελούς Πρωτοδικείου,
β) τη μη άσκηση ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί, και την παραίτηση από ένδικα μέσα, που έχουν ασκηθεί, ανεξάρτητα από το αντικείμενο ή το ποσό της διαφοράς,
γ) τη μη άσκηση ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης δανειστών, εφόσον η διαφορά μεταξύ του ποσού των αναγγελθεισών απαιτήσεων του Δημοσίου ή του συνολικού εκπλειστημιάσματος αφενός και του ποσού της κατάταξης του Δημοσίου αφετέρου υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.
Κατ΄ εξαίρεση, οι Τριμελείς Επιτροπές αποφαίνονται με σχετική Πράξη, που χρονολογείται και υπογράφεται από τα μέλη που τις συγκροτούν, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία εισήγησης και πρακτικού στις εξής περιπτώσεις:
αα) για τη μη άσκηση ένδικων μέσων κατά αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, εφόσον δεν μπορεί να ασκηθεί παραδεκτά, λόγω του ποσού της διαφοράς, έφεση ή αίτηση αναίρεσης, και δεν συντρέχουν λόγοι για την κατ΄ εξαίρεση άσκησή τους,
ββ) για τη μη άσκηση ένδικων μέσων επί φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων και υποθέσεων εκτέλεσης (κοινής και διοικητικής),
γγ) για τη μη άσκηση ένδικων μέσων κατά αποφάσεων πολιτικών δικαστηρίων, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ κατά κεφάλαιο, ανά διάδικο γενικά ή ανά δανειολήπτη στις περιπτώσεις αποφάσεων που εκδόθηκαν επί αγωγών που ερείδονται στις διατάξεις των άρθρων 1 και 11 του ν. 2322/1995 (Α΄143) και των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών,
δδ) για τη μη άσκηση ανακοπής κατά δηλώσεων τρίτων, οι οποίες υποβάλλονται συνεπεία κατασχέσεων, που επιβάλλονται στα χέρια τους εκ μέρους των φορολογικών και τελωνειακών αρχών,
εε) για τη μη άσκηση ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης δανειστών, εφόσον η διαφορά μεταξύ του ποσού των αναγγελθεισών απαιτήσεων του Δημοσίου ή του συνολικού εκπλειστηριάσματος αφενός και του ποσού της κατάταξης του Δημοσίου αφετέρου δεν υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ,
στστ) για την εισαγωγή ή μη στο ακροατήριο υποθέσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις σε συμβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 34Α και 34Β του π.δ. 18/1989 (Α΄8), του άρθρου 126Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας [ν. 2717/1999, (Α΄ 97)] και της παρ. 3 του άρθρου 108Α του π.δ. 1225/1981 (Α΄ 304),
ζζ) για τη μη άσκηση ένδικων μέσων για υποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275), στις περιπτώσεις αρχικών εγγραφών με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», στις οποίες το Δημόσιο, όπως προκύπτει από έγγραφα όλων των αρμόδιων υπηρεσιών του, δεν προβάλλει, ούτε επιφυλάσσεται να προβάλλει δικαιώματα επί του ακινήτου. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Πράξη συντάσσεται ύστερα από προφορική εισήγηση του εισηγητή της υπόθεσης, περιέχει συνοπτική αιτιολογία που αναφέρεται στα έγγραφα του φακέλου και το περιεχόμενό τους και δεν υπόκειται σε θεώρηση ή έγκριση.
Με Πράξη, που εκδίδεται με την ίδια διαδικασία, οι Τριμελείς Επιτροπές παραπέμπουν στο οικείο Τμήμα οποιαδήποτε υπόθεση της αρμοδιότητάς τους, αν κρίνουν ότι παρουσιάζει ιδιαίτερη σπουδαιότητα ή έχει ευρύτερες δημοσιονομικές επιπτώσεις. Με την εξαίρεση των υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3086/2002, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4569/2018 (Α΄179), για τη μη άσκηση ένδικων βοηθημάτων ή μέσων σε υποθέσεις του ν. 3869/2010 (Α΄ 130) τίθεται απλή επισημειωματική πράξη στον φάκελο της υπόθεσης που υπογράφεται από τον χειριστή της υπόθεσης και τον Προϊστάμενο του αντίστοιχου Γραφείου Ν.Σ.Κ..
Με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., ύστερα από γνώμη της Ολομέλειας, μπορεί: α) να παραπέμπονται στις Τριμελείς Επιτροπές υποθέσεις, μολονότι το αντικείμενο της διαφοράς δεν υπάγεται στην αρμοδιότητά τους, εφόσον οι υποθέσεις αυτές είναι όμοιες κατά το πραγματικό και νομικό μέρος, τα ανακύπτοντα ζητήματα έχουν ήδη αντιμετωπιστεί από την Ολομέλεια και κρίνεται ότι παρέλκει η εισαγωγή τους σε Τμήμα ή στην Ολομέλεια,
β) να ορίζονται και άλλα είδη υποθέσεων επί των οποίων οι Τριμελείς Επιτροπές αποφαίνονται με Πράξη, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία εισήγησης και πρακτικού, και γ) να ορίζεται ότι για τη μη άσκηση ή την αποδοχή αγωγών ή ένδικων βοηθημάτων ή τη μη άσκηση ενδίκου μέσου, σε υποθέσεις με ανώτατο όριο την υλική αρμοδιότητα Ειρηνοδικείου ή που τα νομικά τους ζητήματα έχουν κριθεί με αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων ή την παραίτηση από ένδικο μέσο που ασκήθηκε αποκλειστικά για διαφύλαξη της προθεσμίας, τίθεται επισημειωματική πράξη στον φάκελο της υπόθεσης που υπογράφεται από τον χειριστή της υπόθεσης και τον Προϊστάμενο του αντίστοιχου Γραφείου Ν.Σ.Κ..
Η Τριμελής Επιτροπή της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ. αποφαίνεται σε θέματα αρμοδιότητάς της για υποθέσεις επαρχιών, στις οποίες δεν λειτουργούν Δικαστικά Γραφεία ή αν στα Δικαστικά Γραφεία που λειτουργούν δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Επιτροπής ή σε υποθέσεις Γραφείων Νομικών Συμβούλων ή Ειδικών Γραφείων Νομικών Συμβούλων στα οποία δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Επιτροπής λόγω του αριθμού των μελών του Ν.Σ.Κ. που υπηρετούν σε αυτά. Με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., καθορίζεται ο τρόπος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία άσκησης των παραπάνω αρμοδιοτήτων. Με όμοια απόφαση οι παραπάνω υποθέσεις μπορούν να ανατίθενται στην αρμοδιότητα της Τριμελούς Επιτροπής του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του καθ΄ ύλη αρμόδιου Υπουργείου, Ν.Π.Δ.Δ ή Ανεξάρτητης Αρχής, των οποίων η νομική υπηρεσία διεξάγεται από το Ν.Σ.Κ και να καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα και οι λεπτομέρειες για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής».

Άρθρο 3
Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας ορισμένων κατηγοριών ατόμων με αναπηρία – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1798/1988

1. Στην περ. Γ της παρ. Ι του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α΄ 166) τροποποιούνται οι υποπερ. α΄, β΄, δ΄ και ε΄ και η περ. Γ΄ διαμορφώνεται ως εξής:
«Γ. Στους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι:
α. είναι άτομα με νοητική αναπηρία με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40, ή
β. είναι άτομα με αυτισμό, εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή νοητική αναπηρία ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας ή
γ. πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή
δ. πάσχουν από νεφρική ή ηπατική ή πνευμονική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι νεφροπαθείς ή ηπατοπαθείς ή καρδιοπαθείς, μεταμοσχευμένοι ή
ε. πάσχουν από συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία) ή κυστική ίνωση ή ομόζυγο κληρονομική υπερχοληστερολαιμία, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών, έχουν καταστεί ανάπηρος με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας».

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και επομένων.

Άρθρο 4
Διατάξεις εφαρμογής του Πρωτοκόλλου για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού

Μετά το άρθρο 28 του σχεδίου νόμου, προστίθεται άρθρο 28Ατο οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 28Α
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μπορεί να ρυθμίζονται κατά περίπτωση ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του Μέρους V του Πρωτοκόλλου της παρ. 1.
3. Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων του Πρωτοκόλλου της παρ. 1 είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και οι Διευθύνσεις Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της ΑΑΔΕ. Ειδικά για τον συντονισμό της εφαρμογής των διατάξεων που προκύπτουν από το Μέρος V του Πρωτοκόλλου του Καπνού, αρμόδια αρχή είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.»

Άρθρο 5
Καταβολή μισθωμάτων κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου και των λοιπών ν.π.δ.δ.- Τροποποίηση του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012

Στην περ. 10 της υποπαρ. ΣΤ΄.2, της παρ. ΣΤ΄, του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), τροποποιείται το στοιχείο στ΄ και η περ. 10 διαμορφώνεται ως εξής:
«10. α) Υφιστάμενες διοικητικές άδειες διατηρούνται σε ισχύ. Περαιτέρω μεταβίβαση αυτών επιτρέπεται μόνον άπαξ και για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών:
αα) στον ή στην σύζυγο του αποθανόντος δικαιούχου ή
αβ) στα ενήλικα τέκνα του, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
β) Εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους, επιτρέπεται για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.
γ) Από 1.1.2014, οι δικαιούχοι της περ. α΄ υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγματος (Α΄ 171). Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου, πέραν του τέλους της παρούσας, εφαρμόζονται οι ίδιες ως άνω διατάξεις από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
δ) Τον δικαιούχο μπορεί να αναπληρώνει ο σύζυγος ή η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης.
ε) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μισθώματα και τέλη από εκμετάλλευση περιπτέρων, καθώς και κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., των οποίων οι δικαιούχοι έχουν αποβιώσει, καταβάλλονται στους οικείους Ο.Τ.Α., μέχρι τη λήξη της μίσθωσης.
στ) Μισθώματα από εκμετάλλευση κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., των οποίων οι δικαιούχοι έχουν αποβιώσει, καταβάλλονται στο Ελληνικό Δημόσιο ή στο αντίστοιχο Ν.Π.Δ.Δ., μέχρι τη λήξη της μίσθωσης. Ειδικότερα, μισθώματα από εκμετάλλευση κυλικείων εντός κτιρίων ιδιοκτησίας του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., στα οποία στεγάζονται δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες, των οποίων οι δικαιούχοι έχουν αποβιώσει, καταβάλλονται στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., μέχρι τη λήξη της μίσθωσης.
ζ) Σε υφιστάμενες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος άδειες κατά ιδανικά μερίδια, εφόσον παύσει να υφίσταται δικαιούχος μεριδίου, κατόπιν αιτήσεως των λοιπών, παραχωρείται σε αυτούς το ανωτέρω απομένον μερίδιο».

Άρθρο 6
Ειδική εκκαθάριση δημοσίων επιχειρήσεων – Απαλλαγή από ΕΝ.Φ.Ι.Α. – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 ν. 4223/2013

Η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώματα στα ακίνητα που ανήκουν:
α) Στο Δημόσιο, στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε., στην Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (Ε.Ο. και Κ.) και στις δημόσιες ανώνυμες εταιρείες που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 14α του ν. 3429/2005, πριν από τη δημοσίευση του παρόντος και στις οποίες το ελληνικό Δημόσιο ασκεί άμεσα αποφασιστική επιρροή, ως κύριος μετοχών που εκπροσωπούν την απόλυτη πλειοψηφία του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.»

Άρθρο 7
Ρύθμιση ζητημάτων ειδικής εκκαθάρισης δημοσίων επιχειρήσεων που τελούν σε τέτοιο καθεστώς – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 11 ν. 3717/2008

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3717/2008 (Α΄ 239) τροποποιείται, προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Σε περίπτωση κατά την οποία μία από τις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αερόπλοια Α.Ε. “GALILEO HELLAS Α.Ε.” τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄), που προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α΄), σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, και το προϊόν της εκκαθάρισης δεν επαρκεί για την αποπληρωμή των πιστωτών, το Δημόσιο δύναται να συμμετέχει κατά το απολύτως αναγκαίο μέτρο στην ικανοποίηση τους, στην έκταση που αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών ρυθμίζεται η διαδικασία με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να συμμετέχει στην ικανοποίηση των πιστωτών, σύμφωνα με τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και οι ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας αυτής.
Οι υπό εκκαθάριση επιχειρήσεις των ανωτέρω εδαφίων απαλλάσσονται, για όσο χρόνο αυτές τελούν υπό το καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 14α του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και από την καταβολή ΤΑΠ και ΕΝ.φ.Ι.Α. για τη σύναψη συμβάσεων μεταβίβασης, τη λήψη δανείων, τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων και για κάθε άλλη συναλλαγή τους με το Δημόσιο.
Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και στις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 14“ του ν. 3429/2005 πριν τη δημοσίευση του παρόντος. Οφειλόμενες απαιτήσεις των εργαζομένων με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου στις υπό εκκαθάριση εταιρίες, που γεννήθηκαν πριν την υπαγωγή των εταιριών σε εκκαθάριση, για αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας έτους 2009, επιδόματος αδείας ή δώρου Χριστουγέννων έτους 2009 καταβάλλονται από τον εκκαθαριστή και θεωρούνται δαπάνες εκκαθάρισης.»

Άρθρο 8
Ειδική εκκαθάριση Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων Α.Ε., διανομή πλειστηριάσματος – Τροποποίηση παρ. 24 άρθρου 14Α ν. 3429/2005

Στο τέλος της παρ. 24 του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) προστίθεται εδάφιο και η παρ. 24 διαμορφώνεται ως εξής:
«24. Η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Ε. καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να επιχορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του εποπτεύοντος Υπουργείου, εφόσον η επιχορήγηση διατίθεται αποκλειστικά για τη συνέχιση της αμιγούς στρατιωτικής δραστηριότητας της εταιρίας που αφορά την εκτέλεση υφιστάμενων συμβάσεων με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και την εκπλήρωση της διαδικασίας της ειδικής εκκαθάρισης. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων και απαιτούμενων δικαιολογητικών στην υπ΄ αριθμ. 2014380/377/0026/1998 (Β΄ 284) υπουργική απόφαση, για την εκταμίευση της επιχορήγησης απαιτούνται μόνον: α) η απόφαση ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης από το αρμόδιο όργανο για την επιχορήγηση και β) επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση της επιχορήγησης.
Η επιχορήγηση της παρούσας παραγράφου διατίθεται αποκλειστικά για την εξόφληση απαιτήσεων του προσωπικού που συνδέεται με την εταιρία με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου, απαιτήσεων του Δημοσίου, φορέων κοινωνικής ασφάλισης, παροχών ενέργειας και λοιπών δαπανών αναγκαίων για την υλοποίηση των ως άνω συμβάσεων, καθώς και για την κάλυψη της αμοιβής του ειδικού εκκαθαριστή και των λοιπών εξόδων και δαπανών για την εκπλήρωση της διαδικασίας της ειδικής εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής καθ΄ όλη τη διάρκεια της ειδικής εκκαθάρισης οφείλει να υποβάλει προς έγκριση στο Ελληνικό Δημόσιο ειδικά το αιτιολογημένο αίτημα, όπου θα προσδιορίζεται το ύψος του αιτούμενου ποσού, και η χρήση της επιχορήγησης ανά κατηγορία δαπάνης, η δε επιχορήγηση θα καταβάλλεται «αποκλειστικά», για την κάλυψη της εγκριθείσας δαπάνης. Μετά την πώληση της επιχείρησης στο σύνολο της ή επιμέρους περιουσιακών στοιχείων αυτής, το ισόποσο της ως άνω επιχορήγησης προαφαιρείται από το προϊόν του πλειστηριάσματος, προηγείται κάθε γενικού ή ειδικού προνομίου και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο.
Η επιχορήγηση της παρούσας παραγράφου δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οφειλές της ως άνω εταιρίας προς το Ελληνικό Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία ή προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
Η απαγόρευση της παραγράφου 20 του παρόντος άρθρου ισχύει και για το ποσό της ως άνω επιχορήγησης.
Στην περίπτωση, δε, που το πλειστηρίασμα δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη της ως άνω επιχορήγησης η παρ. 14 δεν εφαρμόζεται.»

Άρθρο 9
Ειδική εκκαθάριση δημοσίων επιχειρήσεων, ανάκτηση πιστούμενης από το κράτος δαπάνης εκκαθάρισης -Τροποποίηση παρ. 25 άρθρου 14Α ν. 3429/2005

Στην περ. β΄ της παρ. 25 του άρθρου 14Ατου ν. 3429/2005 (Α΄ 314) προστίθενται δύο εδάφια και η παρ. 25 διαμορφώνεται ως εξής:
«25.α. Οι ειδικές εκκαθαρίσεις των δημόσιων επιχειρήσεων του παρόντος άρθρου τίθενται υπό τον έλεγχο και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών. Ειδικότερα, ο Υπουργός Οικονομικών προτείνει τους εκκαθαριστές, οι επιμέρους αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των οποίων καθορίζονται με τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του Υπουργού και των εκκαθαριστών.
β. Οι δαπάνες των ειδικών εκκαθαρίσεων των ως άνω δημοσίων επιχειρήσεων, σε περίπτωση μη επάρκειας των ταμειακών διαθεσίμων τους, καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον ειδικό φορέα των Γενικών Κρατικών Δαπανών του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών. Η αδυναμία κάλυψης των δαπανών της ειδικής εκκαθάρισης τεκμηριώνεται με αιτιολογημένη έκθεση του ειδικού εκκαθαριστή που υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών. Μετά την πώληση της επιχείρησης στο σύνολο της ή επιμέρους περιουσιακών στοιχείων αυτής, το ισόποσο της ως άνω πίστωσης προαφαιρείται από το προϊόν του πλειστηριάσματος, προηγείται κάθε γενικού ή ειδικού προνομίου και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο. Στην περίπτωση, δε, που το πλειστηρίασμα δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη της ως άνω πίστωσης η διάταξη της παρ. 14 δεν εφαρμόζεται.
γ. Δαπάνες της ειδικής εκκαθάρισης, κατά τα ανωτέρω, θεωρούνται οι αμοιβές των ειδικών εκκαθαριστών, οι αμοιβές των απασχολούμενων για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, οι λειτουργικές δαπάνες και κάθε άλλου είδους δαπάνη που κρίνεται αναγκαία για την υποστήριξη και επίτευξη του σκοπού της ειδικής εκκαθάρισης, εξαιρουμένων των προς τρίτους οφειλών και υποχρεώσεων των ως άνω επιχειρήσεων.
δ. Μπορεί να ορίζεται αμοιβή επιτυχίας για το έργο του ειδικού εκκαθαριστή, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό που συμφωνείται ανά περίπτωση επί του τελικού τιμήματος της πώλησης, πλέον Φ.Π.Α., εάν επιτευχθεί πώληση του υπό ειδική εκκαθάριση φορέα ως σύνολο ή τμηματικά και θα καταβάλλεται εκ του πλειστηριάσματος, μετά την ικανοποίηση των πιστωτών.
ε. Το τελικό προϊόν της ειδικής εκκαθάρισης των ως άνω επιχειρήσεων, μετά την ολοκλήρωση του σκοπού της ειδικής εκκαθάρισης αυτών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, αποτελεί έσοδο που θα αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο και θα εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών.
στ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, διαδικασία και τυχόν άλλο ζήτημα που ανακύπτει κατά την διαδικασία της εφαρμογής των ανωτέρω.
ζ. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός της ειδικής εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία «Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Α.Ε.», για την οποία η ισχύς αρχίζει από 1.1.2017.»

Άρθρο 10
Σύσταση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Ρευστότητας

1. Συστήνεται Παρατηρητήριο Ρευστότητας (εφεξής Παρατηρητήριο), με τη συμμετοχή των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η λειτουργία του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.

2. Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η εν γένει παρακολούθηση της ρευστότητας στην αγορά, αυτοτελώς, καθώς και σε συνάρτηση με την πιστωτική επέκταση, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης στήριξης της οικονομίας και της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων.

3. Στο πλαίσιο επίτευξης του σκοπού του, το Παρατηρητήριο είναι αρμόδιο για:
α) τη διαχρονική παρακολούθηση της ρευστότητας στην αγορά είτε αυτή προέρχεται από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο (πιστωτική επέκταση), είτε από ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα.
Ειδικότερα, το Παρατηρητήριο είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση, ιδίως:
αα) της εξέλιξης της πιστωτικής επέκτασης μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων και των προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αυτοτελώς, καθώς και σε συνάρτηση με τη συνολική πιστωτική επέκταση,
αβ) της εφαρμογής των χρηματοδοτικών εργαλείων και των προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τον εντοπισμό προβλημάτων και τυχόν δυσλειτουργιών και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων και προτάσεων,
αγ) της εξέλιξης της πιστωτικής επέκτασης μέσω των καθεστώτων ενίσχυσης επιστρεπτέας προκαταβολής λόγω της πανδημίας του COVID-19,
αδ) της εφαρμογής των καθεστώτων ενίσχυσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, τον εντοπισμό προβλημάτων και τυχόν δυσλειτουργιών και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων και προτάσεων,
αε) της εξέλιξης της πιστωτικής επέκτασης μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων λόγω της πανδημίας του COVID-19,
αστ) της εφαρμογής των χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, τον εντοπισμό προβλημάτων και τυχόν δυσλειτουργιών και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων και προτάσεων,
β) την υποβολή προτάσεων, για τη βελτίωση των δράσεων που αποβλέπουν στην παροχή ρευστότητας, καθώς και της λειτουργίας των χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων που παρακολουθεί.
γ) τη διαχρονική παρακολούθηση της ρευστότητας στην αγορά ιδίως μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα, ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων, προγραμμάτων και καθεστώτων ενίσχυσης, λαμβάνοντας υπόψη και τις προβλέψεις για την πορεία των βασικών δημοσιονομικών και μακροοικονομικών μεγεθών.
δ) την υποβολή προτάσεων για ενέργειες και δράσεις για τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη μέτρων που διασφαλίζουν την ύπαρξη ρευστότητας και την πιστωτική επέκταση.

4. Η αξιολόγηση και ο έλεγχος των γενικών και ειδικών όρων των χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Παρατηρητηρίου.

5. Αρμόδιο για την επιτέλεση του σκοπού του Παρατηρητηρίου, την υλοποίηση του αντικειμένου του και την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3, είναι το Συμβούλιο Ρευστότητας (εφεξής Συμβούλιο), το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και αποτελείται από εννέα (9) μέλη, ως εξής:
α) Τον Υπουργό Οικονομικών, ως Πρόεδρο,
β) τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
γ) τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,
δ) τον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών,
ε) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
στ) τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
ζ) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ,
η) έναν (1) εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος, που προτείνεται από τον Διοικητή της,
θ) έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, που προτείνεται από την ίδια.
Εφόσον οι αρμοδιότητες του χρηματοπιστωτικού συστήματος καθώς και των δημοσίων επενδύσεων και του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ανατίθενται σε Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό Οικονομικών και  Ανάπτυξης και Επενδύσεων αντιστοίχως, το μέλος της Κυβέρνησης ή ο Υφυπουργός που ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητες συμμετέχει επίσης ως μέλος στο Συμβούλιο.
Η διάρκεια της θητείας των μελών του Συμβουλίου ορίζεται τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης.

6. Το Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά δύο (2) φορές τον μήνα και έκτακτα, όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του. Ο Πρόεδρος μπορεί να συγκαλεί έκτακτες συνεδριάσεις με ορισμένα μέλη που συνδέονται με συγκεκριμένο αντικείμενο και να αναθέτει σε ομάδες εργασίας την εξέταση εξειδικευμένων θεμάτων. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μπορεί να μετέχουν, επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον κληθούν προς τούτο από τον Πρόεδρο, γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων, συνεργάτες του άρθρου 46 του ν. 4622/2019 (Α΄133), εμπειρογνώμονες, δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, καθώς και εκπρόσωποι περιφερειακών ή τοπικών αρχών, ανάλογα με τα θέματα της εκάστοτε ημερήσιας διάταξης. Το Συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως με επιτόπιες ή ηλεκτρονικές συνεδριάσεις. Ως τόπος συνεδριάσεων του Συμβουλίου, που μπορεί να μεταβάλλεται από τον Πρόεδρο, ορίζεται το κτίριο όπου στεγάζεται το Υπουργείο Οικονομικών,. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ειδικά στο παρόν, εφαρμόζεται συμπληρωματικά ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

7. α) Το Συμβούλιο δύναται να ζητεί, συλλέγει και επεξεργάζεται τα αναγκαία στοιχεία και δεδομένα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Παρατηρητηρίου και την εκπλήρωση των σκοπών του, τα οποία υποβάλλονται σε αυτό από:
αα) την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ,
ββ) τα πιστωτικά ιδρύματα, είτε αυτοτελώς είτε μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών,
γγ) την Τράπεζα της Ελλάδος.
Με την επιφύλαξη των οριζομένων στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στον ν. 4624/2019 (Α΄137), τα στοιχεία συλλέγονται από κάθε φορέα σε μηνιαία βάση ή σε τακτά χρονικά διαστήματα με απόφαση του Συμβουλίου, συγκεντρωτικά ή και σε επίπεδο δανείου και οφειλέτη και υποβάλλονται με βάση τα πρότυπα αναφορών που εγκρίνονται με απόφαση του Συμβουλίου.
Ιδίως για την Τράπεζα της Ελλάδος, στα στοιχεία που συλλέγονται από το Συμβούλιο, κατ΄ εφαρμογή της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 54 του ν. 4261/2014 (Α΄107), εμπίπτουν και στοιχεία σχετικά με τις μεταβολές ως προς τη ρευστότητα και το ύψος των καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα.
β) Το Συμβούλιο μπορεί, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στον ν. 4624/2019, να ζητεί, κατά την κρίση του, και άλλα δεδομένα ή στοιχεία πέραν αυτών που προβλέπονται στην περ. α΄, καθώς και να καλεί σε διαβούλευση στελέχη της διοίκησης, των πιστωτικών ιδρυμάτων, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων στα θέματα της εκάστοτε ημερήσιας διάταξης.
γ) Οι φορείς που υποβάλλουν δεδομένα ή στοιχεία στο Συμβούλιο, σύμφωνα με την περ. α΄, οφείλουν να συνεργάζονται με αυτό και να το διευκολύνουν στην επίτευξη του σκοπού του, με κάθε απαραίτητη πληροφορία.
Οι φορείς από τους οποίους υποβάλλονται τα δεδομένα ή στοιχεία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Παρατηρητηρίου, μπορεί να επανακαθορίζονται, με απόφαση του Συμβουλίου.

8. Τα δεδομένα και τα στοιχεία της παρ. 7, τηρούνται σε διαρκή βάση, ηλεκτρονικά, στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών.

9. Με βάση τα στοιχεία και δεδομένα της παρ. 7, παράγονται από το Συμβούλιο αναφορές, οι οποίες κοινοποιούνται στον Πρωθυπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τμήμα των αναφορών αυτών, το οποίο προσδιορίζεται από το Συμβούλιο Ρευστότητας, μπορεί να χρησιμοποιείται για ενημέρωση τρίτων και να δημοσιοποιείται, αποκλειστικά και μόνο στον βαθμό που η δημοσιοποίηση των στοιχείων δεν προσκρούει στις διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

10. Στο πλαίσιο επιτέλεσης του σκοπού και της αποστολής του Παρατηρητηρίου, το Συμβούλιο καταρτίζει και υποβάλει στον Πρωθυπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τριμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με την πορεία και τις δυνατότητες βελτίωσης της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, καθώς και με την εξέλιξη της πιστωτικής επέκτασης στη χώρα. Οι εκθέσεις αυτές κοινοποιούνται και στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Με τις εκθέσεις που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια, το Συμβούλιο μπορεί, επίσης, να υποβάλει προτάσεις για τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη μέτρων που διασφαλίζουν την ύπαρξη ρευστότητας και την πιστωτική επέκταση.

11. Για τις ανάγκες λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μπορεί να ανατίθεται η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Παρατηρητηρίου σε τρεις (3) υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών ή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με όμοια απόφαση, μπορεί να καθορίζονται το χρονοδιάγραμμα, καθώς και τα ειδικότερα στάδια λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, ως προς την άσκηση όλων ή ορισμένων από τις αρμοδιότητές του και να εξειδικεύονται και να τροποποιούνται οι όροι λειτουργίας του Συμβουλίου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2690/1999 για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

Άρθρο 11
Αντιμετώπιση στεγαστικών αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4375/2016 (Α 51), συμπληρώνεται η εξουσιοδότηση ως προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Για τις ανάγκες εγκατάστασης των υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στρατόπεδα που παραχωρούνται κατά χρήση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τους εποπτευόμενους φορείς του στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με αντάλλαγμα (μίσθωμα), στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ή άνευ ανταλλάγματος και κατά παρέκκλιση των διατάξεων πολεοδομικού σχεδιασμού κάθε επιπέδου. Για τυχόν επισκευές, βελτιώσεις και αναγκαίες πρόσθετες εγκαταστάσεις σε αυτά, εφαρμόζονται αναλογικά από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου οι διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση στρατιωτικών έργων και εγκαταστάσεων εντός στρατοπέδων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος. Ακίνητα του Δημοσίου μπορεί επίσης να παραχωρούνται, κατά χρήση δωρεάν, από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Δημόσια ακίνητα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών μπορούν να παραχωρούνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατά χρήση, άνευ ανταλλάγματος και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.»

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2020

Πηγή:  www.taxheaven.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο