Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Απόσπασμα του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας για τις παθήσεις των οφθαλμών

Ιαν 5, 2018 | Ασφαλιστικά - Συνταξιοδοτικά, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 80000/45219/1864
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3863/2010 (Α’115)
«Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 28 του ν. 4038/2012
(Α’14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και με το άρθρο 4 του ν. 4331/2015 (Α’69) «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 24/2015 (Α’ 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και του
άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α’ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, και την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του π. δ/τος 73/2015 (Α’116) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/09-10-2015 (Β’ 2169) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. οικ.54051/Δ9.14200/ 22-11-2016 (Β’3801) απόφαση και ισχύει.
7. Τις διατάξεις της αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού (Β’2168) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
8. Τις διατάξεις του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 68Β του ν. 4387/2016 (Α’85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» όπως προστέθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4445/2016 (Α’236) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’85) και άλλες διατάξεις».
10. Την πρόταση της Δ/νσης Ιατρικής Αξιολόγησης του Ε.Φ.Κ.Α. και τη γνώμη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, που συγκροτήθηκε με την αρ. 31970/ Δ9.9047/15-7-2015 (ΑΔΑ: ΩΒ7Τ465Θ1Ω-ΧΜΞ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις: i) αρ.51073/Δ9.13786/13-11-2015 (ΑΔΑ: 7ΤΞΛ465Θ1Ω-9ΤΙ), ii) αρ.273/Δ9.119/5-1-2016 (ΑΔΑ: 6ΚΛΠ465Θ1Ω-Ω48), iii) αρ.8876/Δ9.2832/24-2 2017 (ΑΔΑ: 6ΧΥ0465Θ1Ω-4ΔΖ), και iv) αρ. 16953/Δ9.5384/ 25-4-2017 (ΑΔΑ: 6ΔΝΗ465Θ1Ω-ΔΡ4), v)  αρ.23345/Δ9.7333/22-5-2017 (ΑΔΑ: Ω7ΜΝ465Θ1Ω-Ο5Θ) και vi) αρ. 33387/Δ9.11375/8-8-2017 (ΑΔΑ: 6ΥΛ0465Θ1Ω-ΥΥΒ) υπουργικές αποφάσεις,
11. Την με αρ. πρωτ. 46156/1699/5-10-2017 Εισηγητική Έκθεση οικονομικών επιπτώσεων (παρ. 5 άρθρο 24 ν. 4270/2014, ΦΕΚ Α’143) της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.Π.Ε.Κ.Α.Α. σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), αποφασίζουμε:
την αναθεώρηση/αντικατάσταση του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας της αρ. Φ11321/οικ.10219/688/4-5-2012 (Β’ 1506) κοινής υπουργικής απόφασης με τον επισυναπτόμενο Πίνακα, με τον οποίο καθορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4591
61285
61286 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 4591/27.12.2017
ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

17. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ
Βασικό κριτήριο για την εκτίμηση του ποσοστού αναπηρίας ενός ασθενούς από οφθαλμολογική άποψη πρέπει να αποτελεί η λειτουργική κατάσταση των οφθαλμών του, η οποία εκτιμάται από την «οπτική οξύτητα» και τα «οπτικά πεδία» κάθε οφθαλμού ξεχωριστά.
Η «οπτική οξύτητα» εννοείται ότι εξετάζεται με την καλύτερη δυνατή διόρθωση με κλασσικά γυαλιά ή φακούς επαφής, η οποία θα πρέπει και να αναγράφεται. Το ποσοστό αναπηρίας που προκύπτει ανάλογα με την ελάττωσή της στον έναν ή και στους δύο οφθαλμούς υπολογίζεται με βάση τα δεδομένα του ακόλουθου Πίνακα:
>5/10 4/10 3/10 2/10 1-2 1/10 1/20 <1/20 αμαύρωση
>5/10 0 5 10 10 15 20 25 25 25
4/10 5 10 15 15 20 20 30 30 35
3/10 10 15 20 30 35 35 40 45 45
2/10 10 15 30 30 35 40 45 50 55
1-2/10 15 20 35 35 45 50 55 60 60
1/10 20 20 35 40 50 60 70 70 70
1/20 25 30 40 45 55 70 85 90 95
<1/20 25 30 45 50 60 70 90 95 100
αμαύρωση 25 35 45 55 60 70 95 100 100
Το ποσοστό αναπηρίας που προκύπτει από διαταραχές του «οπτικού πεδίου» του ενός
ή και των δύο οφθαλμών υπολογίζεται με βάση τα δεδομένα των ακόλουθων Πινάκων:
Διαταραχή Οπτικού Πεδίου Ποσοστό αναπηρίας (%)
Ετερόπλευρη Αμφοτερόπλευρη
Έως 30 μοίρες 5 20
Έως 10 μοίρες 10 60
Έως 5 μοίρες 20 70
< 5 μοιρών 25 80
οριζόντια ανώτερα σκοτώματα 5 10
οριζόντια κατώτερα σκοτώματα 10 30
Ομώνυμη ημιανοψία 25
Ρινική ημιανοψία 10
Κροταφική ημιαναοψία 30
Άνω τεταρτοκυκλική ημιανοψία*
5 ανά τεταρτημόριο
Κάτω τεταρτοκυκλική ημιανοψία*
15 ανά τεταρτημόριο
* όταν έχουν προσβληθεί 3 τεταρτοκύκλια, στο ποσοστό της οριζόντιας ή κάθετης ημιανοψίας που αντιστοιχεί στα 2 προστίθεται και 5% που προκύπτει από το τρίτο
Ημιανοψία σε μονόφθαλμους
Ποσοστό αναπηρίας
Ρινική 30
Κροταφική 50
Οριζόντια ανώτερη 15
Οριζόντια κατώτερη 50
Σε οποιαδήποτε διαταραχή των οπτικών πεδίων συνυπάρχει προσβολή και της κεντρικής περιοχής με αποτέλεσμα τη μείωση της κεντρικής όρασης, ο υπολογισμός του ποσοστού αναπηρίας προσδιορίζεται από το άθροισμα του ποσοστού που αναλογεί στη μείωση της οπτικής οξύτητας και του ποσοστού που αναλογεί στη διαταραχή του οπτικού πεδίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εφόσον το ποσοστό αναπηρίας έχει υπολογιστεί με βάση τη μείωση της οπτικής οξύτητας, οι παθήσεις των οφθαλμών που έχουν προκαλέσει τη μειωμένη οξύτητα δεν προσδίδουν επιπλέον ποσοστό αναπηρίας. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις που ο υπολογισμός έχει γίνει με βάση τις διαταραχές των οπτικών πεδίων.
Σε κάθε περίπτωση ο θεράπων ιατρός οφείλει κατά τη συμπλήρωση του Εισηγητικού
Φακέλου Παροχών Αναπηρίας να αναφέρει την αιτία (πάθηση) που προκάλεσε τη μείωση της οπτικής οξύτητας ή των διαταραχών των οπτικών πεδίων, καθώς και το αν η πάθηση αυτή επιδέχεται θεραπευτική αντιμετώπιση ή είναι μη ιατή. Επίσης, θα πρέπει να καταχωρεί εκτός από την οπτική οξύτητα και τη βλάβη στο οπτικό πεδίο, εφόσον αυτή είναι απαραίτητο να συνεκτιμηθεί.
Το ποσοστό της οπτικής αναπηρίας – αναπηρία όρασης θα πρέπει να προσδιορίζεται
με βάση την Οπτική Οξύτητα και την έκταση των Οπτικών Πεδίων και ενδέχεται να
είναι διαφορετικό από το ποσοστό αναπηρίας που προσδίδουν στον εξεταζόμενο οι παθήσεις των οφθαλμών.
Σύμφωνα με ομάδα μελέτης της Π.Ο.Υ. για την πρόληψη της τύφλωσης, οι ασθενείς με ελαττωμένη όραση κατηγοριοποιούνται με βάση τον παρακάτω Πίνακα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ
Οπτική Οξύτητα με την καλύτερη δυνατή διόρθωση
1 <3/10 1/10
2 <1/10 1/20
3 <1/20 1/60 (ΜΔ στο 1μ)
4 <1/60 ΑΦ
5 Μη αντίληψη φωτός
9 Απροσδιόριστη – αδιευκρίνιστη
Ο όρος ελαττωμένη όραση περιλαμβάνει τις κατηγορίες 1 και 2 και ο όρος «τύφλωση» τις κατηγορίες 3-4-5.
Οι ασθενείς με πεδίο μεταξύ 5-10 μοίρες από το κεντρικό σημείο προσήλωσης θα πρέπει να περιληφθούν στην κατηγορία 3 και οι ασθενείς με πεδίο όχι μεγαλύτερο των 5 μοιρών γύρω από το κεντρικό σημείο προσήλωσης θα πρέπει να περιληφθούν στην κατηγορία 4, ακόμη και αν η κεντρική Οπτική Οξύτητα δεν είναι ελαττωμένη. Ωστόσο υπάρχουν παθήσεις των οφθαλμών που προκαλούν μικρότερη ή μεγαλύτερη
αναπηρία, χωρίς να επηρεάζουν την οπτική οξύτητα του προσβεβλημένου οφθαλμού.
Οι παθήσεις αυτές και τα ποσοστά αναπηρίας που τους αναλογούν αναφέρονται κατωτέρω:
• Επιφορά (μη θεραπεύσιμη)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Ετερόπλευρη ……………………………. 10%
Αμφοτερόπλευρη ……………………….. 15%
• Υποέκκριση δακρύων (οποιασδήποτε αιτιολογίας, η οποία απαιτεί μόνιμη υποκατάσταση των δακρύων)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Ετερόπλευρη …………………………… 5% [shimmer test <2mm: Π.Α. 10%]
Αμφοτερόπλευρη …………………….. 10% [shimmer test <2mm: Π.Α. 20%]
• Κακοήθεις όγκοι οφθαλμών
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ …………………….. 80% για δύο έτη
Μετά τη διετία ……………………………….. 50% για ένα έτος και επανεξέταση
Επί μεταστάσεων (εκτός οφθαλμών)…….. 80% για δύο έτη και επανεξέταση
• Επέμβαση καταρράκτη – ψευδοφακία
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Ετερόπλευρη …………………………….. 5%
Αμφοτερόπλευρη ……………………….. 10%
• Επέμβαση καταρράκτη – αφακία
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Ετερόπλευρη …………………………….. 20%
Αμφοτερόπλευρη ………………………… 30%
• Μεταμόσχευση κερατοειδούς
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Ετερόπλευρη ……………………………. 67% για ένα έτος
Αμφοτερόπλευρη ……………………….. 80% για ένα έτος
• Επέμβαση αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς
– Με εξωτερικό μόσχευμα
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Ετερόπλευρη ……………………………. 30% για ένα έτος
Αμφοτερόπλευρη ………………………. 50% για ένα έτος
– Με υαλοειδεκτομή
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Ετερόπλευρη ……….…………………… 35% για ένα έτος
Αμφοτερόπλευρη ………………………. 70% για ένα έτος
• Αχρωματοψία
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ……………. 50%
• Δυσχρωματοψία
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ……………. 5%
• Διπλωπία
– Στην πρωτεύουσα θέση
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ …………….. 50% για ένα έτος
– Στην πρωτεύουσα και κάτω βλεμματική θέση
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ……………… 67% για ένα έτος
Μετά το έτος ………………………..… 50% για ένα επιπλέον έτος
– Σε πλάγιες βλεμματικές θέσεις
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ …………….. 15% για ένα έτος
Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος αναπηρίας για κάθε πάθηση, τα ποσοστά
αναπηρίας, εφόσον το επιθυμεί ο ασφαλισμένος, επανακρίνονται με βάση την οπτική
οξύτητα και τη λειτουργική κατάσταση του προβλήματος του ασθενούς.

Μετάβαση στο περιεχόμενο