ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Υπουργική Απόφαση 41252 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ 5479/Β/25-11-2021: Ορισμός των υπηρεσιών που εμπίπτουν στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία και καθορισμός ειδικών όρων και προϋποθέσεων για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών σε άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης.

Μάι 10, 2023 | Κοινωνικές Παροχές, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Υπουργική Απόφαση 41252 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ 5479/Β/25-11-2021: Ορισμός των υπηρεσιών που εμπίπτουν στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία και καθορισμός ειδικών όρων και προϋποθέσεων για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών σε άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης.

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 41252 ΕΞ 2021
ΦΕΚ 5479/Β/25-11-2021
Ορισμός των υπηρεσιών που εμπίπτουν στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία και καθορισμός ειδικών όρων και προϋποθέσεων για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών σε άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 6 του ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 44) και ιδίως της παρ. 4 αυτού, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 227 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) –

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

β) του ν. 4331/2015 «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις

(Α΄ 69),

γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

στ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85),

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005,

Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133),

η) της υπ’ αρ. 7728/190/2013 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ορισμός περιεχομένου που εμπίπτει στην Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία (Κ.Υ.)» (Β΄ 478),

θ) της υπ’ αρ. 4251/30.08.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 3996).

2. Την υπό στοιχεία ΑΠ 928/18/18.03.2020 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) «Εισήγηση της γνώμης της Ε.Ε.Τ.Τ. προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την αναμόρφωση του περιεχομένου της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας και των όρων παροχής αυτής, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ταχυδρομικής αγοράς και των χρηστών», η οποία διαβιβάσθηκε με το υπό στοιχεία 10515/Φ.620/30.03.2020 έγγραφο.

3. Την υπ’ αρ. 977/6/25.01.2021 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), με την οποία παρέχεται η απαιτούμενη γνώμη αυτής σχετικά με την εν θέματι απόφαση και η οποία διαβιβάσθηκε με το υπό στοιχεία 5050/Φ.620/04.02.2021 έγγραφο.

4. Την υπό στοιχεία 38539 ΕΞ 2021/05.11.2021 (ορθή επανάληψη) εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία το κόστος της παροχής της καθολικής υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1, αποζημιώνεται στο σύνολό του από τον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4053/2012

(Α’ 44), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50

του ν. 4758/2020 (Α’ 242) και αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ειδικού φορέα 1053/201/0000000, ΑΛΕ 2510989002 «Δαπάνη παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (άρθρο 8 του ν. 4053/2012)», όπως έχει αναφερθεί στην υπό στοιχεία 32691 ΕΞ 2020/26.11.2020 εισήγηση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων. Η παροχή της υπηρεσίας και σε άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης του άρθρου 2 της υπό εξέταση υπουργικής απόφασης θα προκαλέσει δαπάνη που θα βαρύνει στον κρατικό προϋπολογισμό και το Μ.Π.Δ.Σ., η οποία έχει προβλεφθεί με τις διατάξεις του ν. 4053/2012 και έχει αναφερθεί στις ως άνω Εισηγήσεις και ως εκ τούτου δεν πρόκειται για νέα δαπάνη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Υπηρεσίες που εμπίπτουν στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία

1. Η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία παρέχεται στους χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το σημείο της ελληνικής επικράτειας στο οποίο βρίσκονται, μία (1) φορά κάθε εργάσιμη ημέρα σε προσιτή τιμή και περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:

α) Την περισυλλογή, τη μεταφορά, τη διαλογή και τη διανομή στην οικία ή έδρα ή προσήκουσες εγκαταστάσεις κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου όλων των ταχυδρομικών αντικειμένων βάρους έως δύο (2) χιλιογράμμων.

Τα ανωτέρω ταχυδρομικά αντικείμενα περιλαμβάνουν ενδεικτικώς, πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας, ιδίως επιστολές, ταχυδρομικές κάρτες, λογαριασμούς, κάθε μορφής έντυπα, απαντητικούς φακέλους, δελτάρια, είδη με βιβλιοδεσία, δείγματα εμπορευμάτων, αποθηκευτικά μέσα δεδομένων, διαφημιστικό ταχυδρομείο με διεύθυνση παραλήπτη, βιβλία, καταλόγους, εφημερίδες και περιοδικά.

β) Την περισυλλογή, τη μεταφορά, τη διαλογή και τη διανομή στην οικία ή έδρα ή προσήκουσες εγκαταστάσεις κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ταχυδρομικών δεμάτων βάρους έως είκοσι (20) χιλιογράμμων που περιέχουν εμπορεύματα με ή χωρίς εμπορική αξία.

γ) Την υπηρεσία των συστημένων αποστολών.

δ) Την υπηρεσία των αποστολών με δηλωμένη αξία.

ε) Τη δυνατότητα ιχνηλάτησης όλων των ταχυδρομικών αντικειμένων της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Η υπηρεσία ιχνηλάτησης των ταχυδρομικών αντικειμένων περιλαμβάνει τουλάχιστον: i) Μία (1) σάρωση του ταχυδρομικού αντικειμένου κατά την κατάθεσή του σε κατάστημα, αγροτικό διανομέα, πρακτορείο ή θυρίδα Κέντρου Διαλογής. ii) Μία (1) σάρωση κατά την επίδοση του ταχυδρομικού αντικειμένου στη διεύθυνση του παραλήπτη. Η υπηρεσία ιχνηλάτησης δύναται να προσφέρεται με βεβαίωση επίδοσης του ταχυδρομικού αντικειμένου στη διεύθυνση του παραλήπτη, η οποία θα είναι διαθέσιμη με ηλεκτρονικά μέσα.

στ) Τη δυνατότητα διάθεσης ηλεκτρονικού γραμματοσήμου.

2. Η καθολική υπηρεσία δεν περιλαμβάνει οποιεσδήποτε από τις ανωτέρω υπηρεσίες, των οποίων οι τιμές ή/και οι όροι με τους οποίους προσφέρονται από τον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ.) έχουν αποτελέσει αντικείμενο:

α) μεμονωμένης διαπραγμάτευσης ή

β) εμπορικής συμφωνίας ή

γ) ειδικής προσφοράς στο πλαίσιο διαγωνιστικών διαδικασιών ή άλλου είδους αναθέσεων.

3. Ταχυδρομικές υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία παρέχονται από τον Φ.Π.Κ.Υ. υπό καθεστώς γενικής ή ειδικής άδειας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

4. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα που εμπίπτουν στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία πρέπει να φέρουν σήμανση του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, ο οποίος έχει αναλάβει τη διακίνηση των ταχυδρομικών αντικειμένων.

5. Η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία περιλαμβάνει υπηρεσίες εντός της ελληνικής επικράτειας καθώς και αυτές που αφορούν το Διασυνοριακό Ταχυδρομείο.

Άρθρο 2

Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών σε άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης

1. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα που προβλέπονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου βάρους έως επτά (7) χιλιογράμμων που αποστέλλονται από ή προς ένα ίδρυμα για τυφλούς ή αποστέλλονται από ή προς άτομο τυφλό ή με σοβαρά προβλήματα όρασης, το οποίο έχει οπτική αναπηρία – αναπηρία όρασης με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, σύμφωνα με το ν. 4331/2015 (Α΄ 69), διακινούνται ατελώς από τον Φ.Π.Κ.Υ.

2. Τα ανωτέρω αντικείμενα περιλαμβάνουν τα αντικείμενα αλληλογραφίας, καθώς και τα ταχυδρομικά αντικείμενα που περιέχουν λογοτεχνία σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων και των ηχητικών εγγραφών, καθώς και κάθε είδους εξοπλισμό ή υλικό που κατασκευάζεται ή προσαρμόζεται για να εξυπηρετεί τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης άτομα, ώστε να αντιμετωπίσουν την αναπηρία τους.

3. Τα ανωτέρω αντικείμενα κατατίθενται ανοικτά και πρέπει να είναι συσκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το περιεχόμενό τους να προστατεύεται ικανοποιητικά, ενώ θα επιτρέπεται η γρήγορη και εύκολη επιβεβαίωση του περιεχομένου.

Άρθρο 3

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ’ αρ. 7728/190/2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ορισμός περιεχομένου που εμπίπτει στην Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία (Κ.Υ.)» (Β΄ 478).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2021

Πηγή: www.e-nomothesia.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο