Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Συντάξεις, άλλες οικονομικές παροχές, φοροαπαλλαγές, κατοικία, δάνεια (2ο μέρος)

Ιαν 3, 2011 | ΕΟΤ, Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία

11.27. Ατελής από το τέλος ταξινόμησης εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου από ανάπηρο Έλληνα μετανάστη.

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών: Δ/νση 18η Τελ. Οικον. Συστημάτων.

Θεσμικό πλαίσιο:
Ν.490/76 (ΦΕΚ 331A΄), Αρ.Γ4α/Φ15/1078/90 ΚΥΑ, Άρθρο 9 του Ν. 1906/90 (ΦΕΚ 157 A΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Αρ.132 του Ν.2690/2001 (ΦΕΚ 265 A΄), παρ.6 του αρθ.19 του Ν.2753/99 (ΦΕΚ 249 A΄) και παρ.6 του αρθ.26 του Ν.3156/03 (ΦΕΚ 157 A΄)
Χρόνος ισχύος της παροχής: Ισχύει καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου με αναπηρία.

Προϋποθέσεις:
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι ανάπηρος Έλληνας μετανάστης και εργάτης του εξωτερικού με διετή τουλάχιστον παραμονή και εργασία στο εξωτερικό και το αυτοκίνητο πρέπει να είναι κομιζόμενο από το εξωτερικό.

Δικαιολογητικά:
Θετική γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα, από την οποία να προκύπτει ότι από τη φύση της αναπηρίας του παρακωλύεται η βάδιση.

Διαδικασία:
Η ατέλεια χορηγείται από την Τελωνειακή Αρχή εισαγωγής του αυτοκινήτου με:
• Την προσκόμιση της θετικής γνωμάτευσης της αρμόδιας επιτροπής.
• Την τήρηση των απαιτούμενων τελωνειακών διατυπώσεων (κατάθεση σχετικής αίτησης, διασάφησης, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης περί μη κατοχής άλλου αυτοκινήτου με διατάξεις ατέλειας).
Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίζουν στο τελωνείο εισαγωγής, εκτός από τα παραπάνω, πιστοποιητικό της αρμόδιας Ελληνικής Προξενικής Αρχής του τόπου εργασίας τους, στο οποίο θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του εισαγόμενου αυτοκινήτου και θα βεβαιώνεται η τουλάχιστον διετής συνεχής παραμονή και εργασία τους στο εξωτερικό, η αιτία της αναπηρίας τους και ότι επανέρχονται στην Ελλάδα για οριστική εγκατάσταση.

Παρατηρήσεις:

Το παραλαμβανόμενο ατελώς αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κυβ. εκ. Κατ’ εξαίρεση, οι παραπληγικοί και οι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 100% δικαιούνται αυτοκίνητο ατελώς με κυλινδρισμό κινητήρα μεγαλύτερου κυβισμού.

Για τους μέχρι 1650 κυβ. εκ. δικαιούχους ανάπηρους, υπάρχει δυνατότητα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού, με την καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλους ταξινόμησης (30% για τα πάνω από 1650 κυβ. εκατ. και μέχρι 2000 κυβ. εκ. και 58% για τα πάνω από 2000 κυβ. εκ.)

Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο μπορεί να οδηγείται και από άλλα πρόσωπα (ένα ή δύο) με την υποχρέωση να επιβαίνει ο ανάπηρος, ύστερα από άδεια της Τελωνειακής αρχής η οποία εκδίδεται μετά από αίτησή του. Στην αίτηση θα δηλώνει τα πρόσωπα που επιθυμεί να το οδηγούν και τα οποία δεν πρέπει να διαμένουν μακριά από την κατοικία του. Το αυτοκίνητο μπορεί να οδηγείται και χωρίς να επιβαίνει ο δικαιούχος ανάπηρος όταν η μετακίνηση οφείλεται σε εξαιρετικές ή επείγουσες περιστάσεις ή γίνεται αποκλειστικά και μόνο για λόγους εξυπηρέτησης των αναγκών του ανάπηρου.


11.28. Ατελής από φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) και δασμούς εισαγωγή αντικειμένων, των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ειδικά επινοηθέντων για την εκπαίδευση, απασχόληση, κοινωνική πρόοδο των σωματικά ή διανοητικά μειονεκτούντων προσώπων και για την εκπαιδευτική, επιστημονική ή πολιτιστική προαγωγή των τυφλών.

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών: Δ/νση 18η Τελ.Οικον.Συστημάτων.

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρα 43 – 45 του ν. 1684/87(ΦΕΚ 18Α΄), Άρθρα 70-78 Καν.(Ε.Ο.Κ.) 918/83

Χρόνος ισχύος της παροχής: Η ατέλεια δεν έχει χρονικό περιορισμό.

Προϋποθέσεις:
Για την απαλλαγή από τους δασμούς η εισαγωγή πρέπει να πραγματοποιείται:
α) Είτε από τους ίδιους τους τυφλούς ή από τα ίδια μειονεκτούντα άτομα για την προσωπική τους χρήση,
β) Είτε από Ιδρύματα ή Οργανισμούς που παρέχουν εκπαίδευση ή συνδρομή σε μειονεκτούντα άτομα ή που παρέχουν εκπαίδευση ή συνδρομή σε τυφλούς και να έχουν εξουσιοδοτηθεί αρμοδίως για να παραλαμβάνουν τα αντικείμενα αυτά, που χρησιμοποιούνται χωρίς την καταβολή δασμών.

Για την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. η εισαγωγή πρέπει να πραγματοποιείται:
α) Από Ιδρύματα ή Οργανισμούς που έχουν σαν κύρια δραστηριότητα την εκπαίδευση ή τη συμπαράσταση των τυφλών ή την εκπαίδευση των μειονεκτούντων ατόμων ή τη συμπαράσταση στα άτομα αυτά και να έχουν εξουσιοδοτηθεί αρμοδίως για να παραλαμβάνουν τα αντικείμενα αυτά, που χρησιμοποιούνται χωρίς την καταβολή του Φ.Π.Α. και
β) Να προσφέρονται δωρεάν και χωρίς πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης από μέρους του δωρητή σε ένα τέτοιο ίδρυμα ή οργανισμό.

Δικαιολογητικά:
Αίτηση στο αρμόδιο Τελωνείο εισαγωγής που θα συνοδεύεται από έντυπα και στοιχεία, απαραίτητα για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές ιδιότητες των εισαγομένων αντικειμένων.
Ο παραλήπτης εκτός από την αίτηση πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι θα καταχωρηθούν τα εισαγόμενα είδη στο βιβλίο υλικού και ατελειών.

Παρατηρήσεις:
• Η ατέλεια είναι εξ’ αρχής οριστική.


11.29. Απαλλαγή Εμπορικών Επιχειρήσεων από το φόρο του εισοδήματος.

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών: Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος.

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 6, παρ.4 περ.β΄ Ν2238/1994(ΦΕΚ 151Α΄).

Προϋποθέσεις:
Ανάπηροι και θύματα πολέμου.

Δικαιολογητικά:
Άδεια του αρμόδιου οργάνου, με την οποία επιτρέπεται η εκμετάλλευση του περιπτέρου. Επιπλέον, σε περίπτωση εκμίσθωσης του σχετικού δικαιώματος και το συμφωνητικό που συνάφθηκε με τρίτο.

Παρατηρήσεις:
Τα κέρδη από τη λιανική πώληση καπνού ή από την άσκηση του επαγγέλματος του μικροπωλητή ή από την εκμετάλλευση περιπτέρου ή από την εκμετάλλευση καφενείου, κυλικείου, κουρείου κ.λπ. μέσα στα κτίρια και καταστήματα στα οποία στεγάζονται δημόσιες γενικά υπηρεσίες ή δημοτικές ή κοινοτικές και εκκλησιαστικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τα οποία έχουν ανάπηροι και θύματα πολέμου στους οποίους χορηγήθηκε σχετική άδεια, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος εφόσον η εκμετάλλευση αυτών ενεργείται από τους ίδιους. Επίσης, απαλλάσσεται το δικαίωμα που έχουν τα πρόσωπα αυτά από την παραχώρηση της εκμετάλλευσης του περιπτέρου, καφενείου κ.λπ. σε τρίτους.


11.30. Απαλλαγή μισθωτών υπηρεσιών από τον φόρο του εισοδήματος.

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών: Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος.

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 6, παρ.5 περ.α΄,δ΄,ε΄ θ΄ Ν2238/1994(ΦΕΚ 151Α΄), άρθρο 5 παρ.3,4 του Ν 3522/2006 (ΦΕΚ 276Α΄).

Προϋποθέσεις:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ανάπηροι πολέμου, θύματα και οικογένειες θυμάτων πολέμου, ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικοί γενικά που έπαθαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους προδήλως, αναμφισβήτητα και εξαιτίας αυτής, τυφλοί, πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, σε ποσοστό που υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%).

Δικαιολογητικά:
Για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των μισθών, των συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικά τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό πάνω από 80%, απαιτείται η γνωμάτευση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Στρατού, από την οποία να προκύπτει ότι τα πρόσωπα αυτά είναι τυφλά ή παρουσιάζουν βαρειές κινητικές αναπηρίες, σε ποσοστό πάνω από 80%, ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης, από την οποία να προκύπτει ότι τα πρόσωπα αυτά συνταξιοδοτήθηκαν λόγω ολικής τύφλωσης ή αναπηρίας σε ποσοστό πάνω από 80% από βαριές κινητικές αναπηρίες ή, προκειμένου για ολικά τυφλό, βεβαίωση ότι είναι γραμμένος στα γενικά μητρώα τυφλών που τηρούνται στις Διευθύνσεις ή στα Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας.

Παρατηρήσεις:

Η παροχή αυτή αφορά:

α) Τις συντάξεις και κάθε είδους περιθάλψεις, οι οποίες παρέχονται σε ανάπηρους πολέμου και θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου καθώς και σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου και γενικά στρατιωτικούς που έπαθαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους πρόδηλα, αναμφισβήτητα και εξαιτίας αυτής.

β) Τη σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου με βάση τα έτη υπηρεσίας τους στο Δημόσιο, κατά το ποσό της αναπηρικής σύνταξης την οποία θα ελάμβανε ο δικαιούχος αν δεν είχε παραιτηθεί από το δικαίωμα λήψης της, καθώς και τις συντάξεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου.

γ) Το εξωιδρυματικό επίδομα της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. και τα προνοιακά επιδόματα που χορηγούνται σε άτομα με διάφορες αναπηρίες.
δ) Τα επιδόματα που καταβάλλονται στους δικαιούχους σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 63 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 A΄).

ε) Το εξωιδρυματικό επίδομα, καθώς και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη, που καταβάλλεται σε τυφλούς και γενικά σε πρόσωπα, που βρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλων προσώπων (απόλυτος αναπηρία) τα οποία καταβάλλονται στους δικαιούχους από το Δημόσιο ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς.

στ)Τους μισθούς, τις συντάξεις και την πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικά τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, σε ποσοστό που υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%).


11.31. Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο.

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών: Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος.

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 7 παρ.1 περ. ε΄και ζ΄ Ν2238/1994(ΦΕΚ 151Α΄).

Προϋποθέσεις:
Πρόσωπα τα οποία παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση.

Δικαιολογητικά:
Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ηλικία και τον βαθμό συγγένειας των προσώπων τα οποία ο φορολογούμενος επικαλείται ότι τον βαρύνουν, ότι τα πρόσωπα αυτά συνοικούν με αυτόν και ότι τα εισοδήματά τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 6.000,00€ το χρόνο, ανεξάρτητα από το αν τα εισοδήματα αυτά απαλλάσσονται ή φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις ή με ειδικό τρόπο.

Παρατηρήσεις:
Η παροχή αυτή αφορά:
α) Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.
β) Τους αδελφούς και τις αδελφές και των δύο συζύγων που είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.
γ) Οι ανιόντες και των δύο συζύγων, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω.
δ) Οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και μητέρα συγγενείς μέχρι τον τρίτο βαθμό οποιουδήποτε από τους συζύγους, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω.

Τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω, θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.


11.32 Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών: Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος.

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 9 παρ.3 περ.α΄ υποπερ. εε΄ Ν.2238/1994(ΦΕΚ 151Α΄).

Προϋποθέσεις:
Τέκνα που πάσχουν από ανίατο νόσημα, ή είναι τυφλά, ή κωφάλαλα, ή διανοητικά καθυστερημένα.

Δικαιολογητικά:

α) Διπλότυπη απόδειξη είσπραξης, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

β) Βεβαίωση του διευθυντή της σχολής ή του θεραπευτηρίου από την οποία να προκύπτει ότι το τέκνο του υπόχρεου πάσχει από ανίατο νόσημα ή είναι τυφλό ή κωφάλαλο ή έχει διανοητική καθυστέρηση, ο ακριβής χρόνος της φοίτησης ή της περίθαλψης, γενικά, του ανάπηρου τέκνου, για το οποίο καταβλήθηκε η αμοιβή, καθώς και το ποσό της, αναλυτικά, κατά κατηγορία δαπάνης.

γ) Στοιχεία, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι τα τέκνα είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας και ότι το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

Παρατηρήσεις:
Από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου αφαιρούνται τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000,00 €) και πάσχουν από ανίατο νόσημα. Επίσης, με τις ίδιες προϋποθέσεις αφαιρείται η δαπάνη για την περίθαλψη με οποιοδήποτε τρόπο των τυφλών, κωφαλάλων ή διανοητικά καθυστερημένων τέκνων του φορολογούμενου, καθώς και η δαπάνη τους για δίδακτρα ή τροφεία που καταβάλλονται γι’ αυτά σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές ή θεραπευτήρια.


11.33 Μεταφορά διαφοράς ιατρικής δαπάνης από το προστατευόμενο μέλος στο άτομο που το προστατεύει.

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών: Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος.

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 9 παρ.3, περ.α΄ υποπερ. Στστ΄ Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄).

Προϋποθέσεις:
Άτομα που βαρύνουν το φορολογούμενο και παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω με ετήσιο εισόδημα (απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο) πάνω από 6.000,00€.

Δικαιολογητικά:
Γνωμάτευση της οικείας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και προκειμένου για τυφλούς να είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών που τηρείται στην οικεία Νομαρχία.

Παρατηρήσεις:
Οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των προσώπων που θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο, εφόσον συνοικούν με αυτόν και παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση στην περίπτωση κατά την οποία τα πρόσωπα αυτά αποκτούν ετήσιο εισόδημα πάνω από 6.000,00 € τα πιο πάνω έξοδα κατά το ποσό που υπερβαίνει το πραγματικό φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο ετήσιο καθαρό εισόδημά τους, προστίθεται στις δαπάνες του φορολογούμενου, τον οποίο βαρύνουν.


11.34 Έκπτωση από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου δαπάνης ποσού 2.400,00€ χωρίς δικαιολογητικά.

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών: Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος.

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 8 παρ.2 Ν.2238/1994(ΦΕΚ 151Α΄)όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ.1 του Ν. 3522/06(ΦΕΚ 276Α΄)

Προϋποθέσεις:
α) Αναπηρία 67% και πάνω
β) Τυφλοί
γ) Νεφροπαθείς και πρόσωπα με αναιμία που κάνουν μεταγγίσεις αίματος.
δ) Ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες.
ε) Θύματα πολέμου
στ) Ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου.

Δικαιολογητικά:

Για πρόσωπα με αναπηρία 67% και πάνω:
• Γνωμάτευση της οικείας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.
Για τους τυφλούς:
• Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ότι είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών.
Για τους νεφροπαθείς και πρόσωπα με αναιμία:
• Βεβαίωση του φορέα (Νοσοκομείο, ιδιωτική κλινική κ.λπ.) στο οποίο κάνουν τη μεταμόσχευση νεφρού ή την αιμοκάθαρση ή τις μεταγγίσεις αίματος.

Για τους ανάπηρους αξιωματικούς, θύματα πολέμου και ανάπηρους ή θύματα της Εθνικής Αντίστασης:
• Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Παρατηρήσεις:

Εκπίπτει ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά ποσό 2.400,00€. για τον ίδιο το φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν εφόσον:

α) Παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση,

β) Είναι τυφλοί που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, που τηρείται στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση,

γ) Είναι νεφροπαθείς που τελούν υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν κάνει μεταμόσχευση νεφρού, καθώς και τα πρόσωπα που πάσχουν από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και κάνουν μεταγγίσεις αίματος,

δ) Είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες, οι οποίοι με την ιδιότητα του ανάπηρου παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ή αξιωματικοί οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας ή αξιωματικοί που εξαιτίας πολεμικού τραύματος ή νοσήματος που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.1579/1959 και του ν.δ.330/1947,

ε) Είναι θύματα πολέμου. Θύματα πολέμου για την εφαρμογή της φορολογίας εισοδήματος είναι τα πρόσωπα που λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία,

στ) Παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφύλιου πολέμου σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1543/1985 και 1863/1985.


11.35 Μείωση κατά 40% της τεκμαρτής δαπάνης επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης.

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών: Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος.

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 16 παρ. 1 περ. β΄ υποπερ. γγ΄ Ν2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄).

Προϋποθέσεις:
Πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67% από φυσική αναπηρία, νοητική καθυστέρηση ή ψυχική πάθηση.

Παρατηρήσεις:
Μείωση κατά 40% όταν πρόκειται για επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, το οποίο είναι ειδικά διασκευασμένο για ανάπηρο.


11.36 Απαλλαγή από την τεκμαρτή δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης.
Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών: Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος.

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 18 περ. β΄ Ν.2238/1994(ΦΕΚ 151Α΄).

Προϋποθέσεις:
Ανάπηρος ο οποίος απαλλάσσεται από την καταβολή τελών κυκλοφορίας.

Παρατηρήσεις:
Η παροχή αυτή αφορά απαλλαγή από την τεκμαρτή δαπάνη, η οποία προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ανάπηρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας.


11.37 Εξαίρεση από τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος με βάση τις σταθερές επαγγελματικές δαπάνες.

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών: Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος.

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 51 παρ. 4 Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄).

Προϋποθέσεις:
Τυφλοί ή ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80%.

Δικαιολογητικά:
Οι τυφλοί να είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και οι ανάπηροι να έχουν ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80% από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση με βάση τη γνωμάτευση της οικείας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής που εδρεύει σε κάθε Ν.Α.. Δεν λαμβάνεται υπόψη η επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.

Παρατηρήσεις:
Ο προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος του ιατρού, οδοντίατρου, κτηνίατρου, ψυχολόγου, φυσιοθεραπευτή, οικονομολόγου, συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη και αναλυτή προγραμματιστών που είναι τυφλοί ή ανάπηροι γίνεται μόνο με λογιστικό ή εξωλογιστικό τρόπο και όχι με τον πολλαπλασιασμό των σταθερών επαγγελματικών δαπανών με το συντελεστή απόδοσης.


11.38 Αυτοκίνητα Αναπήρων ειδικών περιπτώσεων.

Φορέας: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ΔΕΠΑΘΑ/ΑΘΠ

Θεσμικό πλαίσιο: Ν.490/76 άρθ. 1(ΦΕΚ 331Α΄), Ν.1731/87 άρθ. 34 (ΦΕΚ 161Α΄) και Ν.1882/90 άρθ. 23 (ΦΕΚ 43Α΄)

Χρόνος ολοκλήρωσης της παροχής: Ένας μήνας

Χρόνος ισχύος της παροχής: Αόριστος

Προϋποθέσεις:
• Ανάπηροι Πολέμου Αξ/κοί και Οπλίτες όλων των Σωμάτων
• Ανάπηροι Ειρηνικής Περιόδου, Αξ/κοί και Οπλίτες όλων των Σωμάτων, οι οποίοι κατέστησαν ανάπηροι συνεπεία της Υπηρεσίας τους.
• Ανάπηροι Εθνικής Αντίστασης.
• Ανάπηροι Εμφυλίου Πολέμου Ν.1863/89.

Δικαιολογητικά:
• Αίτηση
• Πράξη Κανονισμού Σύνταξης Γ.Λ.Κ.
• Ενημερωτικό Σημείωμα Γ.Λ.Κ. τελευταίου τριμήνου.
• Οι Αξ/κοί (ΠΔ) επειδή δεν συνταξιοδοτούνται υποβάλλουν, αντί της Πράξης Κανονισμού σύνταξης ΓΛΚ, την γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, με την οποία κατέστησαν ανάπηροι και αντί του Ενημερωτικού Σημειώματος Γ.Λ.Κ. αναλυτικό φύλλο Μισθοδοσίας.

Διαδικασία:
Τα αναφερόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ΔΕΠΑΘΑ και εν συνεχεία διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή Στρατού (ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ) για έγκριση γνωμάτευσης αδείας ατελούς εισαγωγής αναπηρικού αυτοκινήτου.

Παρατηρήσεις:
Η εκδιδόμενη γνωμάτευση είναι για ατελή εισαγωγή αναπηρικού αυτοκινήτου κυβισμού μέχρι 1650 κ.ε.


11.39 Στεγαστικά δάνεια σε δικαιούχους ειδικών κατηγοριών.

Φορέας: Tαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Θεσμικό πλαίσιο: Ν.4202/29, ν.3783/57,οι σχετικές τροποποιήσεις και οι αποφάσεις του Δ.Σ. μέχρι σήμερα.

Α) Δικαιούχοι δανείου

• Δημόσιοι Υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. (και αυτοί που ανήκουν στο τακτικό προσωπικό Ν.Π.Δ.Δ., αρμοδιότητας του ΥΕΝ πλην των πλοηγών και όσων ανήκουν στο προσωπικό της πλοηγικής υπηρεσίας), υπάλληλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΙΚΑ, ΟΣΕ, ΙΓΜΕ, ΕΛΤΑ, ΗΛΠΑΠ, ΕΘΕΛ, ΟΛΠ, ΕΑΒ, ΗΣΑΠ, υπάλληλοι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

• Ανάπηρος ή θύμα πολέμου εφόσον συνταξιοδοτείται από το Γενικό Λογιστήριο.

• Έλληνας Ολυμπιονίκης.

• Αν είναι δημόσιος υπάλληλος εν ενεργεία ο δανειολήπτης και ο/η σύζυγος, τότε δικαιούνται και οι δύο δάνειο.

• Αν ο ένας από τους δύο είναι συνταξιούχος και ο άλλος εν ενεργεία ή και οι δύο συνταξιούχοι τότε δικαιούται δάνειο μόνο ο ένας από τους δύο.

• Αν είναι συνταξιούχος του Δημοσίου, της ΔΕΗ και του ΙΚΑ, εφόσον έχει συνταξιοδοτηθεί με το Ν. 3163/1955.

Β) Δικαιολογητικά αίτησης δανείου
Μαζί με την αίτηση για χορήγηση δανείου πρέπει να υποβληθούν:

1. Πρόσφατη αναλυτική βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών ή απόκομμα της σύνταξης.

2. Βεβαίωση ετών μονίμου υπηρεσίας.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι όσα αναγράφονται στο Ε1 και Ε9 είναι αληθή.

4. Αντίγραφο των φορολογικών εντύπων Ε1 και Ε9 του τελευταίου έτους και τις τυχόν μεταβολές θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

5. Αν ο αιτών ανήκει σε κάποια ειδική κατηγορία και δικαιούται δάνειο με προνομιακούς όρους πρέπει να προσκομίσει κάποια επιπλέον δικαιολογητικά. Ειδικότερα: Α) αν ο αιτών είναι πολύτεκνος, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση από τη συνομοσπονδία πολυτέκνων, Β) αν ο αιτών ανήκει στις κατηγορίες: α) κωφάλαλοι, καρκινοπαθείς, μεταμοσχευμένοι με άλλα όργανα σώματος εκτός νεφρού, παραπληγικοί με κινητική αναπηρία και χρήση αναπηρικού αμαξιδίου, ανάπηροι με κινητική αναπηρία άνω των 80% χωρίς χρήση αναπηρικού αμαξιδίου, πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, άτομα που προστατεύουν τέκνα τα οποία πάσχουν από αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση πρωτοβάθμιας επιτροπής, β) τυφλοί, βεβαίωση του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών, γ) νεφροπαθείς τελούντες υπό αιμοκάθαρση και μεταμοσχευμένοι με νεφρό, βεβαίωση κρατικού Νοσοκομείου, Γ) αν είναι Ολυμπιονίκης, βεβαίωση από την Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων.

Γ) Προϋποθέσεις χορήγησης δανείου

1. Εάν έχει χορηγηθεί στο δανειολήπτη ή στον/στην σύζυγό του άλλο στεγαστικό δάνειο από το Τ.Π. & Δανείων είναι δυνατό να δανειοδοτηθεί για δεύτερη φορά, εφόσον απαραίτητα εξοφληθεί το πρώτο δάνειο. Στην περίπτωση αυτή, η Β’ κατοικία πρέπει να είναι μεγαλύτερη τουλάχιστον κατά 20% της πρώτης, εφόσον αυτή παραμένει στην κυριότητα του δανειολήπτη. Εάν έχει χορηγηθεί άλλο στεγαστικό δάνειο από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο είναι δυνατόν να δανειοδοτηθεί από το Τ.Π. και Δανείων εάν από την προσκομιζόμενη δανειακή σύμβαση (η οποία έχει υπογραφεί με το Ταμιευτήριο) επιτρέπεται η σύναψη δανείου και με άλλο φορέα εκτός από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

2. Το δάνειο χορηγείται μόνο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, ή κατά περίπτωση δεύτερης, η οποία πρέπει να ανήκει κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας στο δανειολήπτη ή στον / στην σύζυγό του ή και στους δύο.

3. Κατά το έτος υποβολής της αίτησης, δεν πρέπει να υπερβαίνει ο δανειολήπτης το 70ο έτος της ηλικίας του.

4. Στην περίπτωση ανέγερσης, αποπεράτωσης, επέκτασης (και επισκευής ή βελτίωσης για τις παραμεθόριες περιοχές) της κατοικίας, πρέπει να εκδοθεί άδεια οικοδομής (όπου απαιτείται από το Νόμο).

5. Το δάνειο δεν χορηγείται αν ο δανειολήπτης ή ο / η σύζυγός του ή και οι δύο μαζί έχουν πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας ή ισόβιου επικαρπίας ή οίκησης άλλης κατοικίας ή διαμερίσματος σε πόλη με περισσότερους από 5.000 κατοίκους.

Επίσης, δεν χορηγείται το δάνειο για την απόκτηση κατοικίας σε πόλη κάτω των 5.000 κατοίκων, αν ο δανειολήπτης ή ο / η σύζυγός του ή και οι δύο μαζί έχουν κατοικία στην ίδια πόλη.

Κατ’ εξαίρεση, το δάνειο χορηγείται εάν υπάρχει κατοικία (σε οποιαδήποτε πόλη ή χωριό) και αυτή δεν είναι μεγαλύτερη από 70 τ.μ. για τον άγαμο, 70 τ.μ. για το ζευγάρι προσαυξημένα κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο παιδί με ανώτερο τα 110 τ.μ., υπό τον όρο ότι η κατοικία που θα αποκτηθεί με το δάνειο θα είναι μεγαλύτερη, τουλάχιστον κατά 20% από την ήδη υπάρχουσα.

6. Στην περίπτωση αγοράς κατοικίας, πρέπει από το συμβόλαιο αγοράς να προκύπτεί ότι οφείλεται στον πωλητή ποσό τουλάχιστο ίσο με το δάνειο.

7. Η προς αγορά κατοικία να έχει κτισθεί νόμιμα σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο και να μην είναι προκατασκευασμένη ή λυόμενη.

8. Η εκτιμηθείσα από το μηχανικό αξία του ακινήτου πρέπει να υπερκαλύπτει το δάνειο που έχει εγκριθεί και τα τυχόν υφιστάμενα βάρη. Στην αντίθετη περίπτωση, θα περιοριστεί ανάλογα.

9. Με το δάνειο καλύπτεται η δαπάνη απόκτησης κατοικίας επιφάνειας μέχρι 120 τ.μ. Η δαπάνη για τα πέραν των 120 τ.μ. βαρύνει το δανειολήπτη.

10. Κατά την συνομολόγηση του δανείου, πρέπει τα 6/10 των αποδοχών ή της σύνταξης του δανειολήπτη να καλύπτουν τη δόση του δανείου. Στην αντίθετη περίπτωση, το δάνειο θα περιοριστεί ανάλογα.

11. Εάν το δάνειο έχει εγκριθεί σε έγγαμο, ο οποίος κατά το χρόνο συνομολόγησής του είναι διαζευγμένος/η, θα συνομολογηθεί μόνο εάν έχει την επιμέλεια ανήλικου τέκνου του/της, αλλιώς θεωρείται άγαμος οπότε απαιτούνται 5 χρόνια μόνιμης υπηρεσίας.

12. Εάν ο αιτών βρίσκεται σε διάσταση από την έγγαμη συμβίωση, δικαιούται δανείου εφόσον έχει 2, τουλάχιστον, χρόνια μόνιμης υπηρεσίας και δεν τυγχάνει ούτε ο ίδιος, ούτε και ο/η σύζυγός του κύριος κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας ή ισόβιου επικαρπίας ή οικήσεως άλλης κατοικίας ή διαμερίσματος στην Ελλάδα και σε πόλη άνω των 5.000 κατοίκων.

13. Σε περίπτωση που το δάνειο εγκρίθηκε με το επιτόκιο που ισχύει για τις παραμεθόριες περιοχές, για να χορηγηθεί το δάνειο με το επιτόκιο αυτό, θα πρέπει κατά το χρόνο συνομολόγησής, ο δανειολήπτης ή η οικογένειά του να έχει μόνιμη κατοικία σε παραμεθόριο περιοχή.

14. Γενικά οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες εγκρίθηκε το δάνειο, θα πρέπει να ισχύουν και κατά την ημερομηνία συνομολόγησής του.

Δ) Ύψος δανείου
Το ύψος του δανείου εξαρτάται από το ύψος των καθαρών μηνιαίων αποδοχών του δανειολήπτη ή της σύνταξης.

Ε) Επιτόκιο

• 4,90%: Όλοι οι Νομοί της Ελλάδας πλην των παραμεθόριων περιοχών

• 4,25%: Παραμεθόριες περιοχές (Νομοί: Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, και οι περιοχές των Νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας που απέχουν έως 20 χλμ. από τη μεθοριογραμμή).

• 4,00%: Πολύτεκνοι, παραπληγικοί με κινητική αναπηρία και χρήση αμαξιδίου, νεφροπαθείς (σε αιμοκάθαρση μεταμοσχευμένοι), μεταμοσχευμένοι με άλλα όργανα σώματος εκτός νεφρού, τυφλοί, κωφάλαλοι, καρκινοπαθείς, πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, άτομα που προστατεύουν τέκνα τα οποία πάσχουν από αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.

• Επίσης, στεγαστικό δάνειο με επιτόκιο 4,00% δικαιούνται και οι Ολυμπιονίκες, καθώς και οι βουλευτές (εν ενεργεία οι οποίοι έχουν θητεία 2 χρόνια τουλάχιστον και συνταξιούχοι).

• Ειδικά για τους βουλευτές με αναπηρία ισχύει επιτόκιο 3,5%.

ΣΤ) Διάρκεια δανείου

Ο χρόνο αποπληρωμής διαρκεί 15, 20, 25 και 30 χρόνια. Για τα δάνεια που χορηγούνται σε δανειολήπτες, οι οποίοι κατά το χρόνο συνομολόγησης υπερβαίνουν το 70ο έτος της ηλικίας τους, η διάρκεια αποπληρωμής ορίζεται υποχρεωτικά στα 15 χρόνια.

Ζ) Ασφάλεια δανείου

1. Εκχώρηση μέχρι τα 6/10 των αποδοχών ή της σύνταξης

2. εκχώρηση μέχρι τα 3/4 από το εφάπαξ βοήθημα (πρόσθετη ασφάλεια για την περίπτωση που τα 6/10 των αποδοχών ή της σύνταξης δεν καλύπτουν τη μηνιαία δόση του δανείου)

3. Εγγραφή Α’ υποθήκης ή Β’ ή Γ’ υπό προϋποθέσεις επί του ακινήτου που αποκτάται

Σημειώσεις:

α) Η τυχόν υπάρχουσα υποθήκη πρέπει να είναι γραμμένη κατά του δανειζόμενου ή του / της συζύγου και όχι προκτήτορα.

β) Δεν χορηγείται δάνειο εάν προηγείται υποθήκη υπέρ Ο.Ε.Κ. εκτός εάν γίνει εναλλαγή σειράς υποθήκης ώστε να προηγείται το Τ.Π. και Δανείων του Ο.Ε.Κ.

γ) Για τα δάνεια που χορηγούνται σε δανειολήπτες μεγαλύτερους των 70 ετών, εγγράφεται μόνο Α’ υποθήκη.

H) Έξοδα δάνειου

1. Έξοδα για τον έλεγχο των τίτλων που ανέρχονται σε 0,50% επί του ποσού του δανείου με κατώτερο το ποσό των 59 ΕΥΡΩ (κατά δανειολήπτη ή ζευγάρι δανειοληπτών), το οποίο παρακρατείται κατά την απόδοση του προϊόντος του δανείου.

2. Έξοδα δαπάνης σύμβασης που ανέρχονται σε 2,4% επί του ποσού του δανείου. (καταργήθηκε από 28/6/2006) βάσει του άρθρ. 18 του Ν. 3470/06 (ΦΕΚ 132 Α)

3. Αμοιβή μηχανικού που θα συντάξει την έκθεση εκτίμησης του ακινήτου και τις πιστοποιήσεις των εργασιών που εκτελέστηκαν.

4. Έξοδα υποθηκοφυλακείου για την εγγραφή της υποθήκης.
Παρατηρήσεις:

Εκτός από το στεγαστικό δάνειο (αγορά – ανέγερση – αποπεράτωση – επέκταση α’ κατοικίας), δίνονται και α) Επισκευαστικό δάνειο με εγγραφή υποθήκης α’ κατοικίας (έως 70.000 €) και β) Δάνειο μικροεπισκευών – μικροβελτιώσεων (έως 20.000 €)

Πληροφορίες: www.tpd.org


11.40 Στεγαστική συνδρομή σε εξαιρετικές περιπτώσεις: παραχώρηση κατοικίας ή στεγαστικού δικαιώματος.

Φορέας: Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας

Θεσμικό πλαίσιο: α) Κανονισμός «Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων από τον ΟΕΚ (Αρθρ.31 – παρ.1) β) Αριθμ. 50614/96 Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Χρόνος ολοκλήρωσης της παροχής:
• Απόφαση ΔΣ-ΟΕΚ για έγκριση: στις αρχές κάθε χρόνου
• Διαδικασία αγοράς από τον ΟΕΚ της κατοικίας για παραχώρηση στον δικ/χο: περίπου 6 μήνες.

Χρόνος ισχύος της παροχής: Υποβολή αίτησης οποτεδήποτε (πρόγραμμα διαρκείας)

Προϋποθέσεις:
Εξαιρετικές περιπτώσεις έντονης κοινωνικής ή οικονομικής ανάγκης του δικαιούχου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του.

Κριτήρια ένταξης:
• Κατάσταση υγείας του δικαιούχου και των προστατευόμενων μελών.
• Οικογενειακή και Οικονομική κατάσταση.
• Μειωμένες ασφαλιστικές προϋποθέσεις: Δικαιούχοι: κάτοικοι Αθήνας – Θεσ/νίκης 750 ημερομίσθια, κάτοικοι υπόλοιπης Ελλάδας 500 ημερομίσθια.
• Συνταξιούχοι οριστικά ανεξάρτητα από αριθμό ημερομισθίων.
• Να μην έχουν περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα που να τους εξασφαλίζουν οικογενειακή στέγαση.
• Να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή τα προστατευόμενα μέλη τους δάνειο ή κατοικία από τον ΟΕΚ ή από το Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης βάσει του Ν.Δ.1138/72.

Δικαιολογητικά:
• Αίτηση (Ειδικό έντυπο)
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Βεβαίωση ημερομισθίων από τον Ασφαλιστικό φορέα ή απόφαση συνταξιοδότησης
• Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο από το οποίο να διαπιστώνεται η έντονη κοινωνική ανάγκη, αναπηρία κ.λπ.
• Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης
• Αντίγραφο Εντύπου Ε9

Διαδικασία:
• Υποβολή δικαιολογητικών
• Έλεγχος προϋποθέσεων
• Αξιολόγηση αίτησης από ειδική επιτροπή
• Απόφαση ΔΣ-ΟΕΚ για έγκριση (ή μη) παραχώρησης έτοιμης κατοικίας του ΟΕΚ ή αγοράς από τον ΟΕΚ υποδειχθείσας από τον δικαιούχο κατοικίας και παραχώρηση στη συνέχεια σε αυτόν.

Παρατηρήσεις:
• Οι κατοικίες που παραχωρούνται δεν μπορεί να είναι περισσότερες από δέκα (10) κάθε χρόνο.
• Τα μεμονωμένα άτομα δεν δικαιούνται παραχώρηση κατοικίας.
• Ανάπηρα παιδιά ανεξάρτητα ηλικίας θεωρούνται προστατευόμενα μέλη.
• Σε όλα τα προγράμματα του ΟΕΚ δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι ασφαλισμένοι σε Οργανισμό κύριας ασφάλισης μισθωτών που καταβάλλουν εισφορές υπέρ ΟΕΚ.


11.41 Ειδικό πρόγραμμα πολύτεκνων – αναπήρων: Χορήγηση στεγαστικού δικαιώματος.

Φορέας: Oργανισμός Εργατικής Κατοικίας

Θεσμικό πλαίσιο: α) Κανονισμός «Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων από τον ΟΕΚ (Αρθρ.31 – παρ. 2), β) Αριθμ. 50614/96 Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, γ) Αριθμ. 50229/97 Απόφαση Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων.

Χρόνος ολοκλήρωσης της παροχής:
– Έγκριση (ή μη) Παραχώρησης Στεγ. Δικαιώματος: άμεσα
– Διαδικασία Αγοράς της Κατοικίας από τον ΟΕΚ: περίπου 6 μήνες
Χρόνος ισχύος της παροχής:
Υποβολή αίτησης οποτεδήποτε (πρόγραμμα διαρκείας)

Προϋποθέσεις:
1. α) Δικαιούχοι με 3 παιδιά που είτε οι ίδιοι είτε ένα (1) από τα παιδιά έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
β) Δικαιούχοι που δύο (2) προστατευόμενα μέλη τους έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
γ) Δικαιούχοι που οι ίδιοι και ένα (1) προστατευόμενο μέλος τους έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
2. Ασφαλιστικές προϋποθέσεις ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν.
3. Να μην έχουν περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα που να τους εξασφαλίζουν οικογενειακή στέγαση.
4. Να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή τα προστατευόμενα μέλη τους δάνειο ή κατοικία από τον ΟΕΚ ή από το Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης βάσει του Ν.Δ. 1138/72.

Δικαιολογητικά:
• Αίτηση (Ειδικό έντυπο)
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Βεβαίωση ημερομισθίων από τον Ασφαλιστικό φορέα ή απόφαση συνταξιοδότησης
• Βεβαίωση τόπου διαμονής (από αστυνομική ή δημοτική αρχή)
• Αποδείξεις ΟΤΕ, ΔΕΗ και μισθωτήριο συμβόλαιο
• Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης
• Αντίγραφο Εντύπου Ε9
• Αντίγραφα συμβολαίων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον υπάρχουν

Διαδικασία:
• Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών
• Έλεγχος προϋποθέσεων
• Έγκριση παραχώρησης στεγαστικού δικαιώματος
• Εύρεση από τον δικαιούχο κατάλληλης κατοικίας
• Αυτοψία από μηχανικό του ΟΕΚ
• Έγκριση αγοράς του ακινήτου από ΔΣ-ΟΕΚ
• Εκτίμηση αξίας του ακινήτου από Ορκωτούς Εκτιμητές
• Τελική απόφαση για έγκριση αγοράς από ΔΣ-ΟΕΚ
• Έλεγχος τίτλων κατοικίας από Νομ. Υπηρ. ΟΕΚ
• Υπογραφή συμβολαίου αγοράς στο όνομα του ΟΕΚ
• Παραχώρηση κατοικίας στον δικαιούχο

Παρατηρήσεις:
Ασφαλιστικές προϋποθέσεις: βλέπε πίνακα στο τέλος του κεφ.11


11.42 Ειδικό πρόγραμμα πολυτέκνων – αναπήρων. Χορήγηση ατόκου δανείου για αγορά ή ανέγερση κατοικίας.

Φορέας: Oργανισμός Εργατικής Κατοικίας.

Θεσμικό πλαίσιο: α) Κανονισμός «Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων από τον ΟΕΚ» (Αρθρ.31 – παρ.2), β) Αριθμ.50229/97 Α.Π. Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφ., γ) Αριθμ.50186/26-2-97 και δ) 50187/26-2-97 Αποφάσεις Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Χρόνος ολοκλήρωσης της παροχής:
– Έγκριση χορήγησης ή μη δανείου: άμεσα
– Διαδικασία λήψης δανείου για αγορά ή 1ης δόσης δανείου ανέγερσης: περίπου 3 μήνες.

Χρόνος ισχύος της παροχής: Υποβολή αίτησης οποτεδήποτε (πρόγραμμα διαρκείας)

Προϋποθέσεις:
1. α) Δικαιούχοι με 3 παιδιά που είτε οι ίδιοι είτε ένα (1) από τα παιδιά έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,
β) Δικαιούχοι που δύο (2) προστατευόμενα μέλη τους έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,
γ) Δικαιούχοι που οι ίδιοι και ένα (1) προστατευόμενο μέλος τους έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
2. Ασφαλιστικές προϋποθέσεις ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν.
3. Να μην έχουν περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα που να τους εξασφαλίζουν οικογενειακή στέγαση.
4. Να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή τα προστατευόμενα μέλη τους δάνειο ή κατοικία από τον ΟΕΚ ή από το Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης βάσει του Ν.Δ.1138/72.

Δικαιολογητικά:
• Αίτηση (Ειδικό έντυπο)
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
• Βεβαίωση ημερομισθίων από τον Ασφαλιστικό φορέα ή απόφαση συνταξιοδότησης
• Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης
• Αντίγραφο Εντύπου Ε9
• Ένορκη βεβαίωση
• Συμβόλαιο Οικοπέδου και Τοπογραφικό διάγραμμα (για ανέγερση σε ιδιόκτητο οικόπεδο)

Διαδικασία:
• Υποβολή Αίτησης και δικαιολογητικών
• Έλεγχος προϋποθέσεων
• Έγκριση χορήγησης δανείου
• Αυτοψία από μηχανικό του ΟΕΚ στο προς αγορά ή ανέγερση ακίνητο
• Έλεγχος συμβολαίων και σύναψη δανειστικού συμβολαίου από Νομική Υπηρεσία
• Έκδοση επιταγής από τον ΟΕΚ για εκταμίευση του ποσού του δανείου από τον δικ/χο

Παρατηρήσεις:
Α) Ασφαλιστικές προϋποθέσεις: βλέπε πίνακα στο τέλος του κεφ.11
Β) Ανάπηρα παιδιά ανεξάρτητα ηλικίας θεωρούνται προστατευόμενα μέλη, εφόσον πιστοποιηθεί ότι δεν μπορούν να εργαστούν.


11.43 Επιδοτούμενα δάνεια για αγορά ή ανέγερση κατοικίας.

Φορέας: Oργανισμός Εργατικής Κατοικίας

Θεσμικό πλαίσιο: α) Ν.Δ.2963/54, β) Κανονισμός «Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων από τον ΟΕΚ», γ) Ν.2116/93(ΦΕΚ 18Α΄), δ) Ν.2224/94(ΦΕΚ 112Α΄), ε) Ν.2736/99(ΦΕΚ 172Α΄), στ)Αρ. 50380/18-6-99 απόφαση Υπ.Εργ. & Κοιν.Ασφ., ζ) Αρ. 50454/15-6-99 Κ.Α. Υπ.Οικ., Εργ. & Κοιν. Ασφ., η) Αρ.50288/20-6-00 Απ. Υπ. Εργ. & Κοιν.Ασφ.

Χρόνος ολοκλήρωσης της παροχής: 6 μήνες έως 1 χρόνο

Χρόνος ισχύος της παροχής: 1/7/99 – 31/03/2009

Προϋποθέσεις:
Μειωμένες ασφαλιστικές προϋποθέσεις: βλέπε πίνακα στο τέλος του κεφ.11
• Συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% και άνω, ανεξάρτητα από αριθμό ημερομισθίων.
• Οι υπόλοιποι δικ/χοι να έχουν τα ανάλογα με την κατηγορία τους ημερομίσθια.
• Δεν πρέπει να έχουν μικρότερο οικογενειακό εισόδημα από το οριζόμενο στην κατηγορία τους, ανάλογα της οικογενειακής κατάστασής τους.
• Να μην έχουν περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα που να τους εξασφαλίζουν οικογενειακή στέγαση.
• Να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή τα προστατευόμενα μέλη τους δάνειο ή κατοικία από τον ΟΕΚ ή από το Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης βάσει του Ν.Δ.1138/72.

Δικαιολογητικά:
• Αίτηση (ειδικό έντυπο)
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Βεβαίωση ημερομισθίων από τον Ασφαλιστικό φορέα ή απόφαση συντ/σης.
• Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης
• Αντίγραφο Εντύπου Ε9
• Συμβόλαιο Οικοπέδου και Τοπογραφικό διάγραμμα (για ανέγερση σε ιδιόκτητο οικόπεδο).

Διαδικασία:
• Υποβολή αίτησης – δικαιολογητικών
• Έλεγχος προϋποθέσεων
• Απόφαση υπηρεσίας για έγκριση (ή μη) του δανείου
• Αποστολή έγκρισης στον δικαιούχο
• Εύρεση ακινήτου εάν πρόκειται για αγορά
• Συνεννόηση για διαδικασίες και όρους χορήγησης με συνεργαζόμενη τράπεζα
• Έλεγχος του προς αγορά ή ανέγερση ακινήτου από μηχανικούς του ΟΕΚ και σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης
• Σύναψη αγοραστικού συμβολαίου (εάν πρόκειται για αγορά)
• Σύναψη δανειακής σύμβασης της τράπεζας με τον δικαιούχο
• Εκταμίευση του ποσού του δανείου από την τράπεζα και είσπραξη από το δικαιούχο
• Αν πρόκειται για δάνειο ανέγερσης η εκταμίευση γίνεται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και σύμφωνα με τους όρους της κάθε συνεργαζόμενης τράπεζας

Παρατηρήσεις:
Α) Ασφαλιστικές προϋποθέσεις: βλέπε πίνακα στο τέλος του κεφ.11


11.44 Δανειοδοτικό πρόγραμμα αποπεράτωσης υπάρχουσας κατοικίας.

Φορέας: Oργανισμός Εργατικής Κατοικίας

Θεσμικό πλαίσιο: α) Ν.Δ.2963/54, β) Κανονισμός «Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων από τον ΟΕΚ», γ) Ν.2224/94(ΦΕΚ 112Α΄), και δ) Ν.2736/99(ΦΕΚ 172Α΄).

Χρόνος ολοκλήρωσης της παροχής: 6 μήνες έως 1 χρόνο.

Χρόνος ισχύος της παροχής: Υποβολή αίτησης οποτεδήποτε (Πρόγραμμα Διαρκείας)

Προϋποθέσεις:
1. Συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% και άνω, ανεξάρτητα από αριθμό ημερομισθίων.
2. Οι υπόλοιποι δικ/χοι να έχουν τα ανάλογα με την κατηγορία τους ημερομίσθια.
3. Να μην έχουν περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα που να τους εξασφαλίζουν οικογενειακή στέγαση.
4. Να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή τα προστατευόμενα μέλη τους δάνειο ή κατοικία από τον ΟΕΚ ή από το Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης βάσει του Ν.Δ.1138/72.

Δικαιολογητικά:
• Αίτηση – Δήλωση (Ειδικό έντυπο)
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης
• Αντίγραφο Εντύπου Ε9
• Βεβαίωση ημερομίσθιων από τον Ασφαλιστικό φορέα ή απόφαση συντ/σης
• Ένορκη βεβαίωση
• Αντίγραφο συμβολαίου ακινήτου
• Οικοδομική άδεια
• Τοπογραφικό διάγραμμα
• Κάτοψη
• Διάγραμμα Κάλυψης

Διαδικασία:
• Υποβολή αίτησης – δικαιολογητικών
• Έλεγχος προϋποθέσεων
• Έλεγχος κατάστασης του προς αποπεράτωση ακινήτου από μηχανικούς του ΟΕΚ
• Απόφαση υπηρεσίας για έγκριση (ή μη) του ποσού του δανείου
• Αποστολή φακέλου σε συνεργαζόμενη τράπεζα για ολοκλήρωση της διαδικασίας με σύναψη δανειακής σύμβασης και χορήγηση του δανείου.

Παρατηρήσεις:
Ασφαλιστικές προϋποθέσεις: βλέπε πίνακα στο τέλος του κεφ.11


11.45 Επισκευή – Αναμόρφωση – Επέκταση υπάρχουσας κατοικίας.

Φορέας: Oργανισμός Εργατικής Κατοικίας

Θεσμικό πλαίσιο: α) Ν.Δ.2963/54, β) Κανονισμός «Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας & δανείων από τον ΟΕΚ», γ) Ν.2224/94, δ) Ν.2736/99.

Χρόνος ολοκλήρωσης της παροχής: 6 μήνες έως 1 χρόνο

Χρόνος ισχύος της παροχής: Υποβολή αίτησης οποτεδήποτε (πρόγραμμα διαρκείας)

Προϋποθέσεις:
1) Μειωμένες ασφαλιστικές προϋποθέσεις: Συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% και άνω, ανεξάρτητα από αριθμό ημερομισθίων.
Οι υπόλοιποι δικ/χοι να έχουν τα ανάλογα με την κατηγορία τους ημερομίσθια.
2) Το σπίτι να έχει κτισθεί τουλάχιστον 20 χρόνια πριν.
3) Να μην έχουν περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα που να τους εξασφαλίζουν οικογενειακή στέγαση.
4) Να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή τα προστατευόμενα μέλη τους δάνειο ή κατοικία από τον ΟΕΚ ή από το Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης βάσει του Ν.Δ.1138/72.

Δικαιολογητικά:
• Αίτηση (ειδικό έντυπο)
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης
• Αντίγραφου Εντύπου Ε9
• Βεβαίωση ημερομισθίων από τον Ασφαλιστικό φορέα ή απόφαση συντ/σης
• Ένορκη βεβαίωση
• Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας ακινήτου
• Οικοδομική άδεια
• Τοπογραφικό και Κάτοψη
• Διάγραμμα Κάλυψης

Διαδικασία:
• Υποβολή αίτησης – δικαιολογητικών
• Έλεγχος προϋποθέσεων
• Έλεγχος κατάστασης του προς επισκευή – αναμόρφωση – επέκταση ακινήτου από μηχανικούς του ΟΕΚ
• Απόφαση υπηρεσίας για έγκριση (ή μη) του ποσού του δανείου
• Αποστολή φακέλου σε συνεργαζόμενη τράπεζα για ολοκλήρωση της διαδικασίας με σύναψη δανειακής σύμβασης και χορήγηση του δανείου

Παρατηρήσεις:
Α) Ασφαλιστικές προϋποθέσεις: βλέπε πίνακα στο τέλος του κεφ.11


11.46 Επιδότηση Ενοικίου.

Φορέας: Oργανισμός Εργατικής Κατοικίας

Θεσμικό πλαίσιο: α) Ν.1849/89(ΦΕΚ 113Α΄), β) Αρ.50262/26-5-00 Κ.Α. Υπ.Εργ. & Κοιν.Ασφ. και Οικονομικών.

Χρόνος ολοκλήρωσης της παροχής: 4 μήνες έως 1 χρόνο

Χρόνος ισχύος της παροχής: Κάθε χρόνο εξαγγελία

Προϋποθέσεις:
• Μίσθωση κατοικίας
• Να μην υπερβαίνουν το όριο εισοδήματος της κατηγορίας που εντάσσονται με κοινωνικά κριτήρια.
• Να μην υπερβαίνουν το όριο του καταβαλλόμενου ενοικίου ανάλογα με τα προστατευόμενα παιδιά.
• Συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% και άνω, ανεξάρτητα από αριθμό ημερομισθίων.
• Να μην έχουν περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα που να τους εξασφαλίζουν οικογενειακή στέγαση.
• Να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή τα προστατευόμενα μέλη τους δάνειο ή κατοικία από τον ΟΕΚ ή από το Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης βάσει του Ν.Δ.1138/72.

Δικαιολογητικά:
• Αίτηση – Δήλωση (ειδικό έντυπο)
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
• Βεβαίωση ημερομισθίων από τον Ασφαλιστικό φορέα ή απόφαση συνταξιοδότησης
• Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86
• Αντίγραφο φορολογικής Δήλωσης & έντυπο Ε9
• Αντίγραφο Ταυτότητας δικαιούχου

Διαδικασία:
• Υποβολή αίτησης – δικαιολογητικών
• Έλεγχος προϋποθέσεων
• Έγκριση ποσού επιδότησης ενοικίου
• Αποστολή του ποσού στο δικαιούχο μέσω ΕΛ.ΤΑ.

Παρατηρήσεις: Ασφαλιστικές προϋποθέσεις: βλέπε πίνακα στο τέλος του κεφ.11

Διευκολύνσεις:
α) Προσαυξημένο το μέγιστο επιτρεπόμενο ενοίκιο για δικαιούχους, που οι ίδιοι ή προστατευόμενο μέλος τους είναι κινητικά ανάπηρο – παραπληγικό – τετραπληγικό.
β) Προσαυξημένο το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο οικογενειακού εισοδήματος για δικαιούχους συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
γ) Ανάπηρα παιδιά ανεξάρτητα ηλικίας θεωρούνται προστατευόμενα μέλη.

Κατηγορίες δικ/χων επιδότησης:
1η κατηγορία: Συντ/χοι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, Συν/χοι λόγω γήρατος, Μεμονωμένα άτομα τουλάχιστον 60 ετών ή Ζευγάρια με ένα τουλάχιστον σύζυγο άνω των 60 ετών, Νέα ζευγάρια που τέλεσαν τον γάμο τους στα τελευταία 2 έτη και δεν υπερβαίνουν το 35ο έτος ηλικίας.
2η κατηγορία: Όλοι οι υπόλοιποι που δεν ανήκουν στην 1η κατηγορία.


11.47 Παραχώρηση κατοικίας κατά προτεραιότητα χωρίς κλήρωση (σε κάθε κοινό πρόγραμμα απογραφής αστέγων κατά πόλη).

Φορέας: Oργανισμός Εργατικής Κατοικίας

Θεσμικό πλαίσιο: Κανονισμός ΟΕΚ «Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας & δανείων από τον ΟΕΚ (Αρθ.9 & 11).

Χρόνος ισχύος της παροχής: Προθεσμία τίθεται στο εκάστοτε εξαγγελλόμενο πρόγραμμα απογραφής

Προϋποθέσεις:
1. Κατηγορίες δικαιούχων
α) Συν/χοι λόγω απολύτου αναπηρίας (με προστατευόμενο μέλος).
β) Συν/χοι με μόνιμη αναπηρία 67% και άνω και με ένα ανήλικο παιδί.
γ) Δικαιούχοι με δύο ανάπηρα παιδιά.
2. Ασφαλιστικές προϋποθέσεις της κατηγορίας τους.
3. Να μην έχουν περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα που να τους εξασφαλίζουν οικογενειακή στέγαση.
4. Να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή τα προστατευόμενα μέλη τους δάνειο ή κατοικία από τον ΟΕΚ ή από το Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης βάσει του Ν.Δ.1138/72.

Δικαιολογητικά:
• Αίτηση Απογραφικό δελτίο (Ειδικό Έντυπο).
• Απόφαση συνταξιοδότησης ή Βεβαίωση ημερομισθίων από ασφαλιστικό φορέα.
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
• Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης και Αντίστοιχο έντυπο Ε9.του έτους 1996 και του έτους υποβολής της αίτησης.
• Βεβαίωση Αστυνομίας ή Δήμου για τον τόπο μόνιμης διαμονής.
• Έκθεση ΄Ένορκης βεβαίωσης.
• Μισθωτήριο συμβόλαιο.
• Γνωμάτευση Υγειονομικής επιτροπής ΙΚΑ για την αναπηρία των παιδιών.

Διαδικασία:
• Υποβολή Απογραφικού Δελτίου.
• Υποβολή και έλεγχος αρχικών δικ/των για διαπίστωση ότι ανήκουν στην ανάλογη κατηγορία.
• Υποβολή και έλεγχος υπόλοιπων δικ/των.
• Κατάρτιση πίνακα δικαιούχων με σειρά προτεραιότητας για παραχώρηση κατοικίας χωρίς κλήρωση.
• Παραχώρηση κατοικίας κατά προτεραιότητα (ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας).
• Χορήγηση παραχωρητηρίου προσωρινού κατ΄ αρχήν ή οριστικού απ΄ ευθείας στον δικαιούχο.

Παρατηρήσεις:
1. Ασφαλιστικά
• Συντ/χοι λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% και άνω δικαιούνται στεγαστικής συνδρομής ανεξάρτητα από αριθμό ημερομισθίων.
• Δικαιούχοι με 2 παιδιά χρειάζονται 1800 ημερομίσθια.
2. Ανάπηρα παιδιά ανεξάρτητα ηλικίας θεωρούνται προστατευόμενα μέλη, εφόσον πιστοποιηθεί ότι δεν μπορούν να εργασθούν.


11.48 Οικονομική Ενίσχυση Οφειλών Δικαιούχων του ΟΕΚ.

Φορέας:Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας

Θεσμικό πλαίσιο: ν. 2736/99(ΦΕΚ 172 A΄)
Οικονομική Ενίσχυση οφειλών δικαιούχων του ΟΕΚ από δάνεια ή κατοικίες, μέσω του Ειδικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης (ΕΚΑ) (υλοποιήθηκε με την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων).

Χρόνος ισχύος: πρόγραμμα διαρκείας

Δικαιούχοι:
Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν δικαιούχοι στους οποίους χορηγήθηκε δάνειο από κεφάλαια του ΟΕΚ ή κατοικία και δεν μπορούν να καταβάλλουν τη δόση του δανείου ή τις κατοικίας, για τις παρακάτω λόγους:
1. Λόγω μακροχρόνιας ανεργίας.
2. Λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας του δικαιούχου ή προστατευομένου μέλους του.
3. Λόγω προσωρινής ή οριστικής συνταξιοδότησης του δικαιούχου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
4. Λόγω αναπηρίας του δικαιούχου ή προστατευομένου μέλους του με ποσοστό 67% και άνω.
5. Λόγω ζημιών από φυσικές καταστροφές (πλημμύρα, πυρκαγιά, σεισμό) που προκλήθηκαν στο ακίνητο.
6. Λόγω θανάτου του δικαιούχου ή προστατευομένου μέλους του.

Παρατηρήσεις:
Η οικονομική ενίσχυση μέσω ΕΚΑ για τις άνω περιπτώσεις παρέχεται για δύο εξάμηνα.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται και σε δικαιούχους που δανειοδοτήθηκαν μέσω του προγράμματος επιδότησης επιτοκίου από τον ΟΕΚ και έμειναν άνεργοι λόγω πτώχευσης τις επιχείρησης στην οποία εργάζονταν, για το διάστημα από τον χρόνο παύσης πληρωμών που ορίζεται στην πτωχευτική απόφαση του Δικαστηρίου μέχρι το χρόνο καταγγελίας τις σύμβασης εργασίας.


11.49 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΕΚ.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 1/0

Οικογενειακή κατάσταση δικαιούχου
Ημέρες εργασίας (ελάχιστες)

Μεμονωμένα άτομα
2200

Εποχιακά εργαζ (οικοδ)
1400

Παραμεθόριος
1200

Αναπ. 67%
1500

Τυφλός
1200

Κιν. Αναπ. – παραπληγικός
600

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 2/0

Οικογενειακή κατάσταση δικαιούχου
Ημέρες εργασίας (ελάχιστες)

Δικαιούχος παντρεμένος
2000

Δικαιούχος με αναπ.67% ιδίου ή συζύγου
1400

Δικαιούχος εποχ. Εργαζόμενος
1200

Παραμεθόριος
1000

Τυφλός
1100

Βαρ. Κιν. Ανάπηρος ή παραπλ.
500

Νιόπαντρος νέο ζευγάρι
1400

Νιόπαντρος εποχιακά Εργαζόμενος
1000

Νιόπαντρος παραμεθόριος ή αναπηρ.67%
700

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 3/1

Οικογενειακή κατάσταση δικαιούχου
Ημέρες εργασίας (ελάχιστες)

Δικαιούχος με ένα προστατ. Παιδί
1800

Εποχιακά εργαζόμενος
1200

Αναπ-. 67% ιδίου ή προστ. μέλους
1100

Παραμεθόριος
1000

Ανύπ. Μητέρα ή χήρος/α
700

Ανυπ.μητέρα ή χήρος /α & αναπ.67%
500

Βαρ.κιν. αναπ. Ή παραπληγικός
500

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 4/2

Οικογενειακή κατάσταση δικαιούχου
Ημέρες εργασίας (ελάχιστες)

Δικαιούχος με δύο προστ. παιδιά
1600

Εποχιακά εργαζόμενος
1200

Παραμεθόριος
1000

Αναπ-. 67% ιδίου ή προστ. μέλους
900

Ανύπ. Μητέρα ή χήρος/α
700

Ανυπ.μητέρα ή χήρος /α & αναπ.67%
500

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 5/3

Οικογενειακή κατάσταση δικαιούχου
Ημέρες εργασίας (ελάχιστες)

Δικαιούχος με 3 προστατ. Παιδιά
1400

Εποχιακά εργαζόμενος
1000

Αναπ-. 67% ιδίου ή προστ. μέλους
800

Παραμεθόριος
700

Ανύπ. Μητέρα ή χήρος/α
700

Ανυπ.μητέρα ή χήρος /α & αναπ.67%
500

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 6/4

Οικογενειακή κατάσταση δικαιούχου
Ημέρες εργασίας (ελάχιστες)

Δικαιούχος με 4 προστ. παιδιά
1100

Εποχιακά εργαζόμενος
800

Παραμεθόριος ή Αναπ. 67%
700

Ανυπ. Μητέρα-χήρος/α
700

Ανυπ.μητέρα ή χήρος /α & αναπ.67%
500

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 7/5-11/9

Οικογενειακή κατάσταση δικαιούχου
Ημέρες εργασίας (ελάχιστες)

Δικαιούχος με 5-9 παιδιά
800

Αναπη.του ιδίου ή προστ.μέλους 67%
500

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 12/10 και άνω

Οικογενειακή κατάσταση δικαιούχου
Ημέρες εργασίας (ελάχιστες)

Δικαιούχος με 10 και άνω παιδιά
700

Με αναπ. Ιδίου ή προστ. μέλους 67%
500

Παρατηρήσεις:

• Ως κάτοικοι παραμεθόριων περιοχών θεωρούνται οι κάτοικοι των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Καστοριάς, Φλώρινας, και των νησιών Ρόδου, Κώ, Νισύρου, Σύμης, Καρπάθου, Ικαρίας, Πάτμου, Λέρου, Καλύμνου, Σάμου Καστελόριζου, Χίου, Μυτιλήνης Λήμνου, Σαμοθράκης, Τήλου, Κάσου, Χάλκης και των πέριξ ευρισκομένων νησιών που υπάγονται διοικητικά στα μεγαλύτερα από αυτά.

• Νιόπαντρα θεωρούνται τα ζευγάρια που έχουν τελέσει το γάμο τους μέσα στα δύο (2) τελευταία ημερολογιακά έτη μέχρι την υποβολή τις αίτησης για τη δανειοδότηση.

• Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή λόγω προσωρινής ή οριστικής αναπηρίας με ποσοστό 67% και άνω ή λόγω θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος, δικαιούνται στεγαστική συνδρομή ανεξαρτήτως ημερών εργασίας αρκεί για τις ημέρες εργασίας που είχαν ασφαλισθεί σε Οργανισμό κύριας ασφαλίσεως μισθωτών, είχαν καταβληθεί οι προβλεπόμενες υπέρ του ΟΕΚ εισφορές και κατά το χρόνο συνταξιοδότησής τους ήταν δικαιούχοι του ΟΕΚ.

Οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου, δικαιούνται στεγαστική συνδρομή, αρκεί ο θανών δικαιούχος να πληρούσε τις αναφερόμενες στο παραπάνω εδάφιο προϋποθέσεις.

• Οι άγαμες μητέρες, οι εν χηρεία άνδρες και γυναίκες που προστατεύουν τουλάχιστον 1 παιδί, οι δικαιούχοι που είτε οι ίδιοι είτε ένα προστατευόμενο μέλος τους έχει αναπηρία 67% και άνω, οι εποχιακά εργαζόμενοι, ανάλογα με τη ζώνη εγκατάστασής τους, υπάγονται στις ευνοϊκότερες για τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

• Από τις παραπάνω ημέρες εργασίας σε ασφάλιση, τουλάχιστον 120 συνολικά πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα τρία (3) τελευταία χρόνια, που προηγούνται του χρόνου υποβολής τις αίτησης για στεγαστική συνδρομή, για να θεμελιώνεται δικαίωμα υποβολής. Σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος κατώτατος συνολικός αριθμός των 120 ημερών εργασίας, ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα, υποβάλλοντας αίτηση στον ΟΕΚ, να τις συμπληρώσει με εξαγορά, εφόσον οι ημέρες εργασίας που υπολείπονται για τη συμπλήρωση των 120, δεν υπερβαίνουν τις 50, με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ημερών εργασίας του είναι τουλάχιστον αυτό που απαιτείται για την κατηγορία του. Η εξαγορά αυτή υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην VI ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ.

• Ως ημέρες εργασίας στην ασφάλιση υπολογίζονται οι ημέρες συνταξιοδότησης των δικαιούχων που είχαν συνταξιοδοτηθεί προσωρινά λόγω αναπηρίας με ποσοστό 50% και άνω και στη συνέχεια κατόπιν επανεξέτασης από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του ασφαλιστικού του φορέα ή παρατάθηκε η προσωρινή του συνταξιοδότηση με το ίδιο ποσοστό αναπηρίας ή κρίθηκαν οριστικά ή επ’ αόριστο συνταξιούχοι ή ικανοί για κάθε εργασία.

• Οι Έλληνες εργατοϋπάλληλοι που εργάσθηκαν στο εξωτερικό πριν την υποβολή τις αίτησης για στεγαστική συνδρομή και έχουν πραγματοποιήσει μέσα στα όρια της επικράτειας τις ημέρες εργασίας της κατηγορίας τους, αλλά δεν έχουν πραγματοποιήσει τις 120 ημέρες εργασίας στην Ελλάδα συνολικά για τα τρία προηγούμενα τις υποβολής της αίτησης έτη, μπορούν να εξαγοράσουν όσες ημέρες εργασίας από αυτές τους λείπουν, εξοφλώντας ταυτόχρονα και τις υπέρ ΟΕΚ οφειλόμενες εισφορές, με βάση την ίδια παραπάνω ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις οι εργατοϋπάλληλοι πρέπει να εργάζονται μέσα στα όρια της Επικράτειας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

• Για το χρόνο στράτευσης ως ημέρες εργασίας υπολογίζονται στην ασφάλιση, δέκα (10) για κάθε μήνα στράτευσης και μόνο εφόσον αυτές απαιτούνται για τη συμπλήρωση των συνολικών ημερών εργασίας της κατηγορίας τους.

• Οι ημέρες επιδότησης λόγω ανεργίας ή ασθένειας ή κύησης και λοχείας υπολογίζονται ως ημέρες εργασίας σε ασφάλιση.

• Σε περίπτωση που κανείς από τους δύο συζύγους δεν έχει πραγματοποιήσει το συνολικό αριθμό ημερών εργασίας που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στα στεγαστικά προγράμματα του ΟΕΚ, τότε συνυπολογίζονται και οι ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ή την σύζυγο είτε βρίσκεται στη ζωή είτε πέθανε, εφόσον το σύνολο των ημερών εργασίας και των 2 συζύγων υπερβαίνει κατά 30% τις ημέρες εργασίας της κατηγορίας στην οποία ανήκουν.

• Για την αλλαγή του τόπου χρησιμοποίησης του δανείου που εγκρίθηκε βάσει του μειωμένου αριθμού ημερών εργασίας για τους κατοίκους παραμεθόριων περιοχών και τους Ομογενείς από την τέως Σοβιετική Ένωση, πρέπει ο δικαιούχος να έχει πραγματοποιήσει μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για αλλαγή, τον ελάχιστο αριθμό ημερών εργασίας που απαιτείται για τους δικαιούχους της κατηγορίας του της περιοχής όπου θα χρησιμοποιηθεί το δάνειο.

• Με παιδιά εξομοιώνονται οι εγγονοί και αδελφοί του δικαιούχου που προστατεύονται από αυτόν.

• Οι πολιτικοί πρόσφυγες που επαναπατρίσθηκαν και είναι άστεγοι μπορούν να συμμετέχουν στα στεγαστικά προγράμματα του Οργανισμού, εφόσον καταβάλλουν την αναλογούσα εργατική και εργοδοτική εισφορά για εξαγορά του συνόλου ή μέρους των ημερομισθίων, σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

• Οι εργατοϋπάλληλοι των οποίων ο γάμος λύθηκε με το θάνατο του ή τις συζύγου ή με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου και συντηρούν παιδιά, εξομοιώνονται με έγγαμους δικαιούχους
• Δικαιούχοι για τις στεγαστικές παροχές του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας είναι:
1. Εργάτες ή υπάλληλοι που κατοικούν και εργάζονται στην Ελλάδα, εφόσον είναι ασφαλισμένοι σε Οργανισμό κύριας ασφάλισης μισθωτών (ΙΚΑ ή υπάλληλοι από ΟΤΕ, ΔΕΚΟ και Τράπεζες), καταβάλλουν εισφορές υπέρ ΟΕΚ και καλύπτουν τις βασικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις για στεγαστική συνδρομή από τον ΟΕΚ.
2.  Συνταξιούχοι Οργανισμών κύριας ασφάλισης μισθωτών, που έχουν καταβάλει ως εργαζόμενοι, εισφορές υπέρ ΟΕΚ.
Προσοχή: Η ιδιότητα του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο υποβολής τις αίτησης για τις παροχές.

Πληροφορίες: www.oek.gr


11.50 Πίνακας Πιστωτικών Ιδρυμάτων
• ΕΘΝΙΚΗ Τ.Ε.
• ΑΓΡΟΤΙΚΗ Τ.Ε.
• ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
• ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
• ALPHA BANK
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
• ΩΜΕΓΑ
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ
• ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
• AMERICAN EXPRESS
• ΤΑΜ. ΠΑΡ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
• PROBANK
• H.S.B.C.
• ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ.
• ΣΥΝ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
• F.B.B.
• ΣΥΝ.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
• ΣΥΝΕΤ. ΧΑΝΙΩΝ
• ΔΩΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
• ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
• ΛΑΪΚΗ
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΙΟΥ
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ
• ASPIS BANK
• EFG EUROBANK
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
• ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
• CITIBANK

Μετάβαση στο περιεχόμενο