“Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ” – Διπλωματική Εργασία της Καγκελίδου Βαρβάρα – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ – Μέρος 11ο

Ιούλ 10, 2024 | Άλλες προσεγγίσεις της τυφλότητας και της αναπηρίας, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

“Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ” – Διπλωματική Εργασία της Καγκελίδου Βαρβάρα – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ – Μέρος 11ο

 

Κεφάλαιο 3ο

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 

Στο παρακάτω κείμενο θα αναλυθεί ο σκοπός και οι στόχοι της παρούσας εργασίας, θα αναφερθούν τα ερευνητικά ερωτήματα και γενικότερα η σημασία της εργασίας. Επίσης θα καταγραφούν οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν αλλά και η μέθοδος ανασκόπησης με την οποία πραγματοποιείται η έρευνα.

 

3.1          ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ

 

Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής μελέτης είναι να υπογραμμίσει την συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) σε όλες τις πτυχές της ζωής των ατόμων με σωματικές αναπηρίες, καθώς και τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω αυτής. Ειδικότερα, θα γίνει μια προσπάθεια ανάδειξης της σχέσης της τεχνητής νοημοσύνης με την σωματική αναπηρία και πως η πρώτη υποβοηθά τα άτομα με αυξημένες ανάγκες. Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένας διαρκώς εξελισσόμενος κλάδος, ο οποίος αν αξιοποιηθεί με το σωστό τρόπο, θα μπορέσει να ενισχύσει τους ανθρώπους με νέες γνώσεις και πολλές ευκαιρίες για την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Η ανάδειξη των πρωτότυπων τεχνολογικών μέσων που αξιοποιούνται ή δεν αξιοποιούνται σε καθημερινή βάση από τους διάφορους χρήστες, αλλά και πιο συγκεκριμένα από τα άτομα με αναπηρία, αποτελεί σημαντικό στοιχείο της έρευνας, καθώς καταστούν τα άτομα αυτά ικανά να αυτοεξυπηρετηθούν, να κοινωνικοποιηθούν και να νιώθουν το αίσθημα της πλήρους αυτονομίας χωρίς να βρίσκονται στο περιθώριο. Είναι γεγονός ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί επίκεντρο πολλών ερευνών καθώς παρέχει ολοένα και περισσότερες ευκαιρίες στους χρήστες της.

Για να καταστούν ακόμη πιο σαφή και κατανοητά όσα προαναφέρθηκαν, θα γίνει αναφορά σε ακόμη πιο συγκεκριμένους στόχους της έρευνας. Πρώτον, θα παρουσιαστούν οι τρόποι και τα μέσα που υποβοηθούν τα άτομα με αναπηρία, δεύτερον, το είδος της βοήθειας που τους παρέχεται εξαιτίας της χρήσης συσκευών και άλλων τεχνολογικών μέσων που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τρίτον σε ποιους τομείς τους εξυπηρετούν. Τέταρτον, με ποιους τρόπους διευκολύνεται η πρόσβαση τους στο κοινωνικό περιβάλλον αλλά και πέμπτο με ποια διαδικασία επιτυγχάνεται η αναγνώριση προσώπων, αντικειμένων ή και εμποδίων. Αυτό σημαίνει ότι θα επισημανθούν τα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί για να βοηθούν τα άτομα με σωματικές αναπηρίες να κινούνται με ασφάλεια στον χώρο και γενικότερα στο ευρύτερο περιβάλλον.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο