Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Καταστατικό τού Δωδεκανησιακού Συλλόγου Τυφλών

Δεκ 28, 2014 | ΕΟΤ, Σωματεία Μέλη

Δωδεκανησιακός Σύλλογος Τυφλών
Διεύθυνση: Ασγούρου, Τ.Θ. 1007, Ρόδος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22410-60544
E-mail: d.s.tyflon@yahoo.gr

***

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται κοινωνικοσυνδικαλιστικό μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΥΦΛΩΝ (Δ.Σ.Τ.), με έδρα την πόλη της Ρόδου.

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΥΦΛΩΝ είναι:

1. Η καταπολέμηση του στιγματισμού, των προκαταλήψεων και των αρνητικών διακρίσεων που βιώνουν τα τυφλά άτομα και τα άτομα με προβλήματα όρασης που κατοικούν στα Δωδεκάνησα, σε όλους τους τομείς της ζωής τους, καθώς επίσης και η καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού που υφίστανται, και η προώθηση της πλήρους ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία ως ισότιμοι πολίτες με πλήρη δικαιώματα, όπως όλοι οι άλλοι πολίτες.

2. Η προώθηση, η διάδοση και η εμπέδωση στην ελληνική κοινωνία και Πολιτεία και στους θεσμούς αυτής του νομικού, κοινωνικού και πολιτικού πολιτισμού που αναγνωρίζει ότι η τυφλότητα και τα προβλήματα όρασης είναι υπόθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

3. Η οργάνωση συστηματικών εκστρατειών ενημέρωσης της ελληνικής κοινωνίας και Πολιτείας για τα θέματα των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης, για την προώθηση της αρχής ότι η τυφλότητα και τα προβλήματα όρασης είναι μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, για την εμπέδωση στη συνείδηση των πολιτών ότι η τυφλότητα και τα προβλήματα όρασης είναι υπόθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τη δημιουργία θετικών στάσεων των πολιτών απέναντι σε αυτά τα θέματα.

4. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η διεξαγωγή αγώνων προκειμένου να αναγνωριστεί το δικαίωμα των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης στην αυτοδιάθεση, στην πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας και στην προώθηση της πλήρους χειραφέτησης αυτών.

5. Η θέσπιση από την ελληνική Πολιτεία συνταγματικών και νομοθετικών διατάξεων με τις οποίες κατοχυρώνονται στην πράξη, αλλά και ουσιαστικά, τα δικαιώματα των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης και η συνακόλουθη εκπόνηση μέτρων και πολιτικών από την ελληνική Πολιτεία, που άρουν τα κοινωνικά, τα νομικά, τα αρχιτεκτονικά και γενικότερα όλα τα εμπόδια και τις διακρίσεις που εγκλωβίζουν τα τυφλά άτομα και τα άτομα με προβλήματα όρασης σε κατάσταση κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού.

6. Η προάσπιση με κάθε νόμιμο μέσο των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης που κατοικούν στα Δωδεκάνησα, ιδιαίτερα δε των πλέον ευάλωτων ατόμων αυτών, μεταξύ των οποίων είναι: οι γυναίκες, τα άτομα με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης και τα άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας.

7. Η προάσπιση των ήδη κεκτημένων δικαιωμάτων των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης στους τομείς της Οικονομίας, της Κοινωνικής Προστασίας, της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Απασχόλησης, και η περαιτέρω επέκτασή τους.

8. Ο Δωδεκανησιακός Σύλλογος Τυφλών (Δ.Σ.Τ.) με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσον δύναται να συμπαρίσταται στα τυφλά άτομα και στα άτομα με προβλήματα όρασης (φυσικά πρόσωπα) που κατοικούν στα Δωδεκάνησα, σε οιαδήποτε περίπτωση παραβίασης των ανθρώπινων και συνταγματικών δικαιωμάτων τους, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων και την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης λόγω τυφλότητας ή προβλημάτων όρασης σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, αλλά και να τα αντιπροσωπεύει ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή οργάνου σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Επιπρόσθετα, ο Δ.Σ.Τ., όταν η οικονομική του κατάσταση το επιτρέπει, δύναται να υποστηρίζει οικονομικά τα άπορα μέλη του, καθώς και όποιο άλλο μέλος έχει ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης.

9. Ο Δ.Σ.Τ. συμμετέχει στην Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), λαμβάνει μέρος στις πρωτοβουλίες που η Ε.Ο.Τ. αναλαμβάνει, στους αγώνες και στις κινητοποιήσεις της για την προάσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης, και αγωνίζεται στο πλαίσιο της Ε.Ο.Τ. για την καθιέρωσή της ως Συλλογικού Κοινωνικού Εταίρου της ελληνικής Πολιτείας, με συνακόλουθη συμμετοχή εκπροσώπων της σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων της ελληνικής κοινωνίας και Πολιτείας που αφορούν στα τυφλά άτομα, στα άτομα με προβλήματα όρασης και στις οικογένειές τους. Επίσης, ο Δ.Σ.Τ. συμμετέχει ενεργά στους αγώνες, στις κινητοποιήσεις και στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το ευρύτερο Αναπηρικό Κίνημα της χώρας.

10. Ο Δ.Σ.Τ. επιδιώκει συνεχώς τη συμμετοχή του σε οργανώσεις σε όλη την επικράτεια, των οποίων οι σκοποί συνάδουν με τους δικούς του, και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης του Κινήματος των Τυφλών.

11. Ο συντονισμός και η συνεργασία με τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, αλλά ιδιαίτερα με τις Οργανώσεις των Κοινωνικών Εταίρων, για θέματα που αφορούν στα τυφλά άτομα και στα άτομα με προβλήματα όρασης. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια συλλογικών διαπραγματεύσεων ο Δ.Σ.Τ. υποβάλει στους Κοινωνικούς Εταίρους τις προτάσεις του, προκειμένου μέσω των συλλογικών συμβάσεων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών να θεσπίζονται μέτρα και πολιτικές προστασίας των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης.

12. Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας και μελέτης σχετικά με τα θέματα των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης, η συνεργασία για αυτό το σκοπό με τριτοβάθμια ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού, καθώς επίσης και με ερευνητικά ινστιτούτα και κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η ένταξη της διάστασης της τυφλότητας ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

13. Η θέσπιση και υλοποίηση δημόσιων πολιτικών προώθησης της πλήρους συμμετοχής των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης που κατοικούν στα Δωδεκάνησα στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε όλες τις βαθμίδες αυτού, στην επαγγελματική ζωή και σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς και η προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των μεθόδων εκπαίδευσής τους με τη χρήση του απαραίτητου εκπαιδευτικού, τεχνολογικού και τεχνικού εξοπλισμού. Η ανάπτυξη, η έρευνα και η διάδοση του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille, μέσω της θεσμοθέτησής του στη Χώρα ως επίσημου συστήματος γραφής και ανάγνωσης των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης, της προώθησης, της δημιουργίας, καθώς και της λειτουργίας βιβλιοθηκών ομιλούντων βιβλίων και στούντιο για την παραγωγή του υλικού που αυτές θα διαθέτουν.

14. Η συνεχής προσπάθεια για τη θέσπιση νομοθεσίας, μέτρων και πολιτικών που διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης στον κόσμο της εργασίας, διότι για τον Δ.Σ.Τ. η ανεργία είναι η σκληρότερη μορφή κοινωνικής αναπηρίας. Για τις πλέον ευάλωτες ομάδες των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης, όπως είναι τα τυφλά άτομα και τα άτομα με προβλήματα όρασης της τρίτης και τέταρτης ηλικίας, με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης κ.λπ., προωθούνται ειδικά μέτρα και πολιτικές, όπως υποστηριζόμενη απασχόληση και προστατευμένη απασχόληση, καθώς και ειδικά οικονομικά, φορολογικά, ασφαλιστικά κίνητρα κ.α. Ο Δ.Σ.Τ. αγωνίζεται για την εκπόνηση και εφαρμογή από την ελληνική Πολιτεία μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Επαγγελματική Κατάρτιση και Απασχόληση των Τυφλών Ατόμων και των Ατόμων με Προβλήματα Όρασης. Ο Δ.Σ.Τ. αναζητά την ενεργή συμμετοχή και υποστήριξη των Κοινωνικών Εταίρων, ιδιαίτερα των Οργανώσεων των Εργαζομένων, για την επίτευξη του παραπάνω στόχου.

15. Η θέσπιση νόμων και η εκπόνηση μέτρων και πολιτικών που να διασφαλίζουν το δημόσιο χαρακτήρα του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Προστασίας της Χώρας και η εφαρμογή συγκεκριμένων και στοχευμένων μέτρων υποστήριξης των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης στον Τομέα των Παροχών και των Συντάξεων από το Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης.

16. Η διασφάλιση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση των Υπηρεσιών αυτού για τα τυφλά άτομα και τα άτομα με προβλήματα όρασης και ειδικότερα για εκείνα τα τυφλά άτομα και τα άτομα με προβλήματα όρασης με χρόνιες παθήσεις, τα οποία είναι συχνοί χρήστες των Υπηρεσιών Υγείας. Η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των Υπηρεσιών του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, με την επαρκή στελέχωσή τους με εξειδικευμένο προσωπικό και την απόκτηση εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας, και η διαρκής διεύρυνση των παροχών στον Τομέα της Υγείας, είτε από το Ε.Ο.Π.Υ.Υ., είτε από τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

17. Η καταπολέμηση και εξάλειψη της ιδρυματοποίησης και του ιδρυματισμού των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης, η θέσπιση δομών διαβίωσης στην κοινότητα, η προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσής τους και η ίδρυση και λειτουργία δομών προστατευμένης διαβίωσης όταν την έχουν ανάγκη, όπως είναι στις περιπτώσεις των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης της τρίτης και τέταρτης ηλικίας και των τυφλών ατόμων και ατόμων με προβλήματα όρασης με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης. Η προώθηση της θέσπισης από την ελληνική Πολιτεία δημόσιων πολιτικών και η παροχή δημόσιων χρηματοδοτήσεων για τη συγκρότηση και λειτουργία των ανωτέρω δομών. Η διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του Τομέα της Πρόνοιας στη Χώρα, της βελτίωσης και ανάπτυξής του, της παροχής από τους φορείς που υπάγονται σε αυτόν υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στήριξης, κοινωνικής προστασίας και ένταξης, και η σταθερή και επαρκής χρηματοδότηση του Δημόσιου Τομέα Πρόνοιας από τον κρατικό προϋπολογισμό και από άλλες πηγές δημόσιας χρηματοδότησης για την εύρυθμη λειτουργία του και για τη διαρκή βελτίωση, ανάπτυξη και επέκτασή του.

18. Η ένταξη της διάστασης της τυφλότητας σε όλες τις πολιτικές που εκπονούνται και εφαρμόζονται από την ελληνική Πολιτεία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η προώθηση της προσβασιμότητας στο δομημένο περιβάλλον, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς -χερσαία, εναέρια και διαθαλάσσια- στην Κοινωνία της Πληροφορίας, στο διαδίκτυο κ.λπ., σε συνδυασμό με τη δωρεάν παροχή τεχνικών βοηθημάτων στα τυφλά άτομα και στα άτομα με προβλήματα όρασης.

19. Η συμμετοχή των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης στα πολιτιστικά δρώμενα της τοπικής κοινωνίας, η ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και η με κάθε μέσο άρση των εμποδίων για ελεύθερη και ανεμπόδιστη συμμετοχή αυτών στην πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. Η δημιουργία πνευματικών κέντρων και εντευκτηρίων ειδικά εξοπλισμένων για την πνευματική εξύψωση και ψυχαγωγία των μελών του Δ.Σ.Τ.

20. Η εκπόνηση και εφαρμογή για τα τυφλά άτομα και τα άτομα με προβλήματα όρασης προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης, ψυχαγωγίας και ελεύθερου χρόνου, πολιτισμού και μαζικού αθλητισμού.

21. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων για τα τυφλά άτομα και τα άτομα με προβλήματα όρασης σε όλη την περιοχή των Δωδεκανήσων που συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία μεταξύ των άλλων μπορούν να αφορούν στη Δια Βίου Μάθηση, στην επιμόρφωση, στην κατάρτιση, στην ενημέρωση-ευαισθητοποίηση, στην εκπόνηση ερευνών και μελετών, και γενικότερα η υλοποίηση κάθε είδους προγράμματος, είτε από μόνος του, είτε από κοινού με άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, όπως κάθε φορά προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

22. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων επείγουσας αναπτυξιακής, ανθρωπιστικής ή επισιτιστικής βοήθειας υπέρ των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης σε όλη την ευρύτερη περιοχή των Δωδεκανήσων, είτε από μόνος του, είτε σε συνεργασία με άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που έχουν πιστοποιηθεί για αυτό το σκοπό.

23. Η ανάπτυξη δράσεων για τη διάδοση των αξιών του Καταναλωτικού Κινήματος μέσα στο Κίνημα των Τυφλών, η προάσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης ως καταναλωτές, αναγνωρίζοντας ότι αυτά τα άτομα δεν είναι μόνο γενικοί καταναλωτές, αλλά και ειδικοί, οι οποίοι κάνουν χρήση ειδικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ειδικότερα, ο Δ.Σ.Τ. δύναται να ιδρύει ή να μετέχει σε Ενώσεις Καταναλωτών, Καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς κ.λπ. για τη διασφάλιση της ποιοτικότερης και ασφαλέστερης πρόσβασης των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης στα ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την τυφλότητα και την εν γένει έλλειψη όρασης. Η πρόσβαση στα αγαθά και στις υπηρεσίες είναι ουσιώδης στρατηγική επιδίωξη του Δ.Σ.Τ. για να διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη συμμετοχή όλων των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης στην κοινωνία. Η φορολογική και δασμολογική απαλλαγή εκείνων των αγαθών που απευθύνονται στα τυφλά άτομα και στα άτομα με προβλήματα όρασης συνιστά μέρος αυτού του σκοπού.

24. Η συμμετοχή του Δ.Σ.Τ. στους αγώνες των κοινωνικών και συνδικαλιστικών κινημάτων της Χώρας, αλλά και στα γενικότερα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά δρώμενα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΜΕΣΑ

Για την πραγματοποίηση των σκοπών του προηγούμενου άρθρου, ο Δ.Σ.Τ. θα χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο, όπως:

α) Το συντονισμό των μελών του για γενικότερα αιτήματα που διεκδικεί.

β) Τη συστηματική ενημέρωση των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης που κατοικούν οπουδήποτε στα Δωδεκάνησα και του περιβάλλοντός τους, της κοινής γνώμης, της Κυβέρνησης, των κομμάτων, των οργανώσεων και των οργανισμών σε όλη την Ελλάδα, για θέματα που αφορούν στα τυφλά άτομα και στα άτομα με προβλήματα όρασης, με κάθε πρόσφορο μέσο.

γ) Την παροχή υλικής βοήθειας και ηθικής συμπαράστασης στα μέλη του, στο βαθμό των δυνατοτήτων του.

δ) Τη χορήγηση βραβείων ή υποτροφιών για προσπάθειες των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης ή κάθε προσώπου που συμβάλλει στη βελτίωση της θέσης των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Την έκδοση εφημερίδας, περιοδικού ή ενημερωτικών φυλλαδίων, καθώς και κάθε άλλο νόμιμο και πρόσφορο μέσο που θα αποβλέπει στην επιτυχία των σκοπών του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 4: ΜΕΛΗ

Τα μέλη του Δ.Σ.Τ. διακρίνονται σε: τακτικά, δόκιμα, συνεργά, αρωγά και επίτιμα.

1. Τακτικά μέλη θεωρούνται όλα τα τυφλά άτομα και τα άτομα με προβλήματα όρασης με τουλάχιστον 67% αμιγώς οπτική αναπηρία και άνω που κατοικούν οπουδήποτε στα Δωδεκάνησα. Επίσης τακτικά μέλη του σωματείου θεωρούνται και οι αλλοδαποί πολίτες που είναι τυφλοί και άτομα με προβλήματα όρασης οι οποίοι κατοικούν μόνιμα στα Δωδεκάνησα και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Τα αιτούντα την εγγραφή τους μέλη πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. Υποβάλλουν δε σχετική έντυπη αίτηση εγγραφής προς το Δ.Σ. του Δ.Σ.Τ., προσκομίζοντας τα απαιτούμενα παραστατικά πιστοποίησης της οπτικής τους αναπηρίας, όπως πιστοποιητικό-βεβαίωση ή ιατρική γνωμάτευση ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο (αποδεικτικό λήψης επιδόματος τυφλότητας) από δημόσια υγειονομική επιτροπή ή από άλλη δημόσια αρχή, στην οποία εμφανώς να διαπιστώνεται και να αναγράφεται ότι υπάρχει ποσοστό οπτικής αναπηρίας-απώλεια όρασης τουλάχιστον 67% και άνω, καταβάλλοντας επίσης παράβολο εγγραφής ποσού τριών ευρώ (3€).

2. Δόκιμα μέλη εγγράφονται τα με τις παραπάνω προϋποθέσεις τυφλά άτομα και άτομα με προβλήματα όρασης ηλικίας κάτω των 16 ετών, με την συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων τους.

3. Συνεργά μέλη είναι ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν σκοπό που συνάδει με τους σκοπούς του Δ.Σ.Τ.

4. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. όσοι έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες για την πρόοδο των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης.

5. Αρωγά μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που καταβάλλουν τακτικά οικονομική εισφορά για τους σκοπούς του Δ.Σ.Τ.

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Παύουν να είναι μέλη αυτοδικαίως και μετά από απόφαση του Δ.Σ.:

1. Όσοι το ζητήσουν με αίτησή τους και εφόσον έχουν τακτοποιήσει προς το σωματείο κάθε οικονομική τους υποχρέωση.

2. Όσοι καθυστερούν τις συνδρομές τους πάνω από 2 χρόνια, αφού πρώτα ειδοποιηθούν από το Δ.Σ. εγγράφως. Όσοι διαγράφηκαν επειδή καθυστέρησαν τις εισφορές τους, επανεγγράφονται εφόσον καταβάλλουν τα οφειλόμενα.

3. Όσα μέλη ανήκουν σε άλλα ομοειδή κατά σκοπό και σύνθεση σωματεία.

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα τακτικά μέλη του Δ.Σ.Τ. υποχρεούνται:

1. Να πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού και στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου.

2. Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους και να σέβονται τις αποφάσεις της πλειοψηφίας.

3. Να επιδεικνύουν συμπεριφορά σύμφωνη με την αξιοπρέπεια ενός μέλους του σωματείου και να μη γίνονται υπαίτιοι ηθικής ή υλικής ζημιάς του Δ.Σ.Τ.

4. Να μετέχουν σε όλες τις εκπολιτιστικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις, τις συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις, και σε όλες γενικά τις ενέργειες και δραστηριότητες του σωματείου και να εργάζονται με ζήλο και ενδιαφέρον για την πραγμάτωση των σκοπών και των στόχων του.

5. Να προσφέρουν πρόθυμα τις τυχόν ειδικές γνώσεις τους, την πείρα τους και την προσωπική τους δραστηριότητα, όταν τους ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση του Δ.Σ.Τ.

6. Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στο ταμείο του Σωματείου ως ετήσια συνδρομή πέντε ευρώ (5€), η οποία εισπράττεται από το Δ.Σ.Τ. σύμφωνα με τα κατά το νόμο προβλεπόμενα παραστατικά. Το ποσό για το παράβολο εγγραφής μέλους, για την ετήσια συνδρομή μέλους και για το παράβολο υποψηφιότητας μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι το εν λόγω θέμα έχει συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης.

7. Κάθε τυφλό άτομο ή άτομο με πρόβλημα όρασης που έχει και διατηρεί την ιδιότητα του τακτικού μέλους του Δωδεκανησιακού Συλλόγου Τυφλών είναι υποχρεωμένο να μην εγγράφεται και να μην ανήκει ταυτόχρονα σαν τακτικό μέλος σε ομοειδές κατά το σκοπό και τις επιδιώξεις ή αμιγές κατά τα μέλη του Σωματείο τυφλών, οπουδήποτε και αν αυτό εδρεύει. Τα τακτικά μέλη του Δ.Σ.Τ., εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές και λοιπές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο και είναι γραμμένα πριν από 2 τουλάχιστον μήνες στο μητρώο μελών του Δ.Σ.Τ., έχουν το δικαίωμα:

Α) Να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν μέρος με την ψήφο τους στη λήψη των αποφάσεων.

Β) Να ελέγχουν τις πράξεις του Δ.Σ. για όλα τα θέματα της δραστηριότητάς του και να αποφασίζουν για τα συγκεκριμένα θέματα που υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη κάθε Γενικής Συνέλευσης, εκφράζοντας ελεύθερα την γνώμη τους.

Γ) Να ελέγχουν τα μέλη του Δ.Σ., της Ε.Ε. και της Εφορευτικής Επιτροπής.

Δ) Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

Ε) Να συμμετέχουν στην όλη κίνηση και ζωή του Σωματείου και να λαμβάνουν μέρος σε εκδρομές, συνεστιάσεις, συγκεντρώσεις, μαζικές κινητοποιήσεις και σε όλη γενικά τη δραστηριότητα του Δ.Σ.Τ.

ΣΤ) Να λαμβάνουν χρηματικά βοηθήματα, φάρμακα, και κάθε άλλη παροχή και διευκόλυνση, σε βαθμό και σε έκταση των δυνατοτήτων του σωματείου, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του Δωδεκανησιακού Συλλόγου Τυφλών (Δ.Σ.Τ.), ο οποίος αποτελεί Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο-Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) είναι:

1. Οι εισφορές των τακτικών μελών του.

2. Τα παράβολα εγγραφής των τακτικών μελών του.

3. Οι εισφορές των αρωγών μελών του.

4. Οι τόκοι από τυχόν καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα.

5. Οι εναπομείνασες εισφορές αποχωρούντων μελών.

6. Οι τυχόν επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό και από άλλες Κρατικές και Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμούς κ.τ.λ.

7. Κάθε πρόσοδος από την εν γένει λειτουργία του, όπως από εκδηλώσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, υπηρεσίες κ.τ.λ.

8. Τα παράβολα των υποψηφίων.

9. Οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, καθώς και οι τυχόν χορηγίες από ιδιώτες προς τον Δ.Σ.Τ., όπως επίσης και από κάθε εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς του σωματείου και στην κείμενη νομοθεσία.

Για τις δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες ισχύουν ειδικότερα τα εξής:

α) Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπον γίνονται δεκτές μετά από έγκριση του Δ.Σ. του Δωδεκανησιακού Συλλόγου Τυφλών.

β) Οι καταλειπόμενες κληρονομιές στο σωματείο γίνονται δεκτές πάντοτε με απογραφή.

γ) Κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Δ.Σ.Τ. για ορισμένο σκοπό τελούν σε ιδιαίτερη διαχείριση μέσα στον προϋπολογισμό του σωματείου, οι τυχόν δε πρόσοδοι που προέρχονται από αυτές διατίθενται αποκλειστικά κατά τους όρους του διαθέτη ή του δωρητή.

10. Τα γενικά έσοδα του Δ.Σ.Τ. τα διαχειρίζεται το Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και την κείμενη νομοθεσίας.

11. Από συμμετοχή του Δ.Σ.Τ. σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, από συμμετοχή σε άλλα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από Υπουργεία, Κρατικές Υπηρεσίες, Δημόσιους ή Κρατικούς Οργανισμούς, Ιδιωτικούς Οργανισμούς κ.τ.λ. και από κάθε άλλη νόμιμη οικονομική ενίσχυση ή έσοδο.

ΑΡΘΡΟ 8: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Τα Καταστατικά Όργανα του Δ.Σ.Τ. είναι :
Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Ελεγκτική Επιτροπή, η Γενική Συνέλευση και η Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Ο Δωδεκανησιακός Σύλλογος Τυφλών διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια μεταξύ των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και είναι γραμμένα σαν τακτικά μέλη δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τις αρχαιρεσίες-εκλογές.

Εκλογή του Δ.Σ. μπορεί να γίνει και πριν τη συμπλήρωση της τριετίας, όποτε παραστεί ανάγκη τέτοιας εκλογής, ιδιαίτερα ύστερα από παραίτηση της πλειοψηφίας των μελών του ή πτώση μετά από καταψήφιση του Δ.Σ. σε πρόταση μομφής ή μετά από καταψήφιση του οικονομικού απολογισμού/ισολογισμού, οπότε υποχρεωτικά προκηρύσσονται αρχαιρεσίες.

Μέσα σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο από την εκλογή του, το Δ.Σ. συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού, ή εάν αυτός για οποιονδήποτε λόγο δεν δύναται ή κωλύεται, με πρόσκληση ενός (1) από τους συμβούλους του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού, και εκλέγει μεταξύ των πέντε (5) συμβούλων, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Οργανωτικό Γραμματέα.

Σε περίπτωση που δεν συγκροτηθούν σε Σώμα, συνέρχεται και πάλι εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της πρώτης προθεσμίας. Εάν και πάλι δεν έχει επιτευχθεί η συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα, η Εφορευτική Επιτροπή που διενήργησε τις τελευταίες αρχαιρεσίες συνέρχεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες και προκηρύσσει νέες αρχαιρεσίες. Μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. το παλαιό ασχολείται με τις τρέχουσες λειτουργίες του σωματείου.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και αρχίζει πάντοτε από την επόμενη ημέρα των εκλογών.

Οι ιδιότητες των μελών του Δ.Σ. είναι τιμητικές και άμισθες.

2. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, όπου αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, και έκτακτα όποτε κατά την κρίση του Προέδρου παραστεί ανάγκη ή εάν το ζητήσουν τουλάχιστον τρεις (3) σύμβουλοι. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατατίθενται στη γραμματεία του σωματείου τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντες τρεις (3) τουλάχιστον εκ των συμβούλων, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος.

Το Δ.Σ. με απόφασή του μπορεί να οργανώνει τη διαβούλευση μεταξύ των μελών του χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα που η τεχνολογία προσφέρει κάθε φορά.

3. Σε περίπτωση θανάτου, αποχώρησης ή αποχής αδικαιολόγητα από τρεις (3) τακτικές διαδοχικές συνεδριάσεις μέλους του Δ.Σ., αυτό αντικαθίσταται οριστικά από το κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού του. Σε περίπτωση όμως δικαιολογημένης προσωρινής απουσίας πάνω από μήνα, αντικαθίσταται προσωρινά από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού του, μέχρι την επάνοδο του μέλους που απουσιάζει, εφόσον κατά την κρίση του Δ.Σ. είναι απαραίτητη η αντικατάσταση αυτή.

Η απουσία όμως δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών.

4. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Καταστατικό, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Νόμου. Δεν ευθύνονται εφόσον ήταν απόντα κατά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση ή ήταν παρόντα μεν, αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας μετά από μομφή κατά οποιουδήποτε μέλους του Δ.Σ. υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ

1. Το Δ.Σ. διοικεί το Σωματείο βάσει του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Διαχειρίζεται υπεύθυνα και αλληλέγγυα την περιουσία του Δ.Σ.Τ., προασπίζει με κάθε νόμιμο τρόπο τα συμφέροντα του Σωματείου, και γενικά των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης, αποφασίζει για κάθε τακτική και έκτακτη δαπάνη και για κάθε ενέργεια για τη σωστή εφαρμογή των προγραμμάτων του, και επιλαμβάνεται για κάθε θέμα που επηρεάζει αντικειμενικά τα συμφέροντα των μελών του Σωματείου και των τυφλών ατόμων και των ατόμων με προβλήματα όρασης γενικότερα.

Καταρτίζει σχέδιο ετήσιου προγράμματος δράσης του Δ.Σ.Τ. και μελετάει, επεξεργάζεται, συγκεντρώνει και εγκρίνει οποιοδήποτε υλικό κατάλληλο και χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

2. Το Δ.Σ είναι υποχρεωμένο να τηρεί και να φυλάσσει τα εξής βιβλία: α) Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, β) Βιβλίο Μητρώου Μελών, γ) Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, δ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, ε) Βιβλίο εσόδων και εξόδων, στ) Βιβλίο Εκθέσεων Ελεγκτικής Επιτροπής, ζ) Διπλότυπα εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών, και οποιοδήποτε άλλο κρίνει χρήσιμο και απαραίτητο, καθώς και ό,τι άλλο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Δ.Σ. με απόφασή του διορίζει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό και καθορίζει την υπηρεσία και τη μισθοδοσία του, υπογράφοντας τη σχετική σύμβαση εργασίας. Το υπαλληλικό προσωπικό για την εκτέλεση των καθηκόντων του τελεί κάτω από τις εντολές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.

Το Δ.Σ. προσλαμβάνει επίσης για την κάθε υπόθεση του Δ.Σ.Τ. δικηγόρο ως νομικό σύμβουλο του Σωματείου, καθορίζοντας συγχρόνως και την συγκεκριμένη κάθε φορά αμοιβή του.

Το Δ.Σ. με απόφασή του διορίζει ένα βλέποντα υπάλληλο σαν Ειδικό Γραμματέα του Σωματείου, ο οποίος εκτελεί τα εξής καθήκοντα:

α. Γράφει τα πρακτικά του Δ.Σ. με υπαγόρευση του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα, καθώς και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και κάθε άλλης συνεδρίασης.

β. Τηρεί το πρωτόκολλο αλληλογραφίας και το Μητρώο των Μελών του σωματείου.

γ. Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμών και με τον Ταμία τις αποδείξεις εισπράξεων και εισπράττει τις συνδρομές των μελών.

δ. Γράφει με υπαγόρευση από τον Πρόεδρο ή το Γενικό Γραμματέα ή άλλο μέλος οριζόμενο από το Δ.Σ. έγγραφα του Σωματείου.

ε. Εκτελεί κάθε άλλη εργασία του Δ.Σ.Τ. που του αναθέτει το Δ.Σ. και ευθύνεται με το Γενικό Γραμματέα για την όλη περιουσία του Σωματείου. Όλα τα καθήκοντά του ο Ειδικός Γραμματέας τα εκτελεί με τις εντολές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.

4. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος με το Γενικό Γραμματέα, σε περίπτωση θανάτου μέλους, παραβρίσκονται στην κηδεία, και ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. μπορούν και να καταθέσουν και στεφάνι στη μνήμη του εκλιπόντος. Σε περίπτωση θανάτου μέλους των καταστατικών οργάνων του Δ.Σ.Τ. αναρτάται μεσίστια η ελληνική σημαία έξω από τα γραφεία σε ένδειξη πένθους, την κηδεία δε, ακολουθεί το Δ.Σ. και δέκα τουλάχιστον μέλη του Σωματείου.

Για τα έξοδα κηδείας τακτικού μέλους του Δ.Σ.Τ., συνεισφέρει οικονομικά και το Σωματείο, αν το μέλος δεν ήταν ασφαλισμένο σε Οργανισμό που καλύπτει τα σχετικά έξοδα.

Χρηματικά βοηθήματα σε άπορα και ανασφάλιστα μέλη καταβάλλει το Δ.Σ. ύστερα από σχετική απόφαση, εφόσον και πάλι το επιτρέπουν τα οικονομικά του ταμείου. Καταβάλλει επίσης τα αναγκαία φάρμακα θεραπείας του, εφόσον το μέλος είναι άπορο και ανασφάλιστο.

ΑΡΘΡΟ 11: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Προέδρου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Δ.Σ και το Σωματείο ενώπιον των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.

Παρίσταται και εκπροσωπεί τον Δ.Σ.Τ. σε οποιαδήποτε κρατική Αρχή, οποιοδήποτε ιδιωτικό φορέα ή ιδιώτη σε όλες τις σχέσεις και διαφορές.

Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα γενικά τα έγγραφα του Σωματείου και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και τα εντάλματα πληρωμής, ασκεί δε και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή καθήκον που απορρέει από το Νόμο και το καταστατικό.

Ενδιαφέρεται για την πιστή τήρηση του καταστατικού και την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου. Προασπίζει τα συμφέροντα του Δ.Σ.Τ. και των μελών, καθώς και την περιουσία του Σωματείου, και γενικά επιμελείται για την καλή λειτουργία και δραστηριότητα του Δ.Σ.Τ.

Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

2. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα.

Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.Τ. διευθύνει τα γραφεία του Σωματείου, τηρεί τα βιβλία, φυλάσσει το Αρχείο και τη σφραγίδα του Δ.Σ.Τ., το μητρώο των μελών και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο του Σωματείου.

Συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Ειδικό Γραμματέα τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα έγγραφα του Σωματείου, και τηρεί τα πρακτικά του Δ.Σ., τα οποία υπογράφουν όλοι οι παριστάμενοι στα Συμβούλια σύμβουλοι.

Μεριμνά για την τυχόν πρόσληψη υπαλλήλων ύστερα από ειδική απόφαση του Δ.Σ.

Είναι υπεύθυνος για την ταξινόμηση και φύλαξη του υλικού και κάθε άλλου αντικειμένου που ανήκει στον Δ.Σ.Τ., και καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο από αυτό.

3. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Ταμία.

Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο Ταμείου, τα παραστατικά έγγραφα του ταμείου, τα διπλότυπα εισπράξεων και εισπράττει κάθε έσοδο υπέρ του Δ.Σ.Τ. με διπλότυπες αποδείξεις, τις οποίες και υπογράφει μαζί με τον Ειδικό Γραμματέα. Πληρώνει κάθε δαπάνη και μισθοδοσίες προσωπικού, ύστερα από σχετικό ένταλμα που φέρει την υπογραφή του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και Ειδικού Γραμματέα και συνοδεύεται από το σχετικό παραστατικό. Καταθέτει οποιοδήποτε ποσό μεγαλύτερο από πεντακόσια ευρώ (500,00€) σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής του Δ.Σ. και πραγματοποιεί αναλήψεις ύστερα από ειδική απόφαση του Δ.Σ. και εξουσιοδότηση με τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον ετήσιο απολογισμό και ισολογισμό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε τρέχοντος έτους.

Ο Ταμίας πρέπει να είναι φερέγγυος. Ουδέποτε ο ταμίας εκτελεί χρέη λογιστή.

Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη των ετήσιων συνδρομών των τακτικών μελών, των αρωγών μελών και κάθε άλλη έκτακτη ή τακτική οικονομική παροχή προς το Σωματείο.

Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.

4. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Οργανωτικού Γραμματέα.

Ο Οργανωτικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τα οργανωτικά θέματα του Δ.Σ.Τ., προΐσταται των Επιτροπών που συνιστώνται μετά από απόφαση του Δ.Σ. και το ενημερώνει για τη λειτουργία τους.

Ο Οργανωτικός Γραμματέας μπορεί να ασκήσει και άλλα καθήκοντα που του αναθέτει το Δ.Σ. με απόφασή του.

Ο Οργανωτικός Γραμματέας όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.

5. Αν τα μέλη του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή και οποιαδήποτε άλλα μέλη του Δ.Σ.Τ. απασχοληθούν για λογαριασμό του Σωματείου ύστερα από συγκεκριμένη απόφαση και εντολή του Δ.Σ., δικαιούνται να λαμβάνουν από το ταμείο τα έξοδα της κίνησης και παραμονής τους, από ειδικό κονδύλιο του προϋπολογισμού που έχει προεγκρίνει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Για τον έλεγχο και την εποπτεία της διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ.Τ. εκλέγεται κάθε 3 χρόνια ή οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή με τριετή θητεία.

Η υποψηφιότητα του ιδίου μέλους και για το Δ.Σ. και για την Ε.Ε. αποκλείεται.

Στην Ε.Ε. δεν λαμβάνει μέρος μέλος συνδεόμενο με μέλος του Δ.Σ. με βαθμό συγγενείας σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και σε πλάγια μέχρι και τον τρίτο βαθμό.

Σε περίπτωση συνεκλογής συγγενών, δεν ανακηρύσσεται εκείνος που έλαβε τις λιγότερες ψήφους.

Μέσα σε 5 ημέρες από την εκλογή της, η Ε.Ε. συνέρχεται σε Σώμα, ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος μέλους του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού ή των επόμενών του κατά σειρά, αν αυτός κωλύεται, και εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή του.

Σε περίπτωση παραίτησης ενός ή δύο μελών της καλούνται οι αναπληρωματικοί κατά σειρά επιτυχίας του αυτού συνδυασμού.

2. Η Ε.Ε. ελέγχει την οικονομική και διοικητική διαχείριση του Δ.Σ. και υποβάλλει σχετική έκθεση σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Στη διάθεσή της τίθενται τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και τα βιβλία διαχείρισης, η αλληλογραφία και το αρχείο του Σωματείου.

Η Ε.Ε., σε περίπτωση παραίτησης του Δ.Σ. και άρνησης του να εκτελέσει τα καθήκοντά του, μπορεί να ορίσει προσωρινό Δ.Σ. για τη σύγκληση Συνέλευσης για τη διενέργεια αρχαιρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

Είναι υποχρεωμένη κάθε τρίμηνο να συνέρχεται και να προβαίνει σε έλεγχο, σημειώνοντας στο βιβλίο εκθέσεών της τα αποτελέσματα και τις τυχόν παρατηρήσεις του ελέγχου της, και τα μέλη της δικαιούνται να παραβρίσκονται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. με δικαίωμα γνώμης χωρίς ψήφο.

Επίσης, γνωστοποιεί στα μέλη του Δ.Σ.Τ. τις εκθέσεις του διοικητικού και οικονομικού ελέγχου.

Η Ε.Ε. για τη διενέργεια του ελέγχου της στην οικονομική και διοικητική διαχείριση του Σωματείου, δικαιούται να προσλάβει βλέποντα υπάλληλο για χρονικό όμως διάστημα το πολύ 2 ημερών.

Το προσωπικό αυτό δεν μπορεί να είναι ο Ειδικός Γραμματέας του Σωματείου. Η αντιμισθία τούτου βαρύνει τον Δ.Σ.Τ.

ΑΡΘΡΟ 13: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Οι πειθαρχικές ποινές, που καθορίζονται από το άρθρο περί διαγραφών του παρόντος Καταστατικού και από το παρόν άρθρο, επιβάλλονται στα μέλη του Δ.Σ.Τ. από Συμβούλιο, αποκαλούμενο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Τ. και αποτελούμενο από τα πέντε (5) μέλη του Δ.Σ. του σωματείου και τον Πρόεδρο της Ε.Ε.

Των συνεδριάσεων του Π.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Σ.Τ. σαν Πρόεδρος αυτού, και αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος.

Ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων συγκαλεί το Π.Σ. και υπογράφει τις αποφάσεις.

Το Π.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 4 από τα μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με τα 2/3 των παρόντων.

Τα μέλη του Δ.Σ.Τ. που καλούνται από το Π.Σ., πρέπει να καλούνται εγγράφως 5 ημέρες πριν τη συνεδρίαση, και έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης και προφορικής απολογίας.

Η απόφαση του Π.Σ., και με ευθύνη του Προέδρου ή του προεδρεύοντος, γνωστοποιείται στα μέλη 5 μέρες το αργότερο από τη λήψη της.

Το Π.Σ. εξετάζει και αποφασίζει για όσες περιπτώσεις παραπέμπονται σε αυτό από το Δ.Σ. του Δ.Σ.Τ.

Στο Π.Σ. παραπέμπονται από τη διοίκηση τα μέλη του, στις εξής περιπτώσεις:

α) Όταν η διαγωγή τους είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του Δωδεκανησιακού Συλλόγου Τυφλών.
β) Όταν αντιδρούν στις επιδιώξεις και στους σκοπούς του Δ.Σ.Τ., καθώς και όταν παρεμβάλλουν προσκόμματα στην εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου.
γ) Όταν αναπτύσσουν αντισυλλογική δραστηριότητα κατά παράβαση θεμελιωδών αρχών και άρθρων του καταστατικού.

Το Π.Σ. μπορεί να επιβάλλει τις πιο κάτω πειθαρχικές ποινές:

α) Την ποινή της επίπληξης.
β) Την ποινή της στέρησης όλων των δικαιωμάτων του μέλους του Δ.Σ.Τ. που απορρέουν από το Καταστατικό, μέχρι 2 χρόνια.
γ) Την παραπομπή, με αιτιολογημένη απόφασή του, στη Γενική Συνέλευση του Δ.Σ.Τ., το μέλος ή τα μέλη του σωματείου με το ερώτημα της διαγραφής και της οριστικής αποβολής από τον Δ.Σ.Τ.

Για τις περιπτώσεις α) και β) το μέλος ή τα μέλη μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στη Γενική Συνέλευση του Δ.Σ.Τ.

Η ένσταση κατατίθεται στη γραμματεία του Σωματείου και το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να τη συμπεριλάβει σαν θέμα στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για την περίπτωση αυτή, αρμόδιο όργανο να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση του Δ.Σ.Τ.

Οι ποινές των εδαφίων α) και β) επιβάλλονται στα μέλη εφόσον έχουν παραβεί το άρθρο του παρόντος καταστατικού περί υποχρεώσεων των μελών, και η ποινή του εδαφίου γ) επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του παρόντος καταστατικού περί διαγραφής των μελών από τον Δ.Σ.Τ.

Για τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ποινών είναι η Γενική Συνέλευση του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 14: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο στο πρώτο τετράμηνο, έκτακτα δε όταν υπάρχει ανάγκη. Όταν συγκροτείται κανονικά, αντιπροσωπεύει όλα τα μέλη του Δωδεκανησιακού Συλλόγου Τυφλών και αποφασίζει έγκυρα για όλες τις υποθέσεις του.

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος, που ορίζεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη κατά την έναρξη των εργασιών της.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, διευθύνει τις εργασίες της, δίνει το λόγο σε όσους το ζητήσουν, τον αφαιρεί από τους παρεκτρεπόμενους ή από όσους αναφέρονται σε θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης, και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.

Έχει το δικαίωμα να διακόπτει οποιαδήποτε συνεδρίαση που είναι ιδιαίτερα θορυβώδης, κατά τη διάρκεια της οποίας απειλούνται προστριβές, οπότε η Συνέλευση αυτή συνεχίζεται μετά παρέλευση οχτώ (8) ακριβώς ημερών, χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο και χρόνο με οσαδήποτε παρόντα μέλη, με όσα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν πρόλαβαν να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις.

Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης συντάσσονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το Νομικό Σύμβουλο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης, το Νομικό Σύμβουλο και τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.

Στα πρακτικά αυτά σημειώνονται και καταχωρούνται τα αποτελέσματα κάθε ψηφοφορίας που διενήργησε η Εφορευτική Επιτροπή, καθώς και οι αποφάσεις της.

2. Τακτική Γενική Συνέλευση

α. Στην τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται η λογοδοσία από το Δ.Σ. για το έτος που πέρασε και υποβάλλεται έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ., όπως και απολογισμός και ισολογισμός ταμείου.
β. Υποβάλλεται από την Ε.Ε. έκθεση ελέγχου.
γ. Υποβάλλεται και εγκρίνεται ο προϋπολογισμός για το τρέχον έτος.
δ. Συζητούνται όσα άλλα θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης.

3. Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν το Δ.Σ. την κρίνει αναγκαία ή υποβληθεί αίτηση υπογεγραμμένη από το 1/10 το λιγότερο των ταμειακώς εντάξει μελών. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα, οπότε το Δ.Σ. ή η Ε.Ε. μέσα σε 1 μήνα από την υποβολή της αίτησης υποχρεούνται να τη συγκαλέσουν.

Σε περίπτωση αμέλειάς τους να συγκαλέσουν τη Συνέλευση, μπορούν οι αιτούντες να προσφύγουν στον Πρόεδρο Πρωτοδικών (άρθρο 96 Α.Κ.).

Εφόσον όμως η Γενική Συνέλευση κρίνει ότι τα θέματα για τα οποία συγκλήθηκε με αίτηση μελών είναι αβάσιμα και έγιναν για κωλυσιεργία, δικαιούται να θεωρήσει την αίτηση σαν ανάρμοστη συμπεριφορά τους και να επιβάλλει σε αυτούς τα έξοδα της Συνέλευσης. Το αβάσιμο θέμα δεν μπορεί να υποβληθεί πάλι από τα ίδια πρόσωπα πριν από τη παρέλευση τριετίας.

4. Πρόσκληση Συνελεύσεων.

Για τη σύγκληση των Συνελεύσεων, τα τακτικά μέλη ειδοποιούνται με έγγραφες ατομικές προσκλήσεις, στις οποίες πρέπει να αναγράφονται η ημέρα, ο μήνας, η ώρα, ο τόπος συγκέντρωσης και τα προς συζήτηση θέματα. Θέμα που δεν αναγράφεται στις προσκλήσεις δεν μπορεί να συζητηθεί ούτε στις τακτικές ούτε στις έκτακτες συνελεύσεις.

5. Απαρτία Συνελεύσεων.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκεται το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών.

Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, συνέρχεται νέα Γενική Συνέλευση σε 7 ημέρες, την ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Σε περίπτωση αναγκαστικής αλλαγής χώρου και χρόνου, τα μέλη πρέπει να ειδοποιούνται έγκαιρα. Τη φορά αυτή βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παρευρίσκονται, κανένα νέο θέμα δεν μπορεί να συζητηθεί στη δεύτερη αυτή Συνέλευση.

6. Αποφάσεις και ψηφοφορίες Συνελεύσεων.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. στερούνται ψήφου σε ψηφοφορία που αφορά ζητήματα εμπιστοσύνης προς τα όργανα αυτά, σε περίπτωση που γίνεται μομφή εναντίον τους.

Η ψηφοφορία είναι πάντοτε μυστική όταν αφορά αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. και την Ε.Ε. ή προς μέλος των ως άνω καταστατικών οργάνων από ατομικά και προσωπικά γενικά ζητήματα, ενώ με ανάταση του χεριού όταν πρόκειται: α) για έγκριση του οικονομικού απολογισμού/ισολογισμού και η έγκρισή του αποτελεί αυτοδίκαιη απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του απερχόμενου Δ.Σ. και της απερχόμενης Ε.Ε., β) για έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων του Δ.Σ. «Διοικητικός Απολογισμός» και γ) για έγκριση του προϋπολογισμού του Δ.Σ.Τ. του τρέχοντος έτους. Όλες οι ψηφοφορίες πραγματοποιούνται με ανάταση του χεριού και ποτέ δια βοής, ή όπως κατά περίπτωση προβλέπεται στο ισχύον Καταστατικό. Η ψήφος ασκείται προσωπικά και ποτέ με εξουσιοδότηση.

Η μυστική ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών του σωματείου διεξάγεται με ψηφοδέλτια γραμμένα σε γραφή Braille και βλεπόντων.

Ψηφίσματα που κατατίθενται στο προεδρείο της Συνέλευσης μπορούν να συζητηθούν μετά τη λήξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 15: ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του Δ.Σ.Τ. (Δ.Σ. και Ε.Ε.), καθώς και οποιαδήποτε μυστική ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα, πραγματοποιούνται πάντοτε από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που αποτελείται από τακτικά μέλη του Σωματείου τα οποία έχουν τα προσόντα εκλογιμότητας και ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

Όταν πρόκειται για διεξαγωγή αρχαιρεσιών-εκλογών, τα τρία μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται με ισάριθμα αναπληρωματικά τους από την Τακτική Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση. Σε περίπτωση που προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές μετά από καταψήφιση απολογισμού ή υπερψήφιση μομφής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, τις εκλογές αυτές διεξάγει η ίδια Εφορευτική Επιτροπή που διενήργησε τις παραπάνω αρχαιρεσίες.

Η Εφορευτική Επιτροπή, μετά τη συγκρότησή της σε Σώμα, εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρό της και επιμελείται και επιβλέπει την όλη διαδικασία πραγματοποίησης των αρχαιρεσιών και διεξάγει την ψηφοφορία και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους αναπληρωματικούς τους.

Για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και το αποτέλεσμά της, συντάσσεται πρακτικό από την Εφορευτική Επιτροπή σε συνεργασία με το Νομικό Σύμβουλο, το οποίο καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων του Δ.Σ.Τ.

ΑΡΘΡΟ 16: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΕΚΛΟΓΕΣ

1. Εξήντα (60) ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας των δύο (2) καταστατικών οργάνων (Δ.Σ. και Ε.Ε.), το Δ.Σ. προκηρύσσει γενικές αρχαιρεσίες-εκλογές και καλεί με έγγραφη ατομική πρόσκληση όλα τα μέλη του Δ.Σ.Τ. στο σύνολο των Δωδεκανήσων να συμμετέχουν σε αυτές. Οι εκλογές πραγματοποιούνται πάντοτε Κυριακή στην έδρα του Σωματείου.

2. Οι ενδιαφερόμενοι να εκλεγούν, και εφόσον έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, συγκροτούν ενιαίους συνδυασμούς για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. Ο υποδεικνυόμενος από κάθε συνδυασμό ως επικεφαλής του, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγράφως στη Γραμματεία του Δ.Σ.Τ. τα ονόματα των υποψηφίων του συνδυασμού για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. με απόλυτη αλφαβητική σειρά για κάθε καταστατικό όργανο, με εξαίρεση το όνομα του ιδίου που αναγράφεται πρώτο στη δήλωση υποψηφιότητας του συνδυασμού του. Ο επικεφαλής επίσης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στη Γραμματεία του Σωματείου τόσα παράβολα υποψηφιότητας όσοι είναι οι υποψήφιοι του συνδυασμού του, εξοφλεί επίσης και κάθε οφειλή των υποψηφίων του συνδυασμού του προς τον Δ.Σ.Τ. Επίσης, ο επικεφαλής του κάθε συνδυασμού που υποβάλλει υποψηφιότητα, είναι πάντοτε υποψήφιος του συνδυασμού του για το Δ.Σ. Οι ως άνω υποψηφιότητες υποβάλλονται τριάντα (30) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών, δίχως να λαμβάνεται υπόψη η ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής αυτών.

3. Το παράβολο υποψηφιότητας ορίζεται σε δύο ευρώ (2€) για τον κάθε υποψήφιο.

Ο αριθμός των υποψηφίων του κάθε συνδυασμού ορίζεται σε τρεις (3) έως εννιά (9) για το Δ.Σ. και δύο (2) έως πέντε (5) για την Ε.Ε.

Ο υποψήφιος συνδυασμός δεν μπορεί να περιορίσει ή να υπερβεί τον αριθμό των υποψηφίων που ορίζονται για το κάθε όργανο γιατί δεν ανακηρύσσεται σαν υποψήφιος συνδυασμός στις εκλογές. Επίσης, δεν ανακηρύσσεται συνδυασμός που έχει υποβάλλει υποψηφιότητα για ένα από τα δύο καταστατικά όργανα.

4. Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι, που δε συμμετέχουν σε συνδυασμό, καταθέτουν ατομική δήλωση υποψηφιότητας, με ανάλογη εφαρμογή και σε αυτούς των παραπάνω διατάξεων.

5. Μετά την έγγραφη υποβολή της δήλωσης υποψηφιότητας κανείς υποψήφιος, είτε συνδυασμού, είτε μεμονωμένος, δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την υποψηφιότητά του.

6. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των υποψηφίων συνδυασμών και των δηλώσεων των μεμονωμένων υποψηφίων και εντός τριών (3) ημερών, η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει σε συνεδρίασή της τους συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψηφίους, μετά από έλεγχο των από τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού και από τον νόμο απορρεόντων προσόντων εκλογιμότητας. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής μπορούν να χρησιμοποιήσουν πρόσωπο της επιλογής και της εμπιστοσύνης τους προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντά τους και να διεκπεραιώσουν το έργο της Εφορευτικής Επιτροπής, όπως αυτό προβλέπεται στο ισχύον καταστατικό του Δ.Σ.Τ. Η Εφορευτική Επιτροπή σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου εκτυπώνει σε χαρτί όμοιου χρώματος και ποιότητας, σε γραφή Braille και βλεπόντων, σε συνεργασία με το Δ.Σ., τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ως ακολούθως:

Τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών εκτυπώνονται ενιαία, σε κοινό ψηφοδέλτιο, σε φύλλο ή φύλλα χαρτιού με αρίθμηση σελίδων. Ως πρώτο αναγράφουν το όνομα του επικεφαλής του συνδυασμού. Προηγούνται πάντοτε τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ. και ακολουθούν αυτά για την Ε.Ε.

Στα ψηφοδέλτια των μεμονωμένων υποψηφίων αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου και ο τίτλος του οργάνου για το οποίο έχει δηλωθεί υποψηφιότητα.

7. Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Τ. για την προκήρυξή τους. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται πάντοτε ημέρα Κυριακή και η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη δύση του ηλίου. Η ψηφοφορία δε, αρχίζει πάντοτε με την ανατολή του ηλίου. Οι εκλογές πραγματοποιούνται στον καθορισμένο από την ατομική πρόσκληση τόπο και χρόνο ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, παρουσία Νομικού Συμβούλου, μπορεί δε να παραταθούν εάν διαπιστωθεί από την Εφορευτική Επιτροπή ότι υπάρχουν στο χώρο ψηφοφορίας ακόμα μέλη που δεν έχουν ψηφίσει.

8. Στις αρχαιρεσίες δικαιούται να παραβρίσκεται ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού ή ανεξάρτητου υποψήφιου που δεν είναι υποψήφιος. Οι αντιπρόσωποι μπορεί να είναι και βλέποντες, μη μέλη του Δ.Σ.Τ. Οι αντιπρόσωποι έχουν το δικαίωμα παρακολούθησης της διαδικασίας των εκλογών, αλλά στερούνται το δικαίωμα παρέμβασης.

Μπορούν να υποβάλλουν έγγραφες αναφορές στον πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής και στο Νομικό Σύμβουλο.

9. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά και ταμειακά τακτοποιημένα μέλη οπουδήποτε κι αν κατοικούν στα Δωδεκάνησα. Οι εκλογικοί κατάλογοι κλείνουν ένα (1) μήνα πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, χωρίς να συνυπολογίζεται η ημέρα έναρξης. Κάθε ψηφοφόρος εφοδιάζεται από την Εφορευτική Επιτροπή με τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών και τα ατομικά ψηφοδέλτια των μεμονωμένων υποψηφίων, καθώς και με ένα λευκό, όπως επίσης και με ένα φάκελο, ο οποίος είναι μονογραμμένος από τον παριστάμενο δικηγόρο και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του Σωματείου, και εξηγεί στους εκλογείς πως πρέπει να ψηφίσουν. Η ψηφοφορία είναι μυστική.

Ο κάθε ψηφοφόρος πηγαίνει σε ειδικό παραβάν και, αφού επιλέξει το συνδυασμό, σημειώνει στο ψηφοδέλτιο με στυλό διαρκείας μπλε ή μαύρο ή με διάτρηση, σταυρό στους υποψηφίους της προτίμησής του, στο τετραγωνάκι που βρίσκεται δεξιά του ονόματος του υποψηφίου κάθε συνδυασμού, μέχρι πέντε (5) σταυρούς για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) για την Ε.Ε. Το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού είναι έγκυρο εφόσον φέρει μέχρι πέντε (5) σταυρούς για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) σταυρούς για την Ε.Ε. Ο ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει να μην θέσει κανέναν σταυρό στο ψηφοδέλτιο, σε αυτήν την περίπτωση δε, το ψηφοδέλτιο καταμετράται υπέρ του συνδυασμού. Ψηφοδέλτιο συνδυασμού που έχει πάνω από πέντε (5) σταυρούς για το Δ.Σ. και πάνω από τρεις (3) για την Ε.Ε. είναι άκυρο ως προς τους σταυρούς των υποψηφίων και καταμετράται υπέρ του συνδυασμού. Ο ψηφοφόρος τοποθετεί στο φάκελο με τον οποίο τον έχει εφοδιάσει η Εφορευτική Επιτροπή, το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού της επιλογής του, είτε για το Δ.Σ., είτε για την Ε.Ε., είτε και για τα δύο όργανα. Στην
περίπτωση των ανεξάρτητων/μεμονωμένων υποψηφίων, δεν απαιτείται σταύρωση του υποψηφίου, απλά τοποθετεί ο ψηφοφόρος το ατομικό ψηφοδέλτιο του μεμονωμένου υποψηφίου στο σχετικό φάκελο. Φάκελος που περιέχει ψηφοδέλτια διαφορετικών συνδυασμών ή ανεξάρτητων, είναι άκυρος. Άκυρος θεωρείται ο φάκελος που έχει πάνω από ένα (1) ψηφοδέλτια ανεξάρτητων υποψηφίων.

Αν το τυφλό άτομο ή το άτομο με πρόβλημα όρασης για οποιονδήποτε λόγο κατά τη δήλωσή του δυσκολεύεται να ασκήσει μόνο του το εκλογικό του δικαίωμα, μπορεί να το ασκήσει με άτομο της επιλογής και της εμπιστοσύνης του. Στη συνέχεια ρίχνει το φάκελο στην κάλπη.

10. Οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων για την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.) και για την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον Καταστατικό του Δ.Σ.Τ., σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στα ισχύοντα Καταστατικά των εν λόγω Οργανώσεων. Η Εφορευτική Επιτροπή εφοδιάζει τους ψηφοφόρους με τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών και των ανεξάρτητων υποψηφίων, καθώς επίσης και με φακέλους διαφορετικών χρωμάτων μεταξύ τους, και φυσικά διαφορετικού χρώματος και με αυτόν που δίδεται για τη ψηφοφορία για το Δ.Σ. του Δ.Σ.Τ.

Στην περίπτωση των εκλογών για την Ε.Ο.Τ. και την Ε.Σ.Α.μεΑ. δεν τίθεται όριο σταυρών σε κάθε ψηφοδέλτιο συνδυασμού. Τα ψηφοδέλτια δε των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων εκτυπώνονται κατά τον ίδιο τρόπο που εκτυπώνονται και τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. του Δ.Σ.Τ.

ΑΡΘΡΟ 17: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.Τ.

1. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, και εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν προκύπτει καμιά ανάγκη παράτασής της και αν δεν υπάρχουν ενστάσεις από εκπροσώπους συνδυασμών ή ανεξάρτητων, η Εφορευτική Επιτροπή, παρουσία των αντιπροσώπων των υποψηφίων και του Νομικού Συμβούλου, αποσφραγίζει την κάλπη και αρχίζει τη διαλογή των ψήφων κατά συνδυασμούς, κατά μεμονωμένους και κατά υποψηφίους των συνδυασμών, και με σύστημα απλής αναλογικής σχηματίζει και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες στο Δ.Σ. και την Ε.Ε. ως ακολούθως.

2. Καταμετρά όλα τα έγκυρα ψηφοδέλτια, ανεξάρτητα από συνδυασμούς και μεμονωμένους, και διαιρεί τον αριθμό αυτό με τον αριθμό 5 για το Δ.Σ. και με τον αριθμό 3 για την Ε.Ε.

Το αποτέλεσμα των διαιρέσεων, αφαιρουμένου του κλάσματος, αποτελεί εκλογικό μέτρο για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. και το αποτέλεσμα, αφαιρουμένου του κλάσματος, δίδει τις έδρες που θα λάβει ο συνδυασμός ή ο μεμονωμένος υποψήφιος στη πρώτη αυτή κατανομή.

Αμέσως μετά καταγράφει τα τυχόν υπόλοιπα σε ψήφους κάθε συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου. Οι υπολειπόμενες έδρες κατανέμονται σε δεύτερη ή τρίτη κατανομή.

Οι συνδυασμοί και οι ανεξάρτητοι συμμετέχουν στη δεύτερη και τρίτη κατανομή και με βάση τα υπόλοιπά τους, μοιράζονται τις υπόλοιπες αδιάθετες έδρες.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. για οποιαδήποτε αιτία, αυτό αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. από το αμέσως επόμενο αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού στον οποίο ανήκει το μέλος που αποχωρεί, σε περίπτωση δε ανεξαρτήτου, από τον αμέσως επόμενο ανεξάρτητο. Εάν δεν υπάρχει ανεξάρτητος, τότε η θέση καταλαμβάνεται από τον πρώτο επιλαχόντα του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασμοί, τότε καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο και εκλέγονται οι κατά σειράν πλειοψηφίσαντες στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή (σχετική πλειοψηφία).

ΑΡΘΡΟ 18: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΔΙΑΛΥΣΗ

Ο Δωδεκανησιακός Σύλλογος Τυφλών μπορεί να διαλυθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του και λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων, και για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η συμμετοχή του 50% συν 1 των τακτικών και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Σωματείου.

Επίσης διαλύεται και σε όσες περιπτώσεις ορίζει ο νόμος. Το Σωματείο τίθεται σε εκκαθάριση που διενεργεί Επιτροπή που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, το υπόλοιπο της περιουσίας του διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε άλλο ομοειδές Σωματείο ή στην Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η τροποποίηση καταστατικού γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου, που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ., το οποίο αποστέλλει ατομική πρόσκληση στα μέλη του Δ.Σ.Τ. τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες πριν την διεξαγωγή της, στην οποία μνημονεύονται υποχρεωτικά τα υπό τροποποίηση άρθρα.

Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών και για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η συμμετοχή του 50% συν 1 των τακτικών και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 21

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, καθορίζεται από τους σχετικούς νόμους και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

Το Σωματείο διατηρεί στρογγυλή σφραγίδα, που φέρει κυκλικά τις λέξεις «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΥΦΛΩΝ» και στο μέσον αναγράφεται το έτος ίδρυσης του Σωματείου 2013.

ΑΡΘΡΟ 23

Η πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου για την εγγραφή του Σωματείου στο βιβλίο των σωματείων. Το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης θα είναι η ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και της πρώτης Ελεγκτικής Επιτροπής του Δ.Σ.Τ. Η εκλογή αυτή θα γίνει μετά τη λογοδοσία της προσωρινής διοίκησης του Σωματείου.
Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι τρία (23) άρθρα, αφού διαβάστηκε καθαρά ώστε να ακουστεί από όλους, και αφού εγκρίθηκε άρθρο προς άρθρο και στο σύνολό του στις ..-..-2013 από όλους, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

ΡΟΔΟΣ, ..-..-2013

Μετάβαση στο περιεχόμενο