ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Εγκύκλιος ΙΚΑ: 50/11.7.2014 – Απαλλαγή ατόμων με αναπηρία από φόρο εισοδήματος και τέλη κυκλοφορίας

Ιούλ 15, 2014 | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Φορολογικά

Ελληνική Δημοκρατία

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)
Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Αγ.Κων/νου 8 (102 41) Αθήνα
Πληροφορίες: Χ. Θεοδωράκη
Αριθ.Τηλεφ.: 210 5215361
Αρ. FAX: 210 5229066
e-mail: diefanap@ika.gr

Αθήνα , 11-07-2014

Αρ.πρωτ. Π51/ 23
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ. 50

Προς:
Όλα τα Υποκ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Γραφεία Διευθυντών

Κοινοποίηση:
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 18, ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Β΄
β. 33ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α΄, Καραγιώργη Σερβίας 10- 10184 Αθήνα

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Β΄, Σίνα 2-4, 10672 Αθήνα
3. Γραμματείες ΚΕ.Π.Α. (ως ο συνημμένος Πίνακας διανομής)
4. Από ένα αντίγραφο σε κάθε ιατρό του Ειδικού Σώματος
5. Από ένα αντίγραφο σε κάθε γραμματέα Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: «Α. Διαχείριση αιτημάτων πιστοποίησης βαθμού αναπηρίας για απαλλαγή από το φόρο των εισοδημάτων που αποκτώνται από τα άτομα με αναπηρία, από 1/1/2014 και μετά Β. Συμπληρωματικές οδηγίες της Εγκυκλίου 69/2013 σχετικά με τη διαχείριση των αιτημάτων για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων των ατόμων με αναπηρία – Κοινοποίηση διατάξεων της Υποπαραγράφου Δ.2. της παραγράφου Δ του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β΄ του ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/7-4-2014)»

Σχετ.:
(α) Το με αρ.πρωτ.Γ32/78/21-02-2014 Γενικό Έγγραφο της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών
(β) Η με αρ. Δ12Α 1023686 ΕΞ 2014/03-02-2014 Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών
(γ) Η με αρ. 69/2013 Εγκύκλιος της υπηρεσίας μας
(δ) Το με αρ.πρωτ.Π51/2/21-1-2014 Γενικό Έγγραφο της υπηρεσίας μας
(ε) Η με αρ. Δ18Α 5010437 ΕΞ 2014/02-05-2014 Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών
(στ) Το με αρ.πρωτ.Π51/15/17-4-2014 Γενικό Έγγραφο της υπηρεσίας μας

Σχετικά με την ορθή διαχείριση των αιτημάτων που υποβάλλονται στις υπηρεσίες σας και αφορούν στις αναφερόμενες στο θέμα απαλλαγές, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για γνώση και εφαρμογή:

Α. Με το ανωτέρω σχετικό (α΄) Γενικό Έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σας κοινοποιήθηκε η (β΄) σχετική Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά στις απαλλαγές από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος των μισθών, συντάξεων, που χορηγούνται σε πρόσωπα με αναπηρία, βάσει του ν.4172/2013.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/23-07-2013), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 59 και της παρ. 1 του άρθρου 72 του ίδιου νόμου (σχετική η ως άνω Δ12Α 1023686 ΕΞ 2014/03-02-2014 Εγκύκλιος), ορίζεται ότι από το φόρο εισοδήματος απαλλάσσονται τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2014 και μετά, τα οποία αφορούν:

• σε συντάξεις που καταβάλλονται σε αναπήρους πολέμου και σε θύματα και οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της εργασίας τους

• στο εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες (προνοιακά επιδόματα)

• σε μισθούς, συντάξεις ή πάγια αντιμισθία των προσώπων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)

Περαιτέρω, στην υπόψη Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζεται ότι, για την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των μισθών, συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας που καταβάλλονται στα άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 80%, ανεξαρτήτως του είδους της αναπηρίας που παρουσιάζουν, απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α..

Επίσης, σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένη απαλλαγή, μπορούν να χρησιμοποιούνται:

1) οι εκδοθείσες πριν την 1/9/2011 γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών των Νομαρχιών, που αφορούν επ’ αόριστον κρίση της αναπηρίας, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους,

2) βεβαιώσεις του αρμόδιου συνταξιοδοτικού φορέα κύριας ασφάλισης, στις περιπτώσεις των συνταξιούχων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που δεν διαθέτουν απόφαση υγειονομικής επιτροπής Νομαρχίας και δεν έχουν γίνει δεκτές, για οποιονδήποτε λόγο, οι σχετικές αιτήσεις τους από τα ΚΕ.Π.Α., στις οποίες θα πρέπει να αναγράφεται ότι έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας με ποσοστό τουλάχιστον 80%, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία τους και

3) οι γνωματεύσεις πιστοποίησης βαθμού αναπηρίας των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε., της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες, βάσει του άρθρου 6 του ν.3863/2010, δεν καταργήθηκαν αλλά εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους και μετά την 1/9/2011.

Με βάση τα παραπάνω, σας γνωρίζουμε αναφορικά με τις αιτήσεις που υποβάλλονται στα ΚΕ.Π.Α. για την απαλλαγή από το φόρο των συγκεκριμένων κατηγοριών εισοδημάτων που καταβάλλονται από 1/1/2014 και μετά στα άτομα με αναπηρία, ότι:

Δεν απαιτείται υποβολή νέας αίτησης στα ΚΕ.Π.Α. στην περίπτωση που διαθέτουν οριστική γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α., στην οποία η διάρκεια της αναπηρίας τους πιστοποιείται είτε για χρόνο αόριστο, είτε για ορισμένο χρόνο, ο οποίος ωστόσο καλύπτει ή υπερκαλύπτει το δωδεκάμηνο του εκάστοτε φορολογικού έτους.

Αιτήσεις επανεξέτασης των ανωτέρω προσώπων για φορολογική χρήση θα γίνονται δεκτές μόνο στην περίπτωση που από την ισχύουσα για ορισμένο χρόνο γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.ΠΑ. δεν καλύπτεται ημερολογιακά το σύνολο των μηνών του φορολογικού έτους.

Με την ευκαιρία αυτή, εφιστάται η προσοχή σας ώστε επί αιτημάτων για φορολογική χρήση η κρίση για τη διάρκεια της αναπηρίας των αιτούντων να αφορά στο σύνολο των μηνών κάθε έτους και όχι σε ορισμένους μόνο μήνες αυτού, προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος για τη χορήγηση της σχετικής απαλλαγής από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Β. Όπως είναι γνωστό, με τη σχετική (γ΄) Εγκύκλιο της υπηρεσίας μας σας κοινοποιήσαμε τις ειδικές διατάξεις της με αρ. Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ. Β΄/24-10-2013) Κ.Υ.Α., σχετικά με την υποχρεωτική εξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. των ατόμων με αναπηρία, που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.1 του ν.1798/88 για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων, ενώ με το (σχετ.δ΄) Γενικό Έγγραφο σας παρείχαμε πρόσθετες διευκρινιστικές οδηγίες επί αυτής.

Με την παρούσα Εγκύκλιο σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της Υποπαραγράφου Δ.2. της παραγράφου Δ του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β΄ του ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/7-4-2014), που μας γνωστοποιήθηκαν με τη (σχετ.ε΄) Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ότι:

• Εξαιρετικά για το έτος 2014 γίνονται δεκτές, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος του Δημοσίου, οι αιτήσεις για τη χορήγηση των προβλεπόμενων απαλλαγών του άρθρου 1 του ν.490/1976 (Α΄331), με την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες έχουν υποβάλλει αίτημα παραπομπής στα ΚΕ.Π.Α. για την έκδοση Ιατρικής Βεβαίωσης, κατ’εφαρμογή της αριθμ. Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ. Β΄/24-10-2013) Κ.Υ.Α., το έτος 2013 ή στην Α.Σ.Υ.Ε. το 2014.

• ……..Η εν λόγω Ιατρική Βεβαίωση προσκομίζεται στις αρμόδιες αρχές εντός τριάντα ημερών από την έκδοσή της και το αργότερο μέχρι 31/10/2014…….. Με βάση τα παραπάνω, σας γνωρίζουμε, συμπληρωματικά προς τις σχετικές οδηγίες της Εγκυκλίου 69/2013, όσον αφορά στη διαχείριση από τα ΚΕ.Π.Α. των αιτημάτων για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και από τα τέλη ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων, τα εξής:

Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας [κωδ.052] έτους 2014

Εξαιρετικά για την εξέταση αιτημάτων απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2014 γίνονται δεκτές από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι Ιατρικές Βεβαιώσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ της με αρ. Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ. Β΄/24-10-2013) Κ.Υ.Α. που χορηγούνται από τα ΚΕ.Π.Α. με την προϋπόθεση ότι οι σχετικές αιτήσεις για τη χορήγησή τους υποβλήθηκαν στα ΚΕ.Π.Α. έως 31/12/2013.

Κατά συνέπεια όσον αφορά στις υποβληθείσες στα ΚΕ.Π.Α. αιτήσεις για τη χορήγηση της συγκεκριμένης απαλλαγής διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

[1] Υποβολή αίτησης στα ΚΕ.Π.Α. έως 31/12/2013 για την έκδοση της εν λόγω Ιατρικής Βεβαίωσης βάσει οριστικής γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. (Α.Υ.Ε., Β.Υ.Ε.) σε ισχύ.: Αφορά στις Ιατρικές Βεβαιώσεις που χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από τα κατά τόπο αρμόδια ΚΕ.ΠΑ., μετά από γνωμοδότηση των Έκτακτων Υγειονομικών Επιτροπών που συστήνονται για το σκοπό αυτό στην υπηρεσία μας [περ. 2 της Εγκυκλίου 69/2013].

[2] Αιτήσεις πιστοποίησης βαθμού αναπηρίας που υποβλήθηκαν στα ΚΕ.Π.Α. έως 31/12/2013, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν μεταξύ άλλων και αίτημα για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας: Για λόγους ισονομίας οι περιπτώσεις αυτές εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία

[1] αιτημάτων. Ωστόσο, η διαχείριση αυτών από τις υπηρεσίες σας διαφοροποιείται ανάλογα με το χρόνο έκδοσης των σχετικών γνωματεύσεων, ως εξής: (α) έκδοση οριστικών γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. εντός του έτους 2013 και υποβολή σχετικού με τη χορήγηση Ιατρικής Βεβαίωσης αιτήματος στα ΚΕ.Π.Α. μέχρι 31/12/2013. Ομοίως όπως η κατηγορία [1].

(β) έκδοση οριστικών γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. εντός του έτους 2013 και υποβολή σχετικού με τη χορήγηση Ιατρικής Βεβαίωσης αιτήματος στα ΚΕ.Π.Α. από 1/1/2014 και μετά. Οι χορηγούμενες στην περίπτωση αυτή Ιατρικές Βεβαιώσεις δεν γίνονται δεκτές από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2014, αλλά θα γίνονται δεκτές για τη σχετική απαλλαγή του έτους 2015, εφόσον βεβαίως η πιστοποιηθείσα διάρκεια της αναπηρίας των αιτούντων καλύπτει και το επόμενο φορολογικό έτος.

(γ) έκδοση οριστικών γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. από 1/1/2014 και μετά και υποβολή σχετικού με τη χορήγηση Ιατρικής Βεβαίωσης αιτήματος στα ΚΕ.Π.Α. από 1/1/2014 και μετά.

Δεν χορηγούνται Ιατρικές Βεβαιώσεις στις περιπτώσεις αυτές δεδομένου ότι η απαιτούμενη από τις διατάξεις της υπόψη Κ.Υ.Α. αντιστοίχιση των παθήσεων του Ε.Π.Π.Π.Α. με τις παθήσεις του Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ αυτής διενεργείται απευθείας από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές και αναγράφεται διακριτά στο σώμα της γνωμάτευσης.

Ωστόσο, επειδή σε πλείστες περιπτώσεις η οικεία Υγειονομική Επιτροπή δεν προβαίνει, όπως οφείλει, στην απαιτούμενη ειδική κρίση (αντιστοίχιση), ή όταν προβαίνει, αυτή δεν διατυπώνεται ορθά στο σώμα της γνωμάτευσης, με συνέπεια να μην γίνονται δεκτές οι σχετικές γνωματεύσεις από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, θα πρέπει οίκοθεν να επανεισάγονται οι ιατρικοί φάκελοι των αιτούντων σε Υγειονομική Επιτροπή για συμπληρωματική κρίση κατά τα γνωστά.

Τονίζεται ότι, στις περιπτώσεις 2(β) και 2(γ) θα πρέπει οι Γραμματείες ΚΕ.Π.Α. να χορηγούν στους ενδιαφερόμενους «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» στην οποία θα βεβαιώνεται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησής τους στα ΚΕ.Π.Α., προκειμένου να την συνυποβάλλουν με την εκδοθείσα γνωμάτευση στις αρμόδιες φορολογικές αρχές [βλ.συνημμένα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (1) και (2) αντίστοιχα].

[3] Αιτήσεις πιστοποίησης βαθμού αναπηρίας στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται αίτημα για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, που κρίνονται εντός του έτους 2014 και αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής γνωμάτευσης οι ενδιαφερόμενοι ζητούν να τους χορηγηθεί Ιατρική Βεβαίωση του Παραρτήματος ΙΙΙ της σχετικής Κ.Υ.Α.

Οι εν λόγω αιτήσεις δεν βρίσκουν νομικό έρεισμα στις ισχύουσες διατάξεις, αφού δεν αφορούν ούτε στην περ.1 της Εγκυκλίου 69/2013, καθώς δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτές και αίτημα για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, αλλά ούτε και στην περ.2 για την έκδοση σχετικής Ιατρικής Βεβαίωσης.

Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στα ΚΕ.Π.Α. νέα αίτηση με αιτιολογία την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2015, προκειμένου να είναι δυνατή η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω συμπληρωματική υγειονομική κρίση επί της υφιστάμενης γνωμάτευσης σε ισχύ που διαθέτουν.

ΣΗΜ: Εφιστάται η προσοχή στους υπαλλήλους των Γραμματειών ΚΕ.Π.Α. για την εφαρμογή απαρέγκλιτα των οδηγιών του (σχετ.στ΄) Γενικού Εγγράφου της υπηρεσίας μας που αφορούν στη «Διαχείριση αιτημάτων πολιτών χωρίς παραπεμπτικό από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα ή υπηρεσία του Δημοσίου» [κεφάλαιο Β΄ περ. 4 (σελ.4)].

Τονίζεται ότι, οι σχετικές οδηγίες δόθηκαν με γνώμονα την αποκατάσταση της νομιμότητας σε σχέση με το φαινόμενο της κατάχρησης εκ μέρους των πολιτών του δικαιώματος πιστοποίησης του βαθμού αναπηρίας τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., δεδομένου ότι σε πλείστες περιπτώσεις προσέρχονται κατά βούληση και οποτεδήποτε στα ΚΕ.Π.Α., ενώ διαθέτουν οριστική γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, συνήθως δε πρόσφατα εκδοθείσα, απαιτώντας να επανεισαχθεί η περίπτωσή τους σε Υγειονομική Επιτροπή με ευθύνη της υπηρεσίας για έκδοση συμπληρωματικής γνωμάτευσης, προκειμένου να τύχουν κάποιας νέας ειδικής παροχής, οικονομικής ενίσχυσης, απαλλαγής, διευκόλυνσης κ.λπ.

Πρέπει να καταστεί σαφές προς κάθε εμπλεκόμενη πλευρά (γραμματείες ΚΕ.Π.Α., πολίτες κ.ά.), ότι, με την συγκεκριμένη ανεύθυνη πρακτική καταστρατηγείται το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., αναιρείται η αξιοπιστία των εκδοθέντων γνωματεύσεων, επιβαρύνεται οικονομικά και διοικητικά το Ίδρυμα με τη διενέργεια επαναλαμβανόμενων υγειονομικών κρίσεων στο ίδιο πρόσωπο από νεοσυσταθείσες κάθε φορά Υγειονομικές Επιτροπές και κυρίως, επιβαρύνονται οι πολίτες που βρίσκονται σε αναμονή πρώτης εξέτασης από Υγειονομική Επιτροπή, επειδή, όπως γνωρίζετε, τα οίκοθεν διευκρινιστικά σημειώματα για επανεισαγωγή φακέλου σε Υγειονομική Επιτροπή προγραμματίζονται συστημικά κατά προτεραιότητα.

Απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης [κωδ.053]

Σας ενημερώνουμε ότι για την απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων δεν τίθεται εν γένει περιορισμός από τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών ως προς την ημερομηνία υποβολής σχετικής αίτησης στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, καθώς και ότι γενεσιουργός αιτία για τη χορήγηση της συγκεκριμένης απαλλαγής είναι η δια βίου διάρκεια της πιστοποιηθείσας αναπηρίας που εμπίπτει σε μία από τις παθήσεις του Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της με αρ. Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ. Β΄/24-10-2013) Κ.Υ.Α.

Με δεδομένο ωστόσο ότι και σε αυτήν την κατηγορία απαλλαγών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της υπόψη Κ.Υ.Α., διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις, ανάλογα με το πότε υποβλήθηκε σχετικό αίτημα στο ΚΕ.Π.Α. για τη χορήγηση είτε της προβλεπόμενης Ιατρικής Βεβαίωσης, είτε της απευθείας αναγραφής της απαιτούμενης από τις σχετικές διατάξεις αντιστοίχισης των παθήσεων στο σώμα των εκδιδόμενων γνωματεύσεων, ως εξής:

[1] Υποβολή αίτησης στα ΚΕ.Π.Α. έως 31/12/2013 για την έκδοση της εν λόγω Ιατρικής Βεβαίωσης βάσει οριστικής γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. (Α.Υ.Ε., Β.Υ.Ε.) σε ισχύ.: Αφορά στις Ιατρικές Βεβαιώσεις που χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από τα κατά τόπο αρμόδια ΚΕ.ΠΑ., μετά από γνωμοδότηση των Έκτακτων Υγειονομικών Επιτροπών που συστήνονται για το σκοπό αυτό στην υπηρεσία μας [περ. 2 της Εγκυκλίου 69/2013].

[2] Αιτήσεις πιστοποίησης βαθμού αναπηρίας που υποβλήθηκαν στα ΚΕ.Π.Α. έως 31/12/2013, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν μεταξύ άλλων και αίτημα για απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης:

Για λόγους ισονομίας οι περιπτώσεις αυτές εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία [1] αιτημάτων. Ωστόσο, η διαχείριση αυτών από τις υπηρεσίες σας διαφοροποιείται ανάλογα με το χρόνο έκδοσης των σχετικών γνωματεύσεων, ως εξής:

(α) έκδοση οριστικών γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. εντός του έτους 2013 και υποβολή σχετικού με τη χορήγηση Ιατρικής Βεβαίωσης αιτήματος στα ΚΕ.Π.Α. μέχρι 31/12/2013. Ομοίως όπως η κατηγορία [1].

(β) έκδοση οριστικών γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. εντός του έτους 2013 και υποβολή σχετικού με τη χορήγηση Ιατρικής Βεβαίωσης αιτήματος στα ΚΕ.Π.Α. από 1/1/2014 και μετά. Αντιμετωπίζονται ομοίως, όπως η κατηγορία [1].

(γ) έκδοση οριστικών γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. από 1/1/2014 και μετά και υποβολή σχετικού με τη χορήγηση Ιατρικής Βεβαίωσης αιτήματος στα ΚΕ.Π.Α. από 1/1/2014 και μετά.

Δεν χορηγούνται Ιατρικές Βεβαιώσεις στις περιπτώσεις αυτές δεδομένου ότι η απαιτούμενη από τις διατάξεις της υπόψη Κ.Υ.Α. αντιστοίχιση των παθήσεων του Ε.Π.Π.Π.Α. με τις παθήσεις του Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ αυτής διενεργείται απευθείας από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές και αναγράφεται διακριτά στο σώμα της γνωμάτευσης.

Ωστόσο, επειδή σε πλείστες περιπτώσεις η οικεία Υγειονομική Επιτροπή δεν προβαίνει, όπως οφείλει, στην απαιτούμενη ειδική κρίση (αντιστοίχιση), ή όταν προβαίνει, αυτή δεν διατυπώνεται ορθά στο σώμα της γνωμάτευσης, με συνέπεια να μην γίνονται δεκτές οι σχετικές γνωματεύσεις από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, θα πρέπει οίκοθεν να επανεισάγονται οι ιατρικοί φάκελοι των αιτούντων σε Υγειονομική Επιτροπή για συμπληρωματική κρίση κατά τα γνωστά.

[3] Αιτήσεις πιστοποίησης βαθμού αναπηρίας στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται αίτημα για απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης, που κρίνονται εντός του έτους 2014 και αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής γνωμάτευσης οι ενδιαφερόμενοι ζητούν να τους χορηγηθεί Ιατρική Βεβαίωση του Παραρτήματος ΙΙΙ της σχετικής Κ.Υ.Α..

Οι εν λόγω αιτήσεις δεν βρίσκουν νομικό έρεισμα στις ισχύουσες διατάξεις, αφού δεν αφορούν ούτε στην περ.1 της Εγκυκλίου 69/2013, καθώς δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτές και αίτημα για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, αλλά ούτε και στην περ.2 για την έκδοση σχετικής Ιατρικής Βεβαίωσης.

Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στα ΚΕ.Π.Α. νέα αίτηση με αιτιολογία την απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης, προκειμένου να είναι δυνατή η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω συμπληρωματική υγειονομική κρίση επί της υφιστάμενης γνωμάτευσης σε ισχύ που διαθέτουν.

Περαιτέρω, διευκρινίζουμε συμπληρωματικά προς τις οδηγίες της Εγκυκλίου 69/2013, τα εξής:

• η διατύπωση της πρόσθετης υγειονομικής κρίσης στο σώμα των εκδιδόμενων γνωματεύσεων από 1/1/2014 και μετά, περί της αντιστοίχισης ή μη των παθήσεων κατά τις ειδικές διατάξεις της με αρ. Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ. Β΄/24-10-2013) Κ.Υ.Α., θα είναι αυτή που ορίζεται στην τελευταία παράγραφο του Υποδείγματος της Ιατρικής Βεβαίωσης του Παραρτήματος ΙΙΙ αυτής: «Η/οι ανωτέρω πάθηση/εις […….,……,…….] συμπίπτει με την αναφερόμενη με αύξοντα αριθμό ………,……..,………, του Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της με αρ. Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ.Β΄/24-10-2013) Κ.Υ.Α.».

• η δια βίου διάρκεια της πιστοποιηθείσας αναπηρίας που απαιτείται με βάση τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών για την απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης διαπιστώνεται σε κάθε περίπτωση από το χρονικό διάστημα διάρκειας της αναπηρίας που προσδιορίζεται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, το οποίο αναγράφεται διακριτά στο σώμα της σχετικής γνωμάτευσης.

Τονίζεται στο σημείο αυτό, ότι για τις παθήσεις του Πίνακα της με αρ. πρωτ.Φ.11321/οικ.31102/1870/31-10-2013 (ΦΕΚ 2906/τ.Β΄/18-11-2013) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, των οποίων η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, έχουν εφαρμογή σε κάθε περίπτωση οι οδηγίες της Εγκυκλίου αρ. 3/2014.

• Οι χορηγούμενες Ιατρικές Βεβαιώσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ της υπόψη Κ.Υ.Α. [περ. 2 της Εγκ.69/2013] συνιστούν γνωστοποιήσεις αντιστοίχισης ή μη της πάθησης του αιτούντα με τις παθήσεις του σχετικού Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ αυτής και όχι εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις κατά των οποίων μπορεί να στραφεί ο ενδιαφερόμενος.

Επισημαίνεται ότι, στις Ιατρικές Βεβαιώσεις αυτού του τύπου μεταφέρεται αυτούσια η υγειονομική κρίση, όπως αυτή έχει διατυπωθεί σε ήδη εκδοθείσα γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. (Α.Υ.Ε, Β.Υ.Ε.), κατά της οποίας μπορούσε να ασκήσει ένσταση ο ενδιαφερόμενος εντός των προθεσμιών του νόμου εφόσον διαφωνούσε με το αποτέλεσμα, αλλά δεν το έπραξε κι επομένως αυτή κατέστη οριστική.

Κατά συνέπεια, δεν έχουν έρεισμα οι εκ των υστέρων διαμαρτυρίες στα ΚΕ.Π.Α. των ενδιαφερόμενων που απορρίφθηκαν οι σχετικές με τις εν λόγω απαλλαγές αιτήσεις τους από τις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, για διευκόλυνσή σας επισυνάπτεται στην παρούσα μία σύνοψη όσων αναφέραμε αναλυτικά παραπάνω, σχετικά με την ορθή διαχείριση των σχετικών με την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και από τα τέλη ταξινόμησης αιτημάτων που υποβάλλονται στις υπηρεσίες σας και παρακαλούμε, με μέριμνα των Δ/ντών των Υποκ/των, να αναρτηθούν σε κάθε Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. και σε εμφανές για το εξυπηρετούμενο κοινό σημείο, Πινακίδες ενημέρωσης με τα βασικά σημεία των κοινοποιούμενων διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Διοικητή ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Γραφείο Υποδιοικητή κ. Δ. Πατσούρη
3. Γραφείο Γεν.Δ/ντριας Ασφ/κών Υπηρεσιών

Κατεβάστε την εγκύκλιο σε ηλεκτρονική μορφή pdf στον υπολογιστή σας:
http://www.esamea.gr/component/cck/?task=download&collection=article_filegroup&xi=0&file=article_file&id=1138

Μετάβαση στο περιεχόμενο