ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών προς τον Υπουργό Οικονομικών, Κ. Χατζηδάκη με θέμα: Συνεισφορά της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών με προτάσεις στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της οικογένειας»

Ιούλ 18, 2023 | ΕΟΤ, Σημαντικά Έγγραφα ΕΟΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1890/2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ
ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 31 – 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-5229968 FAX: 210-5229541
e-mail: eoty@otenet.gr
www.eoty.gr

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 1458
ΤΟΜΕΑΣ: Γραμματείας Αθήνα, 18/07/2023
ΠΛΗΡ.: Βιβή Τσαβαλιά

Προς: Υπουργό Οικονομικών
κο Κ. Χατζηδάκη

Κοιν.: 1) Ε.Σ.Α.μεΑ.
2) Σωματεία-μέλη Ε.Ο.Τ.

Θέμα: Συνεισφορά της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών με προτάσεις στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της οικογένειας».

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), ο επίσημος Κοινωνικός Εταίρος της Πολιτείας για θέματα τυφλότητας και μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) καταθέτει τις προτάσεις της στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της οικογένειας».
Οι προτάσεις μας ανά άρθρο αναγράφονται με έντονη και πλάγια γραφή.

Άρθρο 19
Τελικές – συμπληρωματικές διατάξεις

6. Η σύνταξη των προσώπων του άρθρου 22 του ν. 1813/1988 (Α΄ 243) αυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου 2023 κατά ποσοστό επτά κόμμα εβδομήντα πέντε τοις εκατό (7,75 %), καθώς και οι συντάξεις των ατόμων με οπτική αναπηρία 80% και άνω οι οποίοι τυγχάνουν προσωπικής διαφοράς.

Άρθρο 20
Αναπροσαρμογή βασικών μισθών

1. Οι βασικοί μισθοί των μισθολογικών κλιμακίων, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί την 31η.12.2023, βάσει των άρθρων 9 και 14 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προσαυξάνονται με ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στο γινόμενο του εισαγωγικού μισθού της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 0,0897, στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Η εν λόγω προσαύξηση καταβάλλεται και στους βασικούς μισθούς του προσωπικού ειδικών κατηγοριών των παρ. 1, 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015, στους βασικούς μισθούς του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων και στους βασικούς μισθούς των Ειδικών Εμπειρογνωμόνων της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και στους βασικούς μισθούς των τυφλών εργαζομένων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ανεξαρτήτως κλιμακίου.

Άρθρο 21
Επανακαθορισμός οικογενειακής παροχής – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 15 ν. 4354/2015

«Άρθρο 15
Οικογενειακή παροχή
1. Για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, χορηγείται μηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων, ως εξής: Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται σε εβδομήντα (70) ευρώ για ένα (1) τέκνο, σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ συνολικά για δύο (2) τέκνα, σε εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ συνολικά για τρία (3) τέκνα, σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ συνολικά για τέσσερα (4) τέκνα και προσαυξάνεται κατά εβδομήντα (70) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το αυτό εφαρμόζεται και όταν ο ίδιος ο υπάλληλος είναι ανάπηρος με ποσοστό οπτικής αναπηρίας 80% και άνω.

Άρθρο 21
Επανακαθορισμός οικογενειακής παροχής – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 15 ν. 4354/2015

2. Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν σε οποιονδήποτε φορέα μεταλυκειακής εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής, η παροχή δίδεται μόνο κατά τη διάρκεια του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την απονομή των τίτλων σπουδών εξαμήνων, που προβλέπεται από τον οργανισμό κάθε φορέα εκπαίδευσης και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εκτός εάν το τέκνο έχει αναπηρία όρασης 80% και άνω.

Άρθρο 23
Ειδικό Επίδομα Βιβλιοθήκης σε Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 135 ν. 4472/2017

Στην παρ. 1 του άρθρου 135 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), περί επιδομάτων, προστίθεται υποπαρ. Ε΄ ως εξής:
«Ε. Ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης στους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους ΣΤ΄ από 1ης.1.2024 ως εξής:
α) Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου, Ινστιτούτου και αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
β) Ερευνητής Α΄ εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
γ) Ερευνητής Β΄ εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
δ) Ερευνητής Γ΄ εκατόν είκοσι (120) ευρώ,
ε) Ερευνητής Δ΄ εκατόν είκοσι (120) ευρώ, στ) Ε.Λ.Ε. εκατό (100) ευρώ.
Το ανωτέρω επίδομα συγκαταλέγεται στις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του ως άνω προσωπικού.». Το ως άνω επίδομα ύψους 150 ευρώ χορηγείται και στους δικηγόρους και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων με ποσοστό οπτικής αναπηρίας 80% και άνω.

Άρθρο 32
Επιδόματα

Πέρα από τον βασικό μισθό του άρθρου 31 χορηγούνται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
1. Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας, οριζόμενο ως εξής:
α. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022 (Α΄141), συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού που προέρχεται από τα πρώην Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.) και εντάχθηκε σε προσωποπαγείς θέσεις: αα. Καθηγητής: πεντακόσια (500) ευρώ. αβ. Αναπληρωτής Καθηγητής: τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ. αγ. Επίκουρος Καθηγητής: τετρακόσια (400) ευρώ. αδ. Eπίκουρος Καθηγητής επί θητεία: τετρακόσια (400) ευρώ. αε. Λέκτορας/Καθηγητής Εφαρμογών: διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
β. Mέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.), τριακόσια (300) ευρώ. Όσοι εξ αυτών δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα σπουδών, αλλά κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα, διακόσια πενήντα (250) ευρώ και όσοι δεν κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών, εκατόν πενήντα (150) ευρώ. γ. Μέλη Ε.ΔΙ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., εκατό (100) ευρώ.
Σε περίπτωση που το μέλος του προαναφερθέντος διδακτικού προσωπικού είναι άτομο με ποσοστό οπτικής αναπηρίας κατά 80% και άνω το επίδομα να προσαυξάνεται κατά 50%.

2. Ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης, οριζόμενο ως εξής:
α. Μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Α.Σ.Κ.Τ.:
αα. Καθηγητής: διακόσια (200) ευρώ. αβ. Αναπληρωτής Καθηγητής: εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ. αγ. Επίκουρος Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150) ευρώ. αδ. Eπίκουρος Καθηγητής επί θητεία: εκατόν πενήντα (150) ευρώ. αε. Λέκτορας: εκατόν είκοσι (120) ευρώ. β. Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022, που προέρχονται από τα πρώην Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.) και εντάχθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις: βα. Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150) ευρώ. ββ. Αναπληρωτής Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
βγ. Επίκουρος Καθηγητής: εκατόν είκοσι (120) ευρώ.
βδ. Λέκτορας Εφαρμογών/πρώην Καθηγητής Εφαρμογών: εκατόν είκοσι (120) ευρώ.
γ. Μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και Α.Σ.Κ.Τ.: εκατό (100) ευρώ.
δ. Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.): δα. Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
δβ. Αναπληρωτής Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150) ευρώ. δγ. Επίκουρος Καθηγητής: εκατόν είκοσι (120) ευρώ.
δδ. Λέκτορας/ Καθηγητής Εφαρμογών: εκατόν είκοσι (120) ευρώ. δε. E.ΔΙ.Π.: εκατό (100) ευρώ.
Στις ως άνω κατηγορίες το επίδομα βιβλιοθήκης να αυξάνεται κατά 50% όταν πρόκειται για άτομο με ποσοστό αναπηρίας όρασης 80% και άνω.

5. Στους ιατρούς, φυσικούς ιατρικής – ακτινοφυσικούς, ψυχολόγους, φαρμακοποιούς και νοσηλευτές, καθώς και στους χημικούς, κλινικούς χημικούς, βιοχημικούς και βιολόγους, οι οποίοι είναι μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που τοποθετούνται σε πανεπιστημιακές κλινικές, πανεπιστημιακά εργαστήρια ή ειδικές μονάδες κλινικών ή εργαστηρίων, που εγκαθίστανται σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καταβάλλεται, από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικείου νοσοκομείου, ειδική αμοιβή για το κλινικό και εργαστηριακό έργο που παρέχουν, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. Μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης, η εν λόγω ειδική αμοιβή καταβάλλεται στο ύψος που έχει διαμορφωθεί με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.76467/2018/24.4.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας (Β΄ 1786). Η ως άνω ειδική αμοιβή δεν υπάγεται στα ανώτατα όρια αποδοχών του άρθρου 28 του ν. 4354/2015. Για την καταβολή της ειδικής αμοιβής απαιτείται η υποβολή στη Διοίκηση του νοσοκομείου της μηνιαίας καταγραφής του παρεχόμενου κλινικού-εργαστηριακού έργου που βεβαιώνεται από τον διευθυντή της κλινικής, του εργαστηρίου ή της ειδικής μονάδας, και η έγκρισή της από αυτό ύστερα από θετική εισήγηση του επιστημονικού συμβουλίου και του διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου.
Σε περίπτωση που το άτομο των ως άνω κατηγοριών έχει ποσοστό οπτικής αναπηρίας 80% και άνω, προσαύξηση της εν λόγω ειδικής αμοιβής κατά 50%.

Άρθρο 33
Επιμέρους μισθολογικές ρυθμίσεις

1. Το ύψος των μηνιαίων αποδοχών των εντεταλμένων διδασκόντων του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) καθορίζεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του βασικού μισθού του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022, καθώς και στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ειδικού επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή για πλήρη απασχόληση. Στους ανωτέρω καταβάλλεται και οικογενειακή παροχή σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Σε περίπτωση επιλογής τους με καθεστώς μερικής απασχόλησης εφαρμόζεται η παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74).
Σε περίπτωση που εντεταλμένος διδάσκων είναι άτομο με ποσοστό οπτικής αναπηρίας 80% και άνω τα ως άνω ποσά αυξάνονται κατά 50%.

4. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022 που εντάσσονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις στην κατηγορία μερικής απασχόλησης, λαμβάνουν το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των τακτικών αποδοχών της αντίστοιχης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης με τα ίδια έτη υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που το άτομο της ως άνω υπηρεσίας έχει ποσοστό οπτικής αναπηρίας 80% και άνω οι αποδοχές του να προσαυξάνονται κατά 50%.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Άρθρο 43
Μείωση φόρου εισοδήματος για φορολογουμένους με εξαρτώμενα τέκνα – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 16 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167) τροποποιείται, ώστε να αυξηθούν τα ποσά μείωσης φόρου σε φορολογουμένους με εξαρτώμενα τέκνα και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των επτακοσίων εβδομήντα επτά (777) ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε εννιακόσια (900) ευρώ για τον φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε χίλια εκατόν είκοσι (1.120) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα, σε χίλια τριακόσια σαράντα (1.340) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα, σε χίλια πεντακόσια ογδόντα (1.580) ευρώ για τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα και σε χίλια επτακόσια ογδόντα (1.780) ευρώ για πέντε (5) εξαρτώμενα τέκνα. Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το πέμπτο, η μείωση του φόρου αυξάνεται κατά διακόσια είκοσι (220) ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.».
Τέλος, οι τυφλοί ελεύθεροι επαγγελματίες με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω έχουν αφορολόγητο εισόδημα μέχρι 30.000€.

Άρθρο 44
Μείωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων επί ασφαλισμένων οικοδομών – Προσθήκη παρ. 7Ζ στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013
Στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), περί απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), προστίθεται παρ. 7Ζ ως εξής:
«7Ζ. Για τα έτη 2024 και επόμενα, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) για κατοικίες φυσικών προσώπων που ασφαλίζονται σε ασφαλιστική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, για σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα και στοιχεία της φύσης, εφόσον η ασφάλιση καλύπτει το σύνολο (100%) της αξίας του ακινήτου, όπως καθορίζεται στην εκδοθείσα το προηγούμενο έτος πράξη διοικητικού προσδιορισμού του άρθρου 6. Ως αξία του ακινήτου, για τις ανάγκες εφαρμογής του πρώτου εδαφίου, λαμβάνεται η αξία του κτίσματος ή των κτισμάτων, μη υπολογιζόμενης της αξίας του οικοπέδου. Προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρούσας είναι η ασφάλιση να αφορά το προηγούμενο έτος με διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Αν η διάρκεια της ασφάλισης του πρώτου εδαφίου είναι μικρότερη του ενός (1) έτους, η μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. προσαρμόζεται αναλογικά. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».
Τέλος, απαλλάσσονται πλήρως του ΕΝ.Φ.Ι.Α. οι πρώτες κατοικίες τυφλών με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Άρθρο 45
Απαλλαγή από συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη όσων έχουν στερηθεί το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων-Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου δεύτερου ν. 4655/2020
Η παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4655/2020 (Α΄ 16), περί εφαρμογής αντισταθμιστικού μέτρου, για όσους στερήθηκαν το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), καθίσταται πάγια, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Σε όσους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), στερήθηκαν σταδιακά την παροχή του Ε.Κ.Α.Σ. με ημερομηνία οριστικής κατάργησής του την 31η.12.2019, εφαρμόζεται ως αντισταθμιστικό μέτρο, από 1.1.2020 και εφεξής, η πλήρης απαλλαγή τους από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη.».
Τέλος, απαλλάσσονται από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη τυφλοί με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.

Άρθρο 47
Υποστηρικτικά μέτρα των νέων ηλικίας δεκαοκτώ και δεκαεννέα ετών
2. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) και δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους το εικοστό (20ο) έτος.
Εάν ο δικαιούχος είναι τυφλός με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, το ποσό διπλασιάζεται.

Άρθρο 52
Επέκταση της απαλλαγής των τόκων των κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου από τη φορολογία εισοδήματος – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 47 και παρ. 9 άρθρου 64 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

1. Η παρ. 9 του άρθρου 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, περί συντελεστών παρακράτησης φόρου, τροποποιείται, προκειμένου να προσαρμοσθεί στην παρ. 5 του άρθρου 47, όπως αυτή διαμορφώνεται με τον παρόντα, και να απαλειφθεί η αναφορά σε παρακράτηση εισοδήματος από τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, και διαμορφώνεται ως εξής: «9. Ειδικά το εισόδημα από τόκους εταιρικών ομολογιών της παραγράφου 5 του άρθρου 37 που αποκτούν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, καθώς και φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1.».
Τέλος, το εισόδημα από ενοίκια τυφλών με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω εφόσον αποτελούν μοναδική πηγή εισοδήματος, είναι αφορολόγητα.

Με εκτίμηση
Για το Γ.Σ. της Ε.Ο.Τ.

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

Νικόλαος Γιαλλούρης Παρασκευή Τσαβαλιά

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο