Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Αντικατάσταση του Πίνακα παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ΄ αόριστον της Φ.80000/οικ.2/1 (Φ.Ε.Κ. Β 7/2018, ΑΔΑ: ΩΣΑΦ465Θ1Ω-ΧΟΕ) υπουργικής απόφασης

Μάι 10, 2018 | Ασφαλιστικά - Συνταξιοδοτικά, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

8 Μαΐου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1560

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ. 80100/οικ. 17630/943

Αντικατάσταση του Πίνακα παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ΄ αόριστον της Φ.80000/οικ.2/1 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 7/2018, ΑΔΑ: ΩΣΑΦ465Θ1Ω-ΧΟΕ) υπουργικής απόφασης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1, του ν.3846/ 2010 (Α΄66).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4320/2015 (Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/08-10-2015 (Β΄ 2169) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. οικ.54051/Δ9.14200/22-11-2016 (Β΄ 3801) υπουργική απόφαση και την αριθμ. οικ.59285/18416/12-12-2017 (Β΄ 4503) υπουργική απόφαση.

7. Τις διατάξεις του ν.3144/2003 (Α΄ 111) «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3863/2010 (Α΄ 115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 28 του ν.4038/2012 (Α΄ 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του ν.4331/2015 (Α΄ 69) «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 50 του ν.4430/2016 (Α΄205) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις».

9. Την πρόταση της Δ/νσης Ιατρικής Αξιολόγησης του Ε.Φ.Κ.Α. και τη γνώμη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, που συγκροτήθηκε με την αρ. 31970/Δ9.9047/15-7-2015 (ΑΔΑ: ΩΒ7Τ465Θ1Ω-ΧΜΞ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις: i) αρ.51073/Δ9.13786/13-11-2015 (ΑΔΑ: 7ΤΞΛ465Θ1Ω-9ΤΙ), ii) αρ.273/Δ9.119/5-1-2016 (ΑΔΑ: 6ΚΛΠ465Θ1Ω-Ω48), iii) αρ.8876/Δ9.2832/24-2-2017 (ΑΔΑ: 6ΧΥ0465Θ1Ω-4ΔΖ), και iν) αρ. 16953/Δ9.5384/25-4-2017 (ΑΔΑ: 6ΔΝΗ465Θ1Ω-ΔΡ4), ν) αρ.23345/Δ9.7333/ 22-5-2017 (ΑΔΑ: Ω7ΜΝ465Θ1Ω-Ο5Θ) και vi) αρ. 33387/Δ9.11375/8-8-2017 (ΑΔΑ: 6ΥΛ0465Θ1Ω-ΥΥΒ) υπουργικές αποφάσεις.

10. Τη με αρ. πρωτ. Φ.80000/45219/1864 (ΦΕΚ Β΄ 4591/2017) υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών.

11. Τη με αρ. πρωτ. 16315/1297/21-3-2018 Εισηγητική Έκθεση οικονομικών επιπτώσεων (παρ. 5 άρθρο 24 ν.4270/2014, ΦΕΚ Α΄ 143) της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.Π.Ε.Κ.A.A. σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), αποφασίζει:

την αντικατάσταση από τότε που ίσχυσε του Πίνακα Παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ΄ αόριστον της Φ.80000/οικ.2/1 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 7/2018, ΑΔΑ: ΩΣΑΦ465Θ1Ω-ΧΟΕ) υπουργικής απόφασης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΠ΄ ΑΟΡΙΣΤΟΝ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Πάθηση: Θαλασσαιμία ενδιάμεση και μείζων
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 1.1 περιπτώσεις 2 και 3

Πάθηση: Αιμοσφαιρινοπάθεια H, C, E, Ο και συνδυασμοί
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 1.1 περίπτωση 4 και 1.3

Πάθηση: Δρεπανοκυτταρική ομόζυγος μορφή
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 1.2 περίπτωση 2

Πάθηση: Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 1.2 περίπτωση 3

Πάθηση: Καρδιακή αμυλοείδωση σταδίου 2 και 3
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 1.20 περίπτωση 2

Πάθηση: Κληρονομική θρομβοφιλία με μόνιμες βλάβες σε όργανα ή λειτουργική ανεπάρκεια
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 1.21 περίπτωση 4

Πάθηση: Αιμορροφιλία Α και Β: σοβαρή μορφή
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 1.24

Πάθηση: Πάσχοντες από έλλειψη παραγόντων πήξεως και συγγενείς αιμορραγικές διαθέσεις που επιμολύνθηκαν κατά τη διάρκεια θεραπείας τους από ηπατίτιδες και λοιπά λοιμώδη νοσήματα
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 1.24.7

Πάθηση: Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών κυττάρων (αλλογενής)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 1.25 περίπτωση Γ και Δ

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ

Πάθηση: Ομάδα Ι: και οι 6 υποκατηγορίες
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 2.1

Πάθηση: Ομάδα II: υποκατηγορίες 2, 3, 4, 5
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 2.2

Πάθηση: Ομάδα III: και οι 6 υποκατηγορίες
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 2.3

Πάθηση: Ομάδα V: υποκατηγορίες 1, 2, 3, 5
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 2.5

Πάθηση: Ομάδα VII: υποκατηγορίες 1, 4
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 2.7

Πάθηση: Ομάδα VIII: και οι 2 υποκατηγορίες
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 2.8

ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Πάθηση: Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας επιπέδου 3
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 3.1

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

Πάθηση: Όγκοι της περιοχής υπόφυσης – υποθαλάμου με διεγχειρητικές επιπλοκές και μη αναστρέψιμες οφθαλμικές και/ή νευρολογικές βλάβες
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 4.4

Πάθηση: Αδενοϋποφυσιακή ανεπάρκεια 4ου επιπέδου
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 4.5

Πάθηση: Αδενοϋποφυσιακή ανεπάρκεια με ανάγκη χορήγησης γλυκό κορτικοειδών εφ΄ όρου ζωής
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 4.5 επίπεδο 5

Πάθηση: Συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων (ΣΥΕ) 2ο-3ο επίπεδο
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 4.16

Πάθηση: Χρόνια φλοιοεπινεφριδική ανεπάρκεια (νόσος Addison)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 4.18

Πάθηση: Αμφοτερόπλευρη επινεφριδεκτομή
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 4.19

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Πάθηση: Τελικού σταδίου Πνευμονική Ίνωση Πάθηση μη αναστρέψιμη. Ο ασθενής είναι υπό συνεχή χορήγηση οξυγόνου
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 5.2

Πάθηση: Οι χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες μετά το 3ο επίπεδο βαρύτητας μπορούν να εξελιχθούν περαιτέρω σε χρόνια πνευμονική καρδία και αναπνευστική ανεπάρκεια.
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 5.3

Πάθηση: Σαρκοείδωση τελικού σταδίου σε μόνιμη φαρμακευτική αγωγή με δευτεροπαθή πνευμονική ίνωση τελικού σταδίου ή μόνιμες βλάβες σε άλλα όργανα (καρδιά, νεφροί, οφθαλμοί)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 5.4

Πάθηση: Αναπνευστική ανεπάρκεια τελικού σταδίου τύπου Ι και II. Ολική πνευμονεκτομή. Σε περίπτωση επιβάρυνσης της αναπνευστικής λειτουργίας, πέραν του 50% της προβλεπόμενης, που αντιστοιχεί στην πνευμονεκτομή, από άλλη νόσο του αναπνευστικού συστήματος, αυτή συναξιολογείται, το δε επιπλέον ποσοστό που προκύπτει προστίθεται στο 50% της πνευμονεκτομής αλλά δίδεται με ορισμένη χρονική διάρκεια. Το επιπλέον ποσοστό αναπηρίας δίδεται εφόρου ζωής όταν και η δεύτερη πάθηση των πνευμόνων προκαλεί κατάσταση μη αναστρέψιμη.
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 5.7

Πάθηση: Κυστική ίνωση. Σε περίπτωση μόνιμου αποικισμού των βρόγχων από ψευδομονάδα ή μόνιμου επηρεασμού της αναπνευστικής λειτουργίας και η πορεία της νόσου δεν πρόκειται να παρουσιάσει βελτίωση
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 5.16

Πάθηση: Πνευμονοκονιώσεις τελικού σταδίου (αναπνευστική ανεπάρκεια – χρόνια πνευμονική καρδία)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 5.17

Πάθηση: Πυριτίαση 3ου επιπέδου
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 5.18

Πάθηση: Μεταμόσχευση πνεύμονα
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: –

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Πάθηση: Ιδιοπαθής πνευμονική υπέρταση σοβαρού βαθμού (πίεση πνευμονικής αρτηρίας >70mmΗg) διαγνωσμένη με δεξιό μαρασμό και μετά από διερεύνηση για αποκλεισμό άλλων παθήσεων με επηρεασμό λειτουργικής δεξιάς κοιλίας και πνευμόνων, μετά από δύο κρίσεις
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 6.3.9

Πάθηση: Σύνδρομο EISENMERGER από οποιαδήποτε πάθηση

Πάθηση: Ανώμαλη εκβολή των πνευμονικών φλεβών – ολική εκβολή των πνευμονικών φλεβών μετά από εγχείρηση με πενιχρά αποτελέσματα (καρδιακή ανεπάρκεια)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 6.7

Πάθηση: Τετραλογία του FALLOT: μετά την εγχείρηση με μέτρια έως πενιχρά αποτελέσματα (καρδιακή ανεπάρκεια)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 6.7

Πάθηση: Μετάθεση των μεγάλων αγγείων επί καρδιακής ανεπάρκειας – με κλάσμα εξώθησης <40%
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 6.7

Πάθηση: Μεταμόσχευση καρδιάς
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 6.7

Πάθηση: Σοβαρή/προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια ανεξαρτήτως αιτιολογίας (επανεκτίμηση είναι απαραίτητη για 2η φορά στους ασθενείς που αναμένεται βελτίωση μετά από παρέμβαση/θεραπεία)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 6.7

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Πάθηση: Ελκώδης κολίτιδα με ολική κολεκτομή (με ή χωρίς νεολήκυθο) ή εμφάνιση καρκίνου
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 7.12 επίπεδο 3

Πάθηση: Νόσος Crohn με εκτεταμένα χειρουργεία (μόνιμη στόμια, εκτεταμένη αφαίρεση λεπτού εντέρου >50 εκ., ολική κολεκτομή, σύνδρομο βραχέος εντέρου, εντερική ανεπάρκεια), βαριά περιεδρική νόσο (πολλαπλά σύνθετα συρίγγια με ενεργότητα) ή εμφάνισης καρκίνου
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 7.13 περίπτωση 3

Πάθηση: Μη αντιρροπούμενη κίρρωση ήπατος εφόσον πληρούνται οι 3 προϋποθέσεις που αναφέρονται στον ΕΠΠΠΑ
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 7 21

Πάθηση: Μεταμόσχευση ήπατος
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 7.24

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Πάθηση: Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 (ινσουλινοεξαρτώμενος) χωρίς επιπλοκές
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 9.2 περίπτωση Α

Πάθηση: Ομόζυγη οικογενής υπερχοληστερολαιμία
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 9.3

Πάθηση: Νόσος Gaucher
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 9.4

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΠΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Πάθηση: Ιχθύαση (οι σοβαρές κλινικές μορφές που δεν ανταποκρίνονται στην τοπική κερατολυτική αγωγή και χρήζουν συστηματικής αγωγής με ρετινοειδή). – Πεταλιώδεις (Lamellar) Ιχθυάσεις, Πομφολυγώδης Ιχθυασική ερυθροδερμία. – Πομφολυγώδης Ιχθύαση του Siemens, Ιχθύαση Υστριξ, Νεογνό Αρλεκίνος
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 10.5 περίπτωση 1 Q80

Πάθηση: Μελαχρωματική ξηροδερμία
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 10.5 περίπτωση 2

Πάθηση: Συγγενείς Πομφολυγώδεις Επιδερμολύσεις δυστροφικού τύπου
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 10.5 περίπτωση 3

Πάθηση: Νευροϊνωμάτωση και με επιπλοκές μη αναστρέψιμες από άλλα συστήματα
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 10.5 περίπτωση 4 α και β

Πάθηση: Σύνδρομο Sezary
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 10.7 C84.1

Πάθηση: Νόσος του Kaposi
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 10.7 C46

Πάθηση: Σύνδρομο Βασικοκυτταρικού σπίλου (ή Σύνδρομο Gorlin-goltz)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 10.7 C44

Πάθηση: Ιχθυασιοειδείς Δερματοπάθειες στα πλαίσια συνδρόμων: – Σύνδρομο Refsum, Σύνδρομο Sjoegren-Larsson, Σύνδρομο Dorfman, Σύνδρομο Comel-Netherton. – Σύνδρομο HID, Σύνδρομο KID, Στικτή Χονδροδυσπλασία
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 10.10

ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Πάθηση: Μέσου και προχωρημένου σταδίου άνοια
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 11.1

Πάθηση: Σχιζοφρένεια μετά 10 έτη κρίσης
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 11.3(Ι)

Πάθηση: Σχιζότυπη διαταραχή μετά 15 έτη κρίσης
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 11.3(ΙΙ)

Πάθηση: Παραληρητική διαταραχή, παραφρένεια, υποστροφική παρανοειδής μετά 15 έτη κρίσης
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 11.3 (ΙΙΙ)

Πάθηση: Σχιζοσυναισθηματική διαταραχή μετά 15 έτη κρίσης
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 11.3 (IV)

Πάθηση: Διπολική συναισθηματική διαταραχή μετά 12 έτη κρίσης
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 11.4(Ι)

Πάθηση: Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή μετά 15 έτη κρίσης
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 11.5 (V)

Πάθηση: Νοητική υστέρηση μετά τα 17 έτη ηλικίας και δύο κρίσεις
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 11.8

Πάθηση: Διαταραχές αυτιστικού φάσματος μετά τα 17 έτη ηλικίας και δύο κρίσεις
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 11.9

Πάθηση: Γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 11.12

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (εφόσον το Ποσοστό Αναπηρίας είναι ≥50%)

Α. Μη αναστρέψιμα νευρολογικά νοσήματα με μόνιμο, στατικό (μη εξελικτικό) χαρακτήρα

Πάθηση: Υπολειμματική ημιπάρεση-ημιπληγία (ανεξαρτήτως αιτιολογίας)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.11.1

Πάθηση: Υπολειμματική παραπάρεση-παραπληγία (ανεξαρτήτως αιτιολογίας)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.11.3

Πάθηση: Υπολειμματική τετραπάρεση-τετραπλήγια (ανεξαρτήτως αιτιολογίας)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.11.2

Πάθηση: Δισχιδής ράχη και μηνιγγομυελοκήλη
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.4

Πάθηση: Σύνδρομο Arnold-Chiari
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.4

Πάθηση: Συγγενείς δυσπλασίες εγκεφάλου (μερικές εξ αυτών όπως αγενεσία-δυσγενεσία μεσολοβίου, σχιζεγκεφαλία, σύνδρομο Dandy-Walker, κ.λπ.)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.4

Πάθηση: Εγκεφαλική παράλυση (όλες οι κλινικές μορφές)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.4

Πάθηση: Συγγενείς μυοτονίες (Thomsen και Becker)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.10.2

Πάθηση: Δυσμενείς, από πλευράς πρόγνωσης, μορφές σκλήρυνσης κατά πλάκας (πρωτοπαθώς προϊούσα μορφή, περιπτώσεις δευτεροπαθώς προϊούσας μορφής), με υπολειμματική κινητική σημειολογία (ημιπάρεση-ημιπληγία, παραπάρεση-παραπληγία, τετραπάρεση-τετραπληγία, παρεγκεφαλιδική συνδρομή, δυστονία, κ.λπ.) με Π.Α. ≥67%, μετά από δύο διετείς κρίσεις
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.5

Β. Χρόνια νευρολογικά νοσήματα με δυνητικά προοδευτικό (εξελικτικό) χαρακτήρα

Πάθηση: Κληρονομικοεκφυλιστικά νοσήματα όπου η εκφύλιση επικρατεί στον περιφερικό κινητικό νευρώνα (προϊούσα νωτιαία μυϊκή ατροφία / προϊούσα προμηκική παράλυση/προμηκονωτιαία μυϊκή ατροφία / προσωπο-ωμο-βραχιόνιος μυϊκή ατροφία/Ωμοπερονιαία μυϊκή ατροφία)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.2.1

Πάθηση: Κληρονομική κινητική και αισθητική πολυνευροπάθεια (ή περονιαία μυϊκή ατροφία ή νόσος των Charcot-Marie-Tooth)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.2.3

Πάθηση: Κληρονομική αισθητική νευροπάθεια (νόσος Denny-Brown)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.2.2

Πάθηση: Οικογενής δυσαυτονομία
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: –

Πάθηση: Άλλες κληρονομικές νευροπάθειες (νόσος Krabbe, νόσος Refsum, νόσος Fabry, νόσος Tangier, α-βήτα λιποπρωτεϊναιμία)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.2.4

Πάθηση: Οικογενής σπαστική παραπληγία (νόσος Strumpell-Lorrain)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.2.5

Πάθηση: Πλαγία μυατροφική σκλήρυνση (ή νόσος του κινητικού νευρώνα ή νόσος του Charcot)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.2.6

Πάθηση: Νωτιαίο-παρεγκεφαλιδικές αταξίες (Friedreich, SCA, κ.λπ., βλέπε νευρολογικές παθήσεις)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.2.7

Πάθηση: Νόσος Parkinson μέσου σταδίου και σοβαρότερη
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.2.8

Πάθηση: Άτυπα (επαυξημένα, Parkinson Plus) Παρκινσονικά σύνδρομα (προοδευτική υπερπυρηνική παράλυση, ατροφία πολλαπλών συστημάτων, κ.λπ.,βλέπε νευρολογικές παθήσεις)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.2.8

Πάθηση: Χορεία του Huntington
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.2.8

Πάθηση: Γενικευμένη Ιδιοπαθής Δυστονία (DYT 1)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.2.8

Πάθηση: Ηπατοφακοειδική εκφύλιση (νόσος Wilson)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.2.8

Πάθηση: Άνοιες (Alzheimer, αγγειακή, μικτή, μετωποκροταφική, κ.λπ.)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.2.9

Πάθηση: Νευροϊνωμάτωση (νόσος Von Recklinhausen)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.3

Πάθηση: Οζώδης σκλήρυνση (νόσος Bourneville)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.3

Πάθηση: Μηνιγγοπροσωπική αγγειωμάτωση (νόσος Sturge-Weber-Rendu)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.3

Πάθηση: Υπομελάνωση του Ito
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.3

Πάθηση: Παραγκεφαλικο-αμφιβληστροειδή αιμογγειοβλαστωμάτωση (σύνδρομο von HIPPEL-LINDAU)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.3

Πάθηση: Επιληπτικές εγκεφαλοπάθειες της βρεφικής και της παιδικής ηλικίας (βλέπε νευρολογικές παθήσεις)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.6.Α

Πάθηση: Συγγενείς εγκεφαλικές δυσπλασίες (μερικές εξ αυτών, όπως φλοιώδεις ετεροτοπίες, κ.λπ.)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.4

Πάθηση: Μυϊκές δυστροφίες (Duchenne και Becker, ζωνιαίες, προσωποωμοβραχιόνια, κ.λπ.)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.10.1

Πάθηση: Μυοτονικές δυστροφίες
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.10.2

Πάθηση: Κληρονομικές μεταβολικές μυοπάθειες (νόσος Pompe, νόσος Me Ardle, νόσος Tamil, ανεπάρκεια καρτιτίνης, ανεπάρκεια καρνιτίνης-παλμιτικής τρανσφεράσης, κ.λπ.)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.10.4

Πάθηση: Συγγενείς μυοπάθειες (μυοπάθεια με κεντρικό μόρφωμα, μυοπάθεια με ραβδία νημαλίνης, κεντροπυρηνική μυοπάθεια, κ.λπ.)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.10.6

Πάθηση: Μιτοχονδριακές μυοπάθειες (προϊούσα εξωτερική οφθαλμοπληγία, Σύνδρομο Kearns-Sayre, MELAS, MERRF, κ.λπ.)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.10.7

Πάθηση: Μυασθένεια Gravis, μετά από δύο συνεχόμενες διετείες κρίσεις
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 12.10.1

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Πάθηση: Μόνιμες παραμορφώσεις μεγάλου μέρους της Σ.Σ. και κατάργηση της κινητικότητας της (συγγενείς ανωμαλίες, αγκυλοποιητική σπονδυλίτις, κ.λπ.) που δεν επιδέχονται περαιτέρω διόρθωσης ή βελτίωσης
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 13.1

Πάθηση: Ακρωτηριασμοί και φωκομελίες άνω ή/και κάτω άκρων
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 13.3

Πάθηση: Εγκατεστημένες παραλύσεις/διατομές νεύρων άνω ή/και κάτω άκρων μετά την ολοκλήρωση των προσπαθειών αποκατάστασης (συρραφές, τενοντομεταθέσεις, απεγκλωβισμοί κ.λπ. επεμβάσεις) (περιλαμβάνονται η περιγεννητική ή τραυματική παράλυση βραχιονίου πλέγματος, η εγκεφαλική παράλυση, η υπολειμματική μεταπολιομυετιδική συνδρομή, καταστάσεις μετά από τραυματισμούς, κ.α.)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 13.3

Πάθηση: Μόνιμες, μη διορθούμενες παραμορφώσεις άκρων χειρών που επηρεάζουν τη συλληπτική ικανότητα (ρευματοειδής ή άλλη αρθρίτιδα, εγκαύματα, κ.α.)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 13.3

Πάθηση: Συγγενείς ή αναπτυξιακές ανωμαλίες, ατροφία ή απλασία δομών του μυοσκελετικού, που δεν επιδέχονται διόρθωση, χειρουργική ή άλλη (π.χ. αρθρογρύπωση)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 13.5

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΩΤΩΝ – ΡΙΝΟΣ – ΛΑΡΥΓΓΑ

Πάθηση: Αμφοτερόπλευρη κώφωση
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 14

Πάθηση: Υπολειμματική ακοή μονόπλευρα με ετερόπλευρη κώφωση
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 14

Πάθηση: Ολική γλωσσεκτομή
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 14

Πάθηση: Δυσκινησία γλώσσας (μόνιμη βλάβη υπογλωσσίου νεύρου άμφω)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 14

Πάθηση: Παράλυση γλωσσοφαρυγγικού νεύρου άμφω
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 14

Πάθηση: Ολική λαρυγγεκτομή, μόνιμη τραχειοστομία
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 14

Πάθηση: Υποπλασία προσώπου με απώλεια υπερώας, ζυγωματικού οστού, με ευρεία επικοινωνία με τη ρινική κοιλότητα
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 14

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Πάθηση: Μόνιμη γαστροστομία
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 15.1 παρ. 3

Πάθηση: Μόνιμη ειλεοστομία
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 15.1 παρ. 4

Πάθηση: Μόνιμη κολοστομία
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 15.1 παρ. 5

Πάθηση: Ακρωτηριασμοί
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 15

Πάθηση: Νεφρική ανεπάρκεια
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 16.1

Πάθηση: Μόνιμη ουρητηροστομία
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 16

Πάθηση: Μόνιμη νεφροστομία
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 16

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ

Πάθηση: Μείωση της οπτικής οξύτητας ή διαταραχές των οπτικών πεδίων που δεν επιδέχονται θεραπευτική αντιμετώπιση
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 17

Πάθηση: Γλαύκωμα τελικού σταδίου
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 17

Πάθηση: Ωχροπάθεια τελικού σταδίου
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 17

Πάθηση: Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια τελικού σταδίου
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 17

Πάθηση: Οπτικοπάθεια τελικού σταδίου
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 17

Πάθηση: Δυστροφίες κερατοειδούς μη αναστρέψιμες
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 17

ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Πάθηση: Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος Νόσος 4ου επιπέδου κατάταξης και απαραίτητα με εγκατεστημένες και μη αναστρέψιμες βλάβες μείζονος οργάνου, π.χ. προσβολή νεφρών (σπειραματονεφρίτιδα, νεφρωσικό σύνδρομο, νεφρική ανεπάρκεια), Κ.Ν.Σ. (οργανικό ψυχοσύνδρομο, επιληψία, αγγειακό επεισόδιο, εγκάρσια μυελίτιδα), πνευμόνων (πνευμονική υπέρταση, πνευμονική ίνωση), καρδίας και αγγείων
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 18.1

Πάθηση: Συστηματικό σκληρόδερμα Διαγνωσμένη νόσος με βαριά δερματική προσβολή, μόνιμες παραμορφώσεις και μη αναστρέψιμη προσβολή εσωτερικών οργάνων
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 18.2 παρ. 1

Πάθηση: Προσομοιάζοντα με συστηματικό σκληρόδερμα σύνδρομα (Scleroderma like Syndromes). Σπάνια τοξικά σύνδρομα από επαγγελματική έκθεση, χρήση ουσιών, νοθευμένα έλαια, φάρμακα και σπάνια γενετικά σύνδρομα (προγεροντικά σύνδρομα, σύνδρομο σκληρού δέρματος (progeroid disorders, skiff skin syndrome)) με μη αναστρέψιμη ίνωση δέρματος ή εσωτερικών οργάνων
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 18.2 παρ. 2

Πάθηση: Δερματομυοσίτιδα – Πολυμυοσίτιδα. Διαγνωσμένη νόσος με τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω: – Νόσος μη βελτιούμενη (ανθεκτική στη θεραπευτική αγωγή) με βαριά δερματική ή και μυϊκή προσβολή και λειτουργική έκπτωση, – Σε περιπτώσεις δερματομυοσίτιδας, ανθεκτική στη θεραπευτική αγωγή βαριά μικροαγγειοπάθεια, παρουσία εκτεταμένων ασβεστώσεων ή και συγκάμψεων, – Μη αναστρέψιμη προσβολή εσωτερικού οργάνου, – Μόνος με υπολειμματική βλάβη από το μυϊκό σύστημα
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 18.3

Πάθηση: Χρόνιες φλεγμονώδεις αρθρίτιδες. Ρευματοειδής αρθρίτιδα, Ψωριασική αρθρίτιδα, Αγκυλοποιητική Σπονδυλαρθρίτιδα και λοιπές οροαρνητικές σπονδυλαρθρίτιδες (Εντεροπαθητική αρθρίτιδα, Σύνδρομο Reiter, μη Ακτινολογική Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα). Διαγνωσμένη νόσος με τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω: – Νόσος με εγκατεστημένες παραμορφώσεις περιφερικών αρθρώσεων και δυσλειτουργίες. – Νόσος με νευρολογικές διαταραχές, π.χ. υπεξαρθρήματα αυχενικών σπονδύλων, περιφερική νευρίτιδα, κ.α. – Νόσος με σοβαρή μη αναστρέψιμη εξωαρθριτική προσβολή. – Σε άτομα με αξονική σπονδυλαρθρίτιδα, νόσος με προσβολή της σπονδυλικής στήλης και σοβαρό περιορισμό κινητικότητας αυτής ή και επίσημο περιοριστικό αναπνευστικό σύνδρομο ή και επιπλοκές από το καρδιαγγειακό
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 18.4

Πάθηση: Πρωτοπαθείς συστηματικές αγγειίτιδες. (Γιγαντοκυτταρική-κροταφική αρτηρίτιδα Takayasu, Οζώδης πολυαρτηρίτιδα, Νόσος Kawasaki, Μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα, Κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα (Wegener), Ηωσινοφιλική κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα (Churg-Strauss), IgA αγγειίτιδα (πορφύρα Henoch-Schönlein), Νόσος Αδαμαντιάδη-Bechet΄s, σύνδρομο Cogan). Διαγνωσμένη νόσος με τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω: Βαριά ή μη αναστρέψιμη προσβολή οποιουδήποτε εσωτερικού οργάνου όπως π.χ. τύφλωση σε κροταφική αρτηρίτιδα ή νόσο Αδαμαντιάδη-Bechet΄s, χρόνια νεφρική ή αναπνευστική ανεπάρκεια σε αγγείιτιδες μικρού και μέσου μεγέθους αγγείων ή προσβολή Κ.Ν.Σ.
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 18.5

Πάθηση: Σύνδρομο SJOGREN. Διαγνωσμένη νόσος με τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω: – Νόσος με βαριά οφθαλμική προσβολή και εγκατεστημένη οφθαλμική βλάβη (π.χ. βαριά ξηροφθαλμία με έλκη κερατοειδούς, οπτική νευροπάθεια). – Νόσος με σοβαρή συστηματική προσβολή (π.χ. αγγειίτιδα, προσβολή αιμοποιητικού, ήπατος, πνεύμονα, κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος, νεφρίτιδα)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 18.6

Πάθηση: Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο. Νόσος που πληροί τα διαγνωστικά κριτήρια με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις ανθεκτικές στη θεραπευτική αγωγή ή και μη αναστρέψιμη συστηματική προσβολή (π.χ. Α.Ε.Ε., κ.λπ.)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 18 7

Πάθηση: Οστεοπόρωση με σοβαρές επιπλοκές, ήτοι: – Νόσος με πολλαπλά κατάγματα σπονδυλικών σωμάτων και νευρολογικές διαταραχές ή – Νόσος με κάταγμα του αυχένα του μηριαίου οστού που ο ασθενής δεν δύναται να υποβληθεί χειρουργική επέμβαση με αποτέλεσμα μόνιμη απώλεια κινητικότητας ή – Νόσος με βαριές οστικές παραμορφώσεις
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 18.10

Πάθηση: Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα (ΝΙΑ). – Νόσος με εγκατεστημένες παραμορφώσεις περιφερικών αρθρώσεων και δυσλειτουργίες. – Νόσος με σοβαρή ή μη αναστρέψιμη εξωαρθρική προσβολή (π.χ. τύφλωση)
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 18.12

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Πάθηση: ΧΝΑΤΣ υπό εξωνεφρική κάθαρση
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 19.5

Πάθηση: Μεταμόσχευση νεφρού
Κεφάλαιο ΕΠΠΠΑ: 19.7

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Νεόπλασμα σταδίου IV με απομακρυσμένες μεταστάσεις έχοντας εξαντλήσει όλες τις θεραπευτικές λύσεις, υπό παρηγορητική θεραπεία

ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Η πρώτη υγειονομική κρίση των ασθενών με σπάνια πάθηση θα έχει διάρκεια 5-10 έτη. Στη δεύτερη κρίση, όσα κρίνονται μη αναστρέψιμα (από πλευράς δυσλειτουργίας και κλινικής σημειολογίας) και με βαρύτητα Π.Α 67% και άνω να κρίνονται επ΄αόριστον (εφ΄ όρου ζωής κρίση).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 1/1/2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Απριλίου 2018

Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο