‘Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ’- ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Μ.Π.Σ. «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 14ο

Ιούλ 4, 2024 | Άλλες προσεγγίσεις της τυφλότητας και της αναπηρίας, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

‘Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ’- ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Μ.Π.Σ. «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 14ο

 

Βιβλιογραφία

 

Ackland, P., Resnikoff, S., & Bourne, R. (2017). World blindness and visual impairment: despite many successes, the problem is growing. Community eye health, 30(100), 71–73.

Agmon, M., Sa’ar, A. & Araten-Bergman, T. (2016). The person in the disabled body: a perspective on culture and personhood from the margins. Int J Equity Health, 15, 147. https://doi.org/10.1186/s12939-016-0437-2

Agran, M., Hong, S., & Blankenship, K. (2007). Promoting the self-determination of students with visual impairments: Reducing the gap between knowledge and practice. Journal of Visual Impairment and Blindness, 101(8), 453–464. doi:10.1177/0145482X0710100802

Ainscow, M. (2020). Inclusion and equity in education: Making sense of global challenges. PROSPECTS. 49. 1-12. 10.1007/s11125-020-09506-w.

Alcaraz-Rodríguez, V., Medina-Rebollo, D., Muñoz-Llerena, A., & Fernández-Gavira, J. (2021). Influence of Physical Activity and Sport on the Inclusion of People with Visual Impairment: A Systematic Review. International journal of environmental research and public health, 19(1), 443. https://doi.org/10.3390/ijerph19010443

Alfonso, V. C., & Flanagan, D. P. (2018). Essentials of specific learning disability identification (2nd ed., Vol. 1). Boston: Wiley.

Argyropoulos, V., & Stamouli, M. (2006). A collaborative action research project in an inclusive setting: Assisting a blind student. British Journal of Visual Impairment, 24(3), 128–

  1. doi:10.1177/0264619606066187

Batshaw, M. L., Roizen, N. J., & Pellegrino, L. (2019). Children with disabilities (8th ed., Vol. 1). Boston: Brookes Publishing.

Bhowmick, A. & Hazarika, S. (2017). An insight into assistive technology for the visually impaired and blind people: state-of-the-art and future trends. Journal on Multimodal User Interfaces. 11. 1-24. 10.1007/s12193-016-0235-6.

Bourne, R. R. A., Steinmetz, J. D., Saylan, M., Mersha, A. M., Weldemariam, A. H., Wondmeneh, T. G., … Vos, T. (2021). Causes of blindness and vision impairment in 2020

and trends over 30 years, and prevalence of avoidable blindness in relation to VISION 2020: The Right to Sight: An analysis for the Global Burden of Disease Study. The Lancet Global Health, 9(2), e144–e160. doi:10.1016/S2214-109X(20)30489-7

Brown, J. C., Goldstein, J. E., Chan, T. L., Massof, R., Ramulu, P., & Low Vision Research Network Study Group (2014). Characterizing functional complaints in patients seeking outpatient low-vision services in the United States. Ophthalmology, 121(8), 1655–62.e1. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2014.02.030

Brunes, A., & Heir, T. (2020). Visual impairment and depression: Age-specific prevalence, associations with vision loss, and relation to life satisfaction. World Journal of Psychiatry, 10(6), 139–149. doi:10.5498/WJP.V10.I6.139

Brunes, A., Hansen, M. B., & Heir, T. (2019). Loneliness among adults with visual impairment: Prevalence, associated factors, and relationship to life satisfaction. Health and Quality of Life Outcomes, 17(1). doi:10.1186/s12955-019-1096-y

Brunes, A., Nielsen, M. B., & Heir, T. (2018). Bullying among people with visual impairment: Prevalence, associated factors and relationship to self-efficacy and life satisfaction. World journal of psychiatry, 8(1), 43–50. https://doi.org/10.5498/wjp.v8.i1.43

Calle, A., López, A., & Campillay, M. (2021). Social Inclusion of Persons with Vision Disability: A Qualitative Systematic Review. New Trends in Qualitative Research, 8, 617– 629. doi:10.36367/NTQR.8.2021.617-629

Casserley, C. (2006). Disability, sight impairment, and the law. The British Journal of Ophthalmology, 90(10), 1220. doi:10.1136/BJO.2006.098616

Cbe, J. W. (2003). THE RIGHTS OF BLIND PEOPLE. Community Eye Health, 16(45), 1.

Retrieved from /pmc/articles/PMC1705870/

CERB. (2022). Center for Education and Rihabilitation for the Blind. Center for Education and Rihabilitation for the Blind, 1.

CERB. (2023). ΚΕΑΤ – Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης Τυφλών. Retrieved 27 March 2023, from https://keat.gr/?lang=en

Chatziralli, I. P., Sergentanis, T. N., Peponis, V. G., Papazisis, L. E., & Moschos, M. M. (2013). Risk factors for poor vision-related quality of life among cataract patients. Evaluation of baseline data. Graefe’s archive for clinical and experimental ophthalmology = Albrecht von Graefes Archiv fur klinische und experimentelle Ophthalmologie, 251(3), 783–789. https://doi.org/10.1007/s00417-012-2194-2

Committee to Evaluate the Supplemental Security Income Disability Program for Children with Mental Disorders; Board on the Health of Select Populations; Board on Children, Youth, and Families; Institute of Medicine; Division of Behavioral and Social Sciences and Education; The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; Boat TF, Wu JT, editors. Mental Disorders and Disabilities Among Low-Income Children. Washington (DC): National Academies Press (US); 2015 Oct 28. 9, Clinical Characteristics of Intellectual Disabilities. Διαθεσιμο στο: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK332877/

Demmin, D. L., & Silverstein, S. M. (2020). Visual Impairment and Mental Health: Unmet Needs and Treatment Options. Clinical ophthalmology (Auckland, N.Z.), 14, 4229–4251. https://doi.org/10.2147/OPTH.S258783

Doikou, M., & Manitsa, I. (2022). Social support for students with visual impairments in educational institutions: An integrative literature review . British Journal of Visual Impairment, 2022(1), 29–47. doi:10.1177/0264619620941885

EBU. (2022). European Blind Union | Greece . The Voice of Blind and Partially Sighted People in Europe, 1.

Erickson, K. A., & Koppenhaver, D. (2019). Comprehensive literacy for all : teaching students with significant disabilities to read and write (1st ed., Vol. 1). New York: Brookes Publishing.

Fte. (2023). Φάρος Τυφλών της Ελλάδος. Retrieved 27 March 2023, from https://fte.org.gr/en/

Gamage, K. A. A., Dehideniya, D. M. S. C. P. K., & Ekanayake, S. Y. (2021). The Role of Personal Values in Learning Approaches and Student Achievements. Behavioral sciences (Basel, Switzerland), 11(7), 102. https://doi.org/10.3390/bs11070102

Glatz, M., Riedl, R., Glatz, W., Schneider, M., Wedrich, A., Bolz, M., & Strauss, R. W. (2022). Blindness and visual impairment in Central Europe. PLOS ONE, 17(1), e0261897. doi:10.1371/JOURNAL.PONE.0261897

Glenk, L. M., Přibylová, L., Stetina, B. U., Demirel, S., & Weissenbacher, K. (2019). Perceptions on Health Benefits of Guide Dog Ownership in an Austrian Population of Blind People with and without a Guide Dog. Animals : an open access journal from MDPI, 9(7), 428. https://doi.org/10.3390/ani9070428

Goering S. (2015). Rethinking disability: the social model of disability and chronic disease. Current reviews in musculoskeletal medicine, 8(2), 134–138. https://doi.org/10.1007/s12178- 015-9273-z

Government Gazette. (2022). Νομοθεσία. Retrieved 27 March 2023, from https://www.friendsforlife.gr/en/legislation/

Hajisoteriou, C. & Sorkos, G. (2022). Towards a new paradigm of “Sustainable Intercultural and inclusive education”: A comparative “blended” approach, Education Inquiry, 14:4, 496- 512, DOI: 10.1080/20004508.2022.2071016

Handbook of Social Inclusion. (2020). Handbook of Social Inclusion. doi:10.1007/978-3- 030-48277-0

Hayes, K. (Editor of health information). (2020). Visual impairment and rehabilitation (1st ed., Vol. 1). Boston: Omnigraphics, Inc.

ICEVI. (2023). ICEVI-Europe – National pages – Greece. Retrieved 27 March 2023, from http://icevi-europe.org/greece.php

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). (2023) Διαθέσιμο στο:        https://www.physio-

pedia.com/International_Classification_of_Functioning,_Disability_and_Health_(ICF)

Jessup, G. (2021). Social Inclusion and High School Students with Vision Impairment. Handbook of Social Inclusion, 1–19. doi:10.1007/978-3-030-48277-0_54-1/COVER

Jones, N., Bartlett, H. E., & Cooke, R. (2019). An analysis of the impact of visual impairment on activities of daily living and vision-related quality of life in a visually impaired adult population. British Journal of Visual Impairment, 37(1), 50-63. https://doi.org/10.1177/0264619618814071

Journal, O., Khorrami-nejad, M., Sarabandi, A., Akbari, M.-R., & Askarizadeh, F. (2016). The Impact of Visual Impairment on Quality of Life. Medical Hypothesis, Discovery and Innovation in Ophthalmology, 5(3), 96.

Katsoulis, P. (2008). The current educational situation for students with visual impairment in Greece: Trends and prospects. 4th ICEVI Balkan Conference : “Recent Approaches & Future Challenges: Programs and Projects Regarding the VI & MDVI”. Istanbul – Turkiye, 22 – 26 October 2008.

Kovaleski, J. F. (2022). The RTI Approach to Evaluating Learning Disabilities (1st ed., Vol. 1). Boston : NIELSEN BOOKDATA.

Kusumastuti, P., Pradanasari, R., & Ratnawati, A. (2014). The problems of people with disability in indonesia and what is being learned from the world report on disability. American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 93(1 SUPPL.1). doi:10.1097/PHM.0000000000000025

Le Fanu, G., Schmidt, E., & Virendrakumar, B. (2022). Inclusive education for children with visual impairments in sub-Saharan Africa: Realising the promise of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. International Journal of Educational Development, 91, 102574. doi:10.1016/J.IJEDUDEV.2022.102574

Levett, J., Yfantopoulos, J., & Tsamparlakis, J. (1986). Visual Impairment in Greece: Health Service Organization, 201–211. doi:10.1007/978-94-009-4281-3_23

Lisi, F. (2005a). The visually impaired and their social integration in the field of work. International Congress Series, 1282, 1158–1162. doi:10.1016/J.ICS.2005.06.001

Lisi, F. (2005b). The visually impaired and their social integration in the field of work. Elsevier, 1. doi:10.1016/j.ics.2005.06.001

Magioladitis, M. (2013). Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα όρασης. Academia.

Massof, R. W., Hsu, C. T., Baker, F. H., Barnett, G. D., Park, W. L., Deremeik, J. T., … Epstein, C. (2005). Visual Disability Variables. I: The Importance and Difficulty of Activity Goals for a Sample of Low-Vision Patients. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 86(5), 946–953. doi:10.1016/J.APMR.2004.09.016

McAuley, E., Konopack, J. F., Motl, R. W., Morris, K. S., Doerksen, S. E., & Rosengren, K.

  1. (2006). Physical activity and quality of life in older adults: Influence of health status and self-efficacy. Annals of Behavioral Medicine, 31(1), 99–103. doi:10.1207/s15324796abm3101_14

Megapanou, N. (2022). Preschool Teachers’ Views on the Outcomes of Preschool Inclusive Education for Students with Special Educational Needs and Typically Developing Students. OALib, 09(03), 1–17. doi:10.4236/OALIB.1108472

Morton, D. A. (2022). Nolo’s guide to social security disability : getting & keeping your benefits (11th ed., Vol. 1). London: NOLO.

Naraine, M. D., & Lindsay, P. H. (2011). Social inclusion of employees who are blind or low vision. Http://Dx.Doi.Org/10.1080/09687599.2011.567790, 26(4), 389–403. doi:10.1080/09687599.2011.567790

National Academies of Sciences, E. and M., Division, H. and M., Practice, B. on P. H. and P. H., Health, C. on P. H. A. to R. V. I. and P. E., Welp, A., Woodbury, R. B., … Teutsch, S.

  1. (2016). The Impact of Vision Loss. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK402367/

Oldham, Justin. (2010). Being legally blind : observations for parents of visually impaired children (1st ed., Vol. 1). London: Shadow Fusion.

Ormel, J., Kempen, G. I. J. M., Penninx, B. W. J. H., Brilman, E. I., Beekman, A. T. F., & Van Sonderen, E. (1997). Chronic medical conditions and mental health in older people: Disability and psychosocial resources mediate specific mental health effects. Psychological Medicine, 27(5), 1065–1077. doi:10.1017/S0033291797005321

Papadopoulos, K. S., & Goudiras, D. B. (2005). Accessibility assistance for visually-impaired people in digital texts. The British Journal of Visual Impairment, 23(2), 75–83. doi:10.1177/0264619605054779

Parpottas, P., Christofi, Y., & Ioannou, I. (2023). Adaptation, Academic Performance and Support: Students with and without Disabilities and Future Considerations for Counselling Psychology. Behavioral sciences (Basel, Switzerland), 13(10), 862. https://doi.org/10.3390/bs13100862

Pinquart, M., & Pfeiffer, J. P. (2011). Psychological well-being in visually impaired and unimpaired individuals: a meta-analysis. Br J Vis Impair, 29(1), 27–45. doi:10.1177/0264619610389572

Politou, T. C. (2022). Investigation of the Feelings, Attitudes and Concerns of Special and General Education Teachers regarding the Inclusive Education of Students with ADHD. OALib, 09(09), 1–32. doi:10.4236/OALIB.1109211

Rainey, L., Elsman, E. B. M., van Nispen, R. M. A., van Leeuwen, L. M., & van Rens, G. H.

  1. B. (2016). Comprehending the impact of low vision on the lives of children and adolescents: a qualitative approach. Quality of life research : an international journal of quality of life aspects of treatment, care and rehabilitation, 25(10), 2633–2643. https://doi.org/10.1007/s11136-016-1292-8

Rajiv Khandekar, M. (Ophth), P. D. (Epi). (2008). Visual Disabilities in Children Including Childhood Blindness. Middle East African Journal of Ophthalmology, 15(3), 129. doi:10.4103/0974-9233.51988

Resnikoff, S., Lansingh, V. C., & Eckert, K. A. (2023). Blindness. International Encyclopedia of Public Health, 239–246. doi:10.1016/B978-0-12-803678-5.00036-9

Salleh, N. M., & Zainal, K. (2010). How and why the visually impaired students socially behave the way they do. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 859–863. doi:10.1016/j.sbspro.2010.12.249

Sardegna, Jill. (2002). The encyclopedia of blindness and vision impairment (1st ed., Vol. 1). Boston: Facts on File.

Senjam, S. (2019). Assistive technology for students with visual disability: Classification matters. Kerala Journal of Ophthalmology, 31(2), 86. doi:10.4103/KJO.KJO_36_19

Senjam, S. S. (2021). Developing a disability inclusive model for low vision service. Indian Journal of Ophthalmology, 69(2), 417–422. doi:10.4103/IJO.IJO_236_20

Specialeducation. (2022). ΑΤΟΜΑ με ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ . Retrieved 24 April 2023, from

Stevelink, S. A. M., Malcolm, E. M., & Fear, N. T. (2015). Visual impairment, coping strategies and impact on daily life: A qualitative study among working-age UK ex-service personnel Health behavior, health promotion and society. BMC Public Health, 15(1), 1–7. doi:10.1186/S12889-015-2455-1/PEER-REVIEW

Strati. Eleni, & Evangelinou, A. (2007). Report on the employment of disabled people in European countries. Academic Network of European Disability Experts (ANED) – VT/2007/005, 1(1).

Syriopoulou-Delli, C. K. (2010a). A Historical Review of Educational Policy in Greece for Children with Pervasive Developmental Disorders, Behavioral Difficulties and Other Special Educational Needs. Review of European Studies, 2(1), p2. doi:10.5539/RES.V2N1P2

Syriopoulou-Delli, C. K. (2010b). A Historical Review of Educational Policy in Greece for Children with Pervasive Developmental Disorders, Behavioral Difficulties and Other Special Educational Needs. Review of European Studies, 2(1), p2. doi:10.5539/RES.V2N1P2

Tactual Museum. (2022). HISTORY AND VISION – Tactual Museum. Retrieved 27 March 2023, from https://tactualmuseum.gr/en/history-and-vision/

Tomkins, L. & Thomson, Peter & McGreevy, Paul. (2011). Behavioral and physiological predictors of guide dog success. Journal of Veterinary Behavior Clinical Applications and Research. 6. 178-187. 10.1016/j.jveb.2010.12.002.

Tsikolatas, A. (2014). Inclusive Education in Greek Education System. Challenges and prospects. Athens (1st ed., Vol. 1). Athens.

Upchurch, P. (2022). Looking out for visual impairments. Nature Reviews Earth & Environment 2022 3:12, 3(12), 807–808. doi:10.1038/s43017-022-00372-y

van Munster, E. P. J., van der Aa, H. P. A., Verstraten, P., & van Nispen, R. M. A. (2021). Barriers and facilitators to recognize and discuss depression and anxiety experienced by adults with vision impairment or blindness: a qualitative study. BMC Health Services Research, 21(1), 1–10. doi:10.1186/S12913-021-06682-Z/TABLES/2

WHO. (2022). Blindness and vision impairment. Worls Health Organization, 1(1).

Wong, A. (2020). Disability visibility : first-person stories from the Twenty-first century (1st ed., Vol. 1). Boston : Knopf Doubleday Publishing Group.

Xie, Z., Yuan, W., & Zhang, L. fang. (2022). A cross-lagged study of psychosocial adaptation among students with visual impairments: Coping, self-esteem, and social integration. Research in Developmental Disabilities, 128, 104292. doi:10.1016/J.RIDD.2022.104292

Yuan, W., Xie, Z., Dong, P., & Yang, Y. (2022). Linking perceived social support to self- esteem and social integration among adolescents with visual impairment: A cross-lagged study. Frontiers in Psychology, 13. doi:10.3389/FPSYG.2022.1054857

Yuan, W., Xie, Z., Dong, P., & Yang, Y. (2023). Linking perceived social support to self- esteem and social integration among adolescents with visual impairment: A cross-lagged study. Frontiers in psychology, 13, 1054857. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1054857

Zoniou-Sideri, Athina. (2000). ΕΝΤΑΞΗ: ΟΥΤΟΠΙΑ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (1st ed., Vol. 1). Athens: Hellēnika Grammata.

Βενιζέλος, Ε. (2002). Το αναθεωρητικό Κεκτημένο. Το συνταγματικό φαινόμενο στον 21ο αιώνα και η εισφορά της αναθεώρησης του 2001. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Σάκκουλα.

Δημητριάδη, Ι.-Ε. (2020). TO ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΤΟ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΘΕΣΜΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ.  Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Δράκος, Γ. (2002). ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (1st ed., Vol. 1). Αθήνα: ΔΙΑΔΡΑΣΗ.

Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2011a). Οι ανάπηροι και η εκπαίδευσή τους (1st ed., Vol. 1). Αθήνα: ΠΕΔΙΟ.

Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2011b). Σύγχρονες Ενταξιακές Προσεγγίσεις (1st ed., Vol. 1). Αθήνα: ΠΕΔΙΟ.

Κατσούλης, Φ. (2007). «Εισαγωγή στην εκπαίδευση των μαθητών με μερική ή ολική απώλεια όρασης» (1st ed., Vol. 1). Αθήνα: ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Φίλιππος Κατσούλης , ΕΠΕΑΕΚ: Πρόσβαση για Όλους.

ΚΕΑΤ. (2023). ΚΕΑΤ. Retrieved 28 March 2023, from https://keat.gr/supporting- lessons/?lang=en

Κοντογιάννη, Μ. (2002). Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας, Αθήνα.

Μώραλη, Μ. (2017). Όραση και οπτική Αναπηρία-προσανατολισμός, κινητικότητα και δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης.

Νάκα, Α. (2019). Άτομα με προβλήματα όρασης σε μία πορεία συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  ΚΑΙ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ  ΤΟΜΕΑΣ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ,

Thessaloniki.

Παπαδόπουλος, K., & Κουστριάβα, Ε. (2015). Δια βίου Μάθηση Ατόμων με Οπτική Αναπηρία – Παραγωγή απτικο-ακουστικού εκπαιδευτικού υλικού.

Παπαζαφείρη, Μ. (2006). Διερεύνηση κατάλληλων συνθηκών και προσαρμογών για την προσβασιμότητα μαθητών με σοβαρά προβλήματα όρασης στο Αναλυτικό Πρόγραμμα. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗ, Βόλος.

Παπακωνσταντίνου Δ. (2012). Η εργασιακή ένταξη των ατόμων με οπτική αναπηρία. Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Διαθέσιμο στο: https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/15083/2/PapakonstantinouDoxa_Phd2012.pdf

Παπακωνσταντίνου, Δ. (2012). Η εργασιακή ένταξη των ατόμων με οπτική αναπηρία (36ο μέρος). Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών), Μακεδονία.

Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδας. (2023). Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδας | Greek Guide Dogs | Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Σκύλων Οδηγών. Retrieved 29 March 2023, from https://www.greekguidedogs.gr/index.html

Σούλης, Σ.-Γ. (2013). Εκπαίδευση και αναπηρία. Ιωάννινα. Retrieved from http://www.twc.gr

Χριστοδούλου, Π. Κ., & Χριστόπουλος, Κ. Σ. (2016a). Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (1st ed., Vol. 1). Αθήνα: ΓΡΗΓΟΡΗ.

Χριστοδούλου, Π. Κ., & Χριστόπουλος, Κ. Σ. (2016b). Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο