ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στη διαμόρφωση του ενωσιακού θεματολογίου της περιόδου 2020-2030 για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (α’ μέρος)

Δεκ 20, 2019 | Διακηρύξεις - Εκθέσεις, ΕΟΤ

Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στη διαμόρφωση του ενωσιακού θεματολογίου της περιόδου 2020-2030 για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (α’ μέρος)

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

SOC/616
Η διαμόρφωση του ενωσιακού θεματολογίου της περιόδου 2020-2030 για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στη διαμόρφωση του ενωσιακού θεματολογίου της περιόδου 2020-2030 για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
(γνωμοδότηση πρωτοβουλίας)

Εισηγητής: Ιωάννης Βαρδακαστάνης

Απόφαση της συνόδου ολομέλειας
23/01/2019
Νομική βάση
Άρθρο 32 παράγραφος 2 του Εσωτερικού Κανονισμού
Γνωμοδότηση πρωτοβουλίας

Αρμόδιο τμήμα
«Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη»
Υιοθέτηση από το τμήμα
15/11/2019
Υιοθέτηση από την Ολομέλεια
11/12/2019
Σύνοδος ολομέλειας αριθ.
548
Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
(υπέρ/κατά/αποχές) 178/2/2

1. Συμπεράσματα και συστάσεις

1.1 Η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη τις εισηγήσεις και τα συμπεράσματα που ακολουθούν κατά την εκπόνηση του «Θεματολογίου 2020-2030 για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία» (εφεξής το «θεματολόγιο»), να εφαρμόσει στο ακέραιο τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD/ΣΔΑμεΑ) και να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της βάσει του θεματολογίου του 2030 και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, όπου η αναπηρία αναφέρεται έντεκα φορές. Η ΕΟΚΕ συνιστά ειδικότερα τα εξής:

1.2 αφ’ ενός, την παρουσία σημείων επαφής για την αναπηρία σε όλες τις γενικές διευθύνσεις και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, με την τοποθέτηση του κεντρικού σημείου επαφής στη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λόγω του πολυσχιδούς χαρακτήρα του ζητημάτων των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και, αφ’ ετέρου, την επίβλεψη της εφαρμογής του θεματολογίου από μια επιτροπή για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, απαρτιζόμενη από αυτά τα σημεία επαφής. Καθότι θα υπάρχει πλέον Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την ισότητα, είναι επίσης ζητούμενο υψίστης σημασίας να υπάρχει σημείο επαφής εντός της ΓΔ Δικαιοσύνης•

1.3 τη θέσπιση διοργανικού μηχανισμού μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , με τους προέδρους τους να συνεδριάζουν κατά την έναρξη κάθε θητείας. Η ΕΟΚΕ ζητεί επίσης να συσταθεί εντός του Συμβουλίου ομάδα εργασίας για την αναπηρία με αποστολή τη διευκόλυνση του μηχανισμού αυτού•

1.4 την εκ μέρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ παροχή όλων των απαραίτητων μέσων, ανθρώπινων πόρων και χρηματοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο παρακολούθησης της ΕΕ της ΣΔΑμεΑ για να διασφαλίσει ότι είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 της ΣΔΑμεΑ•

1.5 τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συμβουλίου πρόσβασης για την εποπτεία της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ.

1.6 την εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επανεξέταση των κοινών αρμοδιοτήτων της με τα κράτη μέλη που απορρέουν από τη ΣΔΑμεΑ και το Δίκαιο της ΕΕ, έτσι ώστε να καθοριστούν οι τομείς στους οποίους η ΕΕ μπορεί να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την εφαρμογή της. Αυτό θα πρέπει να γίνει με τη σύνταξη μιας δήλωσης αρμοδιοτήτων για την αναθεώρηση της δήλωσης αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της ΕΕ και με τη σύναψη του προαιρετικού πρωτοκόλλου της ΣΔΑμεΑ•

1.7 την εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενσωμάτωση των αρχών του κοινωνικού πυλώνα στο θεματολόγιο, με συγκεκριμένες προτάσεις για την εφαρμογή της αρχής 17 με θέμα την ένταξη των ΑμεΑ•

1.8 την ανάληψη απτών δράσεων για την εφαρμογή του θεματολογίου. Οι πλέον επείγουσες δράσεις προς ανάληψη θα πρέπει να είναι οι ακόλουθες: η θέσπιση νομοθεσίας για την καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων λόγω αναπηρίας , η εκπόνηση οδηγίας για την εναρμόνιση του βαθμού της α

Μετάβαση στο περιεχόμενο