ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Ανακοίνωση της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για ανοικτή πρόσκληση του Δήμου Αθηναίων για εκδήλωση ενδιαφέροντος πολιτών του Δήμου Αθηναίων ΑμεΑ κάθε μορφής με ποσοστό 67% και άνω για τη δράση «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ- Πιλοτικό Πρόγραμμα διανομής αλληλέγγυων πακέτων διατροφής»

Ιούλ 18, 2022 | Uncategorized, Ανακοινώσεις, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοίνωση της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για ανοικτή πρόσκληση του Δήμου Αθηναίων για εκδήλωση ενδιαφέροντος πολιτών του Δήμου Αθηναίων ΑμεΑ κάθε μορφής με ποσοστό 67% και άνω για τη δράση «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ- Πιλοτικό Πρόγραμμα διανομής αλληλέγγυων πακέτων διατροφής»

 

Από τις 15 Ιουλίου έως τις 19 Αυγούστου 2022 μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος κάτοικος του Δήμου Αθηναίων που έχει αναπηρία από 67% και άνω να υποβάλλει τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη δράση «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ- Πιλοτικό Πρόγραμμα διανομής αλληλέγγυων πακέτων διατροφής».

Στο αλληλέγγυο διατροφικό πακέτο θα περιλαμβάνονται συσκευασμένα προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας προερχόμενα από συνεταιριστικούς παραγωγούς που εφαρμόζουν τις ενδεδειγμένες μεθόδους βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας (ενδεικτικά: οπωροκηπευτικά, προϊόντα ζωικής προέλευσης, οσπριοειδή, ζυμαρικά, ρύζι, προϊόντα άρτου, ελαιόλαδο, μέλι, καφές). Κάθε διατροφικό πακέτο συμπληρώνεται από είδη βιολογικού οικιακού καθαρισμού (απορρυπαντικά σκευών κουζίνας, ρούχων και γενικής καθαριότητας).

Κάθε αλληλέγγυο διατροφικό πακέτο θα διανεμηθεί δωρεάν στην οικία του αποδέκτη – ωφελούμενου, σε τρεις (3) δόσεις εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών (ανά δεκαπενθήμερο περίπου). Το δε συνολικό βάρος του περιεχομένου του κάθε πακέτου εκτιμάται στα 15 χιλιόγραμμα. Η διανομή των πακέτων θα ξεκινήσει αμέσως μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.

Κάθε ωφελούμενος δικαιούται αποκλειστικά ένα (1) αλληλέγγυο διατροφικό πακέτο. Νοικοκυριά με περισσότερους από έναν ωφελούμενους, δικαιούνται ισάριθμα πακέτα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του δικαστικού συμπαραστάτη ή του γονέα αν πρόκειται για ανήλικο

2)Αντίγραφο Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με διάρκεια ισχύος και ποσοστό αναπηρίας ή Αντίγραφο Πιστοποίησης της Αναπηρίας Υγειονομικών Επιτροπών με τα ίδια στοιχεία

3) Πρόσφατος λογαριασμός εταιρίας παρόχου υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (σταθερής τηλεφωνίας, ενέργειας, υδροδότησης, κλπ) ή οποιαδήποτε άλλο πρόσφατα εκδοθέν επίσημο έγγραφο στο οποίο να ταυτοποιείται η διεύθυνση κατοικίας του δυνητικά ωφελούμενου.

4) Υποβληθέν Φορολογικό Έντυπο Ε1 ΑΑΔΕ, οικονομικού έτους 2020

5) Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού φόρου (Εκκαθαριστικό σημείωμα) ΑΑΔΕ, οικονομικού έτους 2020

6) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

7) Φωτοτυπία Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γεννήσεως του αιτούντος και του δυνητικά ωφελούμενου

8 ) Άδεια Παραμονής ή Βεβαίωση Δήμου για υπηκόους ΕΕ (για αλλοδαπούς αιτούντες και δυνητικά ωφελούμενους)

Τρόπος Υποβολής της αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών:

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής και τα συνημμένα αυτής:

– είτε, αξιοποιώντας το Πληροφοριακό Σύστημα της πράξης Open Social Net μέσω του ιστότοπου https://athens.opensocialnet.gr/event/%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7-open-social-net-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%89%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%bf%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b9%ce%bb%ce%bf/.    Σε περίπτωση δυσκολίας καταχώρησης της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα, θα παρέχονται υπηρεσίες help desk, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 15/07/2022 μέχρι 19/08/2022, μεταξύ 10:00 – 17:00) και στα τηλέφωνα 210 3312001-3,

– είτε, υποβάλλοντας κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο E.A.T.A. Α.Ε. Ξενοφώντος 7, Ισόγειο, ΤΚ 10557.  Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως η ένδειξη «Υποψηφιότητα συμμετοχής στη δράση Πιλοτικό Πρόγραμμα διανομής αλληλέγγυων πακέτων διατροφής προς πολίτες του Δήμου Αθηναίων με δυσκολίες προσβασιμότητας». Σε μια τέτοια περίπτωση, η αίτηση καταχωρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα από τα στελέχη της πράξης.

Διευκρινήσεις για τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της πράξης info@athens.opensocialnet.gr όπου οι ενδιαφερόμενοι – δυνητικοί ωφελούμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετικά ερωτήματα έως και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής.

Σημειώνουμε ότι δεν υπάρχουν οικονομικά κριτήρια για την υποβολή της αίτησης αλλά η επιλογή των ωφελούμενων γίνεται εκκινώντας από το χαμηλότερο κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα προς το ψηλότερο (bottom-up) και έως την εξάντληση του προϋπολογισμού της δράσης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες παραθέτουμε ολόκληρη τη πρόσκληση: ΕΑΤΑ_Προσκληση_Αλληλέγγυα Πακέτα_Ωφελούμενοι_15072022

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο